Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-16 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktion - undladt at registrere jobsøgningsaktiviteter - fastsat frist - vejledning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Når kommunen sanktionerer en borger efter aktivlovens § 39, skal kommunen angive, hvilken bestemmelse i § 39, der sanktioneres efter.

Kommunen kan sanktionere borgeren efter aktivlovens § 39, nr. 8, hvis

- borgeren ikke har registreret jobsøgningsaktiviteter,

- kommunen har fastsat en frist for registrering af jobsøgningsaktiviteter og

- kommunen samtidig med fastsættelsen af fristen har vejledt borgeren skriftligt om konsekvensen, hvis fristen ikke overholdes.

Fristen for registrering af jobsøgningsaktiviteter skal være konkret og præcist beskrevet og skal fremgå af "Min side" på Jobnet.

Fristen kan fastsættes som en konkret frist, f.eks. ved fastsættelse af en dato, men kan også fastsættes som en løbende frist, f.eks. at registrering af den ugentlige jobsøgning skal ske hver uge senest på en bestemt ugedag, eller at den månedlige jobsøgning skal registreres hver måned og senest f.eks. den sidste dag i måneden.

I en konkret sag havde kommunen givet en sanktion, fordi borger ikke havde opdateret sin joblog i over 30 dage. Kommunen havde ikke inden sanktionen fastsat en frist for borgeren for at registrere jobsøgningsaktiviteterne. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen skulle have fastsat en frist for borgeren for at registrere jobsøgningsaktiviteter og samtidig have vejledt skriftligt om konsekvensen, hvis borgeren uden rimelig grund ikke registrerede sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet indenfor den fastsatte frist.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 13 a, stk. 4, 3. pkt., § 35, stk. 1, og § 39, nr. 8.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats – bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 - § 25,

stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate – bekendtgørelse nr. 1757 af 15. december 2015 - § 11, stk. 5.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at fastslå, at det er en betingelse for at sanktionere undladelse af at registrere jobsøgningsaktiviteter efter aktivlovens § 39, nr. 8, at kommunen har fastsat en frist for registreringen.

2. Reglerne

Det fremgår af aktivlovens § 35, stk. 1, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Det fremgår af aktivlovens § 39, nr. 8, at kommunen skal nedsætte hjælpen, hvis en person uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt.

Nedsættelsen sker med den sats, der fremgår af aktivlovens § 40.

Det fremgår af aktivlovens § 13 a, stk. 4, at en person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 25, stk. 1, og 2, at personer, der er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, løbende skal dokumentere alle deres jobsøgningsaktiviteter i deres joblog på "Min side" på Jobnet. Ved jobsøgningsaktiviteter forstås en jobsøgning rettet mod et specifikt job eller jobsøgning generelt, herunder deltagelse i jobmesse m.v.

Det fremgår af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate, § 11, stk. 5, at personer, der er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate løbende skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Det fremgår af vejledningen om rådighed og sanktioner, kapitel 6, at hvis den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller jobparate kontanthjælpsmodtager ikke har foretaget registreringer i jobloggen, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt., gives der ligeledes en punktsanktion, medmindre den pågældende har en rimelig grund til ikke at være aktivt arbejdssøgende. Dette følger af lovens § 39, nr. 8. Kommunen kan give personen en frist for, hvornår personen skal foretage registreringer i jobloggen.

Følgende fremgår af lovforarbejderne til ændringslov nr. 894 af 4. juli 2013:

”. . kontanthjælpssystemet skal bygge på klare rettigheder og pligter”

”. . sanktionsreglerne skal anvendes effektivt og på en måde, så det er tydeligt for den enkelte, at der er et klart rådighedskrav. ”

”Jobsøgningen for den enkelte skal samtidig være intensiv og realistisk, og jobsøgningen skal dokumenteres i jobloggen på "Min side" i Jobnet. ”

”Hvis jobcenteret vurderer, at den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller den jobparate kontanthjælpsmodtager ikke har søgt job i tilstrækkeligt omfang, kan jobcenteret stille krav til den enkelte om jobsøgningen og gennem klare aftaler sikre, at den enkelte reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftalen mellem den åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtager eller den jobparate kontanthjælpsmodtager og jobcenteret skal fremgå af "Min side" på Jobnet. ”

”Det foreslås derfor, at en åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager eller en jobparat kontanthjælpsmodtager, som ikke har overholdt de aftaler om jobsøgning, der fremgår af "Min side", og som er aftalt med kommunen, skal have en punktsanktion. Samtidig foreslås det, at en åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp og en jobparat modtager af kontanthjælp, der ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i sin joblog på "Min side" på Jobnet inden for den frist, som kommunen har givet den pågældende, skal have en punktsanktion. ”

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

86-14: Omhandler blandt andet vejlednings- og samtidighedskravet i aktivlovens § 35, stk. 1, samt krav til kommunens dokumentation heraf. Principafgørelsen fastslår, at det er en betingelse for, at kommunen kan give en sanktion, at borgeren forud for afmeldingen på grund af manglende tjek af jobforslag har fået skriftlig vejledning om fradrag i hjælpen. Principafgørelsen tager stilling til, hvornår den skriftlige vejledning om fradrag i kontanthjælpen ved manglende tjek af jobforslag skal være givet.

Principafgørelsen fastslår også, at den skriftlige vejledning skal være indholdsmæssigt fyldestgørende, og at kommunen skal dokumentere på sagen, at der er givet skriftlig vejledning.

85-14: Principafgørelsen fastslår, at aktivloven udtømmende opregner, hvilke hændelser der kan medføre en sanktion. Der skal være sikker hjemmel i loven for at sanktionere en konkret hændelse. Det betyder, at kommunen ikke kan give en sanktion, hvis hændelsen ikke er nævnt i §§ 36-44.

19-13: Omhandler blandt andet vejlednings- og samtidighedskravet i aktivlovens § 35, stk. 1.

Principafgørelsen fastslår, at det er en forudsætning for en afgørelse om sanktion, at kommunen samtidig med henvisning til arbejde, afgivelse af tilbud, indkaldelse til samtale m.v. skriftligt har informeret personen om hvilken konsekvens, det har for hjælpen, hvis denne uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt han skal tage for igen at blive berettiget til hjælp. Informationen kan for eksempel fremgå af en jobplan, hvis kontanthjælpsmodtageren har modtaget den inden, han afslår arbejde, afviser eller udebliver fra tilbud, ikke møder til samtale m.v.

132-11: Principafgørelsen fastslår, at kommunen skal vejlede konkret og præcist om konsekvensen af arbejdsophør uden rimelig grund, når kommunen har anledning til det. I denne sag havde kommunen imidlertid ikke en sådan anledning til at vejlede borgeren, idet kommunen ikke havde oplysninger om, at borgeren ville opsige sit arbejde.

6-11: Omhandler vejledningskravet i aktivlovens § 35, stk. 1, ved indkaldelse til jobsamtale.

Principafgørelsen fastslår, at en sanktion på grund af udeblivelse fra en samtale forudsætter, at kommunen tilstrækkelig præcist har vejledt borgeren om, at udeblivelsen ville få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser og om, at han ved udeblivelse skulle genoprette kontakten til jobcentret for igen at blive berettiget til hjælp. Kommunen havde vejledt om, at udeblivelse kan få konsekvenser for fremtidig udbetaling af ydelse, og det var ikke en tilstrækkelig præcis vejledning.

5-11: Omhandler vejledningskravet i aktivlovens § 35, stk. 1, ved indkaldelse til jobsamtale.

Kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale var uklar, da kommunen i jobplanen havde angivet 3 forskellige konsekvenser af udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund, selv om der i reglerne ikke er nogen valgmulighed. Angivelse af alternativer medførte uklarhed om, hvilken konsekvens en udeblivelse rent faktisk ville have, og vejledningen var dermed utilstrækkelig.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 8. december 2015.

Resultatet er

Kommunen havde ikke ret til at nedsætte din kontanthjælp med 1.995 kr.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Ankestyrelsen bemærker, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen ved ikke at angive den præcise lovregel, som afgørelsen var truffet efter.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at betingelserne for at nedsætte din kontanthjælp ikke er opfyldte.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke inden nedsættelsen af din hjælp har fastsat en frist for registrering af jobsøgningsaktiviteter og ikke samtidig skriftligt har vejledt dig om konsekvensen for din kontanthjælp, hvis du undlader at overholde fristen.

Vi er opmærksomme på, at du er skriftligt vejledt den 19. februar 2015, den 30. marts 2015 og den 27. november 2015 om dine pligter ved modtagelse af kontanthjælp. Du er også i ”Min Plan” vejledt om, at du løbende skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet.

Vi lægger vægt på, at der ikke samtidigt med vejledningen er fastsat en frist for registrering af jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet. Du er heller ikke vejledt om, at din kontanthjælp vil blive nedsat, hvis du undlader at overholde den fastsatte frist for registrering af jobsøgningsaktiviteter.

Efter reglerne har en borger, der modtager kontanthjælp som jobparat, pligt til at være aktivt jobsøgende, overholde aftaler på Jobnet og løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter på Jobnet.

Hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke løbende har registeret jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, kan den fastsætte en frist for registrering af jobsøgningsaktiviteter. Fristen skal fremgå af "Min side" på Jobnet.

Efter reglerne nedsættes hjælpen med tre gange dagssatsen, hvis en person uden rimelig grund undlader at registrere jobsøgningsaktivitet i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat.

Efter reglerne er det en betingelse for, at kommunen kan træffe afgørelse om sanktion, at kommunen samtidig med fastsættelsen af fristen har vejledt borgeren skriftligt om, at kommunen vil nedsætte hjælpen, hvis personen uden rimelig grund ikke registrerer sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet indenfor den fastsatte frist.