Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering af styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) og § 1, nr. 2 og 8, i lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

I medfør af § 17, stk. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsyning, lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning), og § 5, stk. 3, i lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.) fastsættes:

§ 1. § 8, nr. 1, 2, 6 og 7, i lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 2 og 8, i lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.) sættes i kraft.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 10. august 2016

Troels Lund Poulsen

/ Holger Bisgaard