Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0004
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1177
 
32011R0517
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Oprindelse og omsætning
Kapitel 4 Optegnelser
Kapitel 5 Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination
Kapitel 6 Kontakt med andre dyr
Kapitel 7 Prøveudtagning og undersøgelse
Kapitel 8 Undersøgelse for kritisk resistente salmonella
Kapitel 9 Offentligt tilsyn
Kapitel 10 Mistanke om smitte med salmonella af anden type
Kapitel 11 Mistanke om smitte med salmonella af andre grunde end bakteriologiske fund i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3, eller § 29
Kapitel 12 Smittede flokke
Kapitel 13 Ophævelse af det offentlige tilsyn
Kapitel 14 Egenkontrol
Kapitel 15 Afholdelse af udgifter
Kapitel 16 Straffebestemmelser
Kapitel 17 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Oplysninger, der afgives i forbindelse med registrering
Bilag 2 Udtagning og indsendelse af prøver til undersøgelse for salmonella
Bilag 3 Prøveudtagning af hønsehold, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil1)

I medfør af § 28, § 32, § 35, § 36, § 37, § 45, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1, § 50, § 51 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, og § 5, § 8, stk. 4, § 26, § 29, § 30, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, § 47, stk. 1, § 53, stk. 1, § 58, stk. 1, § 61, § 66, stk. 3, 66 a, stk. 1-2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om kontrol af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på konsumæg, som er lovligt fremstillet og markedsført i øvrige medlemslande i Den Europæiske Union og Tyrkiet, og på produkter, der er lovligt fremstillet i EFTA-stater, der deltager i EØS-aftalen.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner:

1) Definitionerne i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2) Definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002.

3) Definitionerne i direktiv 2003/99/EF.

4) Følgende definitioner:

a) Konsumægshønsehold:

i) et hønsehold, hvorfra der sælges eller på anden måde overdrages æg til konsum eller til teknisk brug, uanset antal høner,

ii) et hønsehold på mere end 100 høner, der producerer æg til konsum, eller

iii) opdræt til konsumægsproduktion, der er omfattet af litra a, nr. i eller nr. ii.

b) Smittet: Hvis der i en prøve fra en flok er påvist Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12: i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis eller Salmonella Hadar, eller hvis der er påvist salmonella af anden type, og mistankeprøven er positiv for samme type salmonella.

c) Høns: Dyr i alle aldre og begge køn af arten Gallus gallus.

d) Opdræt: Hønsehold med høner fra de er daggamle, til de overgår til konsumægsproduktion.

e) Besætningsansvarlig: Den person, der i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) er registreret som bruger af besætningen. Er der ikke registreret en bruger, er det ejeren af besætningen.

f) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) identificerer en bestemt geografisk beliggenhed.

g) En flok: Alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme rum eller samme indelukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed. For fjerkræ i bursystemer omfatter dette alle dyr, der er fælles om en given luftmængde.

h) Et hus: Et rum eller et indelukke, hvori en flok er opstaldet og er adskilt fra andre flokke.

i) Kodenummer: Et ciffer, der angiver produktionsmetoden, efterfulgt af DK og virksomhedens CHR-nummer.

j) Salmonella af anden type: Salmonella af anden type end Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar.

k) Mistanke: Hvis der i en prøve fra en flok er påvist salmonella som nævnt i litra j eller § 24.

l) Mistankeprøver: Prøver, der udtages for at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af salmonella af anden type, jf. litra j og kapitel 11.

m) Akkrediteret laboratorium: Et laboratorium, som er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European Cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

n) Kritisk resistente salmonella: Salmonellabakterier, der er resistente over for antibiotika af typen flurokinoloner, 3. og 4. generations cephalosporiner eller carbapenemer, som er kritisk vigtige for behandling af mennesker.

o) Positiv serologisk reaktion: Mindst to prøver (blod eller æg) har et salmonella antistofniveau defineret ved ODC% på mindst 40.

p) Besætning: Et dyr eller gruppe af dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

q) Opstaldning: Det sted, hvor dyrene sædvanligvis opholder sig, herunder f.eks. hus og hønsegård.

§ 2. Ejendomme med konsumægshønsehold, som enten er mistænkt for at være smittet, eller som er smittet med salmonella, er omfattet af bekendtgørelsen, indtil samtlige restriktioner pålagt hønseholdet i medfør af denne bekendtgørelse er ophævet af Fødevarestyrelsen, uanset om der ikke længere er hønsehold på ejendommen, og uanset om der ikke længere sælges æg fra hønseholdet.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter alle typer af salmonellabakterier undtagen Salmonella Gallinarum og Salmonella Pullorum (hønsetyfus), der er omfattet af bekendtgørelse om hønsetyfus.

Kapitel 2

Registrering

§ 4. Et hønsehold skal af den besætningsansvarlige anmeldes til registrering hos Det Danske Fjerkræraad og hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden må ikke påbegynde sin drift, før den har fået meddelelse om, at den er registreret og det tildelte kodenummer. Til brug for registreringen afgives de i bilag 1 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Det Danske Fjerkræraad tildeler hvert hus, beregnet til en flok, ét entydigt et- eller tocifret husnummer.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal sikre, at der ved indgangen til hvert hus opsættes tydelig skiltning, hvoraf CHR-nummer samt det husnummer, som huset er blevet tildelt af Det Danske Fjerkræraad, fremgår, jf. stk. 2.

§ 5. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal underrette Det Danske Fjerkræraad om ændringer af de i bilag 1 nævnte oplysninger og om ophør eller bortforpagtning af konsumægsproducerende hønsehold. Underretningen skal ske senest 7 dage efter, at ændringen er sket.

Stk. 2. Ved ophør af konsumægsproducerende hønsehold skal den besætningsansvarlige endvidere skriftligt underrette Fødevarestyrelsen senest en måned efter, at ændringen har fundet sted.

Kapitel 3

Oprindelse og omsætning

§ 6. Den besætningsansvarlige for en besætning, hvor der opdrættes høns til konsumægsproduktion, skal sikre, at opdrættet enten:

1) stammer fra rugerier godkendt i henhold til bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ,

2) kommer fra samhandel med EU-lande eller

3) er indført fra tredjelande, jf. bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

§ 7. Den besætningsansvarlige for et konsumægshønsehold, hvorfra der produceres æg, skal sikre, jf. dog stk. 2 og 3, at hønsene enten:

1) stammer fra opdræt registreret hos Det Danske Fjerkræraad og hos Fødevarestyrelsen, jf. § 4, stk. 1, og at de kun har haft kontakt med sådanne opdræt,

2) kommer fra samhandel med EU-lande eller

3) er indført fra tredjelande, jf. bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

Stk. 2. Hønsehold, hvor hønsene er undersøgt for salmonella med negativt resultat i henhold til bilag 3, er undtaget fra bestemmelserne i stk. 1, ved levering af æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften,

3) egen bod på offentlige markeder eller

4) pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 3 Undtaget fra stk. 1 er hønsehold omfattet af § 8, stk. 3.

§ 8. Den besætningsansvarlige for et konsumægshønsehold skal ved skiltning efter stk. 2, oplyse forbrugeren om, at hønseholdet er underkastet salmonellakontrol i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3, når der leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften eller

3) egen bod på offentlige, lokale markeder, jf. § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2. Ved skiltning anvendes det af Det Danske Fjerkræraad årligt tilsendte skilt. Skiltet anbringes på en iøjnefaldende måde på det sted, hvor leveringen af æg sker, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige for et hønsehold med op til 30 høns over 16 uger kan, til en kendt aftagerkreds, frit omsætte æg, som ikke er underlagt salmonellakontrol, såfremt hønseholderen:

1) oplyser modtageren om, at æggene ikke er omfattet af salmonellakontrol, og

2) ikke annoncerer eller reklamerer med salg af æg.

§ 9. Ejeren af et ægpakkeri skal sikre sig, at æg leveret til pakkeriet kommer fra hønsehold, der er undersøgt for salmonella med negativt resultat i henhold til denne bekendtgørelse. Det seneste analyseresultat må ikke være mere end 16 dage gammelt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ejeren af et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning skal ved levering af æg fra eget hønsehold sikre, at hønseholdet er undersøgt for salmonella med negativt resultat i henhold til denne bekendtgørelse. Det seneste analyseresultat må ikke være mere end 130 dage gammelt.

Stk. 3. Ægpakkerier må ikke modtage æg fra flokke, som er mistænkt for at være smittet eller er konstateret smittet med salmonella.

Kapitel 4

Optegnelser

§ 10. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal føre optegnelser over tilgang og afgang af høns fra hønseholdet. Optegnelsen skal omfatte følgende:

1) Antallet af høns, der indsættes.

2) Dato for indsætning af daggamle kyllinger.

3) Navn og adresse på rugeriet eller besætningen, der har leveret kyllingerne.

4) Dato for indsætning af hønniker i stalde til ægproduktion.

5) Angivelse af navn, adresse og CHR/CVR-nummer på leverandøren af hønnikerne samt ejendommen, hvor disse er blevet opdrættet. Såfremt konsumægproduktionen og hønnikeopdrættet foregår på samme ejendom, skal lokaliteten/huset, hvori hønnikerne er opdrættet, angives.

6) Antallet af høns, der afsættes, herunder modtageren af de pågældende høns.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal ugentligt føre optegnelser over flokkens æglægningsprocent. Den besætningsansvarlige skal endvidere føre optegnelser over hver eneste afgang af æg med antal æg, dato for levering samt navn og adresse på modtageren. Såfremt der leveres æg direkte til den endelige forbruger, er det dog tilstrækkeligt at føre optegnelser over antal leverede æg samt dato for levering.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 2 år.

Kapitel 5

Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination

§ 11. Antimikrobielle stoffer må ikke anvendes som metode til bekæmpelse af salmonella hos konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

Stk. 2. Vaccination må ikke anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.

Kapitel 6

Kontakt med andre dyr

§ 12. Ved opstaldning skal hønsehold holdes adskilt fra andre dyr, herunder andre arter af fjerkræ.

Kapitel 7

Prøveudtagning og undersøgelse

§ 13. Den besætningsansvarlige for et hønsehold, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri efter § 6 eller et opdræt registreret efter § 4, stk. 1, skal sikre, at hønseholdet er undersøgt for salmonella med et negativt resultat efter beskrivelsen i bilag 3, inden det må indgå i konsumægsproduktionen, hvorfra der alene leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften,

3) egen markedsbod på offentlige markeder eller

4) pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er hønsehold omfattet af § 8, stk. 3.

§ 14. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal sikre, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for salmonella og for serologisk reaktion mod salmonella efter beskrivelsen i bilag 2.

Stk. 2. Ved prøveudtagninger og indsendelser, der skal forestås af Fødevarestyrelsen, skal den besætningsansvarlige advisere Fødevarestyrelsen senest 14 dage før prøveudtagning.

Stk. 3. Hvis Fødevarestyrelsen ud fra en smittemæssig vurdering finder det påkrævet, skal den besætningsansvarlige for et hønsehold på styrelsens forlangende foretage flere prøveudtagninger end angivet i bilag 2, eller udtage ekstraordinære prøver eller rutineprøver under offentlig kontrol.

Stk. 4. Materialet skal indsendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Med materialet skal der følge oplysninger om CHR-nummer og husnummer.

Stk. 5. Den besætningsansvarlige for et hønsehold skal opbevare samtlige salmonellaundersøgelsesresultater i mindst 2 år.

§ 15. Finder et laboratorium, jf. § 14, stk. 4, salmonellabakterier i materiale indsendt i henhold til § 13, § 14, stk. 1, stk. 3, § 29, eller materiale indsendt i anden anledning, skal den besætningsansvarlige sikre, at salmonellaisolatet straks undersøges på et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger med henblik på verifikation samt serotypning og eventuel fag- eller MLVA-typning. Den besætningsansvarlige skal sikre, at fundet straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet foretager resistensbestemmelse med de antimikrobielle stoffer, der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier. Den besætningsansvarlige skal sikre, at fundet straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Finder laboratoriet serologisk reaktion mod salmonella i indsendt materiale, skal den besætningsansvarlige sikre, at dette straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

§ 16. Den besætningsansvarlige skal sikre, at salmonellaundersøgelser med både et positivt og et negativt resultat efter Fødevarestyrelsens anvisninger overføres elektronisk til en database i Det Danske Fjerkræraad snarest efter, at prøveresultatet foreligger, dog senest efter 14 dage.

Kapitel 8

Undersøgelse for kritisk resistente salmonella

§ 17. Såfremt der ved laboratoriemæssig undersøgelse af materiale fra en besætning påvises kritisk resistente salmonella, skal den besætningsansvarlige sikre, at der gennemføres en smitteopsporing, herunder kortlægning af medicinforbrug, og indberette resultatet til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. En flok med kritisk resistent salmonella kan først erklæres fri herfor, når flokken er slagtet eller aflivet og enten destrueres, varmebehandles eller anvendes til andet formål, som ikke medfører en smitterisiko, og som er accepteret af Fødevarestyrelsen, og rengøring samt desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 9

Offentligt tilsyn

§ 18. Fødevarestyrelsen sætter en flok omfattet af denne bekendtgørelse under offentligt tilsyn, hvis et laboratorium, jf. § 15, stk. 1, konstaterer salmonella i indsendt materiale. Desuden sættes en flok under offentligt tilsyn, hvis flokken anses som mistænkt for at være smittet med salmonella efter § 24. Den ansvarlige for en flok under offentligt tilsyn skal sikre:

1) at flokken holdes isoleret,

2) at høns fra flokken ikke sælges eller på anden måde overdrages til levebrug,

3) at høns fra flokken kun slagtes til konsum, såfremt de slagtes på et fjerkræslagteri og efterfølgende varmebehandles på en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at foretage varmebehandling af fjerkrækød,

4) at æg fra flokken kun anvendes til konsum, såfremt de leveres direkte til en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at fremstille varmebehandlede ægprodukter,

5) at dyr ikke indsættes i flokken,

6) at den rutinemæssige prøveudtagning, jf. § 14, stk. 1 og stk. 3, suspenderes,

7) at personer, der færdes mellem flokken og andre flokke, træffer foranstaltninger for at hindre smittespredning,

8) en effektiv skadedyrsbekæmpelse,

9) at gødning, foder og lignende produkter behandles efter Fødevarestyrelsens anvisninger,

10) at redskaber, maskiner og lignende, der anvendes på flokkens opholdssteder, rengøres og desinficeres, inden de fjernes fra flokkens opholdssteder, og

11) at der efter Fødevarestyrelsens anvisninger gennemføres en udredning af mulige smittekilder og evt. spredning af smitten samt, at der sker underretning om resultatet af udredningen til Fødevarestyrelsen.

§ 19. Fødevarestyrelsen underretter Det Danske Fjerkræraad, når en flok sættes under offentligt tilsyn.

Kapitel 10

Mistanke om smitte med salmonella af anden type

§ 20. Hvis der ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af anden type, anses flokken som mistænkt for at være smittet med salmonella af anden type.

§ 21. Fødevarestyrelsen forestår hurtigst muligt udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse i henhold til bilag 2 fra flokke mistænkt i henhold til § 20.

§ 22. En flok, der er mistænkt efter § 20, anses som smittet med salmonella af anden type, hvis mistanken bekræftes ved laboratoriemæssig undersøgelse af det i § 21, nævnte materiale.

Stk. 2. Kan mistanken om smitte i en flok ikke bekræftes ved undersøgelse af materiale indsendt i henhold til § 21, forestår Fødevarestyrelsen udtagning og indsendelse af nyt materiale til undersøgelse. Denne prøve udtages snarest muligt, dog tidligst 14 dage efter, at prøven efter § 21 er udtaget. Kan mistanken fortsat ikke bekræftes, anses flokken som værende fri for mistanke.

§ 23. Hvis en mistænkt flok omfattet af dette kapitel sættes ud, uden at mistanken er afklaret, skal den besætningsansvarlige sørge for, at flokkens opholdssteder rengøres og desinficeres snarest muligt efter udsættelsen og senest inden eventuel ibrugtagning til andet formål.

Kapitel 11

Mistanke om smitte med salmonella af andre grunde end bakteriologiske fund i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3, eller § 29

§ 24. En flok anses som mistænkt for at være smittet med salmonella, såfremt:

1) der findes positiv serologisk reaktion mod salmonella i materiale indsendt fra flokken i henhold til § 14, stk. 1, stk. 3, § 29 eller i materiale indsendt i anden anledning,

2) der konstateres salmonella i materiale indsendt i anden anledning end prøveudtagning i henhold til § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 29, eller

3) der i materiale indsendt i henhold til § 21, § 22, stk. 2, § 25 eller § 26, stk. 2 findes salmonella af anden serotype end den, der gav anledning til udtagning af prøver efter disse bestemmelser.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan anse enkelte eller samtlige flokke i konsumægshønseholdet som mistænkt for at være smittet med salmonella, såfremt:

1) infektion med salmonella hos mennesker kan spores tilbage til æg fra et hønsehold eller et afgrænset antal konsumægshønsehold, eller

2) flokken har leveret dyr til eller modtaget dyr fra en flok, som er smittet med salmonella.

§ 25. Fødevarestyrelsen forestår udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse i henhold til bilag 2, kapitel 2 fra flokke mistænkt i henhold til § 24.

§ 26. En flok, der er mistænkt efter § 24, anses som smittet med salmonella, hvis mistanken bekræftes ved laboratoriemæssig undersøgelse af det i § 25, nævnte materiale.

Stk. 2. Kan mistanken om smitte i en flok ikke bekræftes ved undersøgelse af materiale indsendt i henhold til § 25, forestår Fødevarestyrelsen udtagning og indsendelse af nyt materiale til undersøgelse. Denne prøve udtages snarest muligt dog tidligst 14 dage efter, at prøven efter § 25 er udtaget. Kan mistanken fortsat ikke bekræftes, anses flokken som værende fri for mistanke.

Stk. 3. Uanset stk. 2 anses en flok, der er mistænkt efter § 24, stk. 1, nr. 1, som værende fri for mistanke, hvis mistanken om smitte ikke kan bekræftes ved undersøgelse af materiale indsendt efter § 25.

§ 27. Hvis en mistænkt flok omfattet af dette kapitel sættes ud, uden at mistanken er afklaret, skal den besætningsansvarlige sørge for, at flokkens opholdssteder rengøres og desinficeres snarest muligt efter udsættelsen.

Kapitel 12

Smittede flokke

§ 28. En flok anses som smittet ved følgende omstændigheder:

1) Der ved den i § 15, stk. 1 nævnte serotypning konstateres Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar i flokken.

2) Flokken er fundet smittet efter § 22 eller § 26.

3) Flokken tidligere har været under mistanke efter kapitel 10, og der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 29 findes salmonella af samme serotype.

4) Der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 29

a) blev konstateret salmonella i den flok, som umiddelbart inden den nuværende flok opholdt sig i det eller de huse, hvor den nuværende flok opholder sig, og

b) der ved den i § 15, stk. 1 nævnte serotypning konstateres salmonella af samme serotype i den nuværende flok, som blev konstateret i den tidligere flok.

5) Der i prøver udtaget efter § 14, stk. 1, stk. 3 eller § 29

a) konstateres salmonella af anden type i en flok,

b) der ved den i § 15, stk. 1, nævnte serotypning tidligere er konstateret salmonella af samme serotype i en anden flok på ejendommen, og

c) de to flokke har opholdt sig på ejendommen samtidig.

Stk. 2. Æg fra en smittet flok må kun anvendes til konsum, såfremt de leveres direkte til en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at fremstille varmebehandlede ægprodukter.

Stk. 3. Høns fra en smittet flok må kun slagtes til konsum, såfremt de slagtes på et fjerkræslagteri og efterfølgende varmebehandles på en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at foretage varmebehandling af fjerkrækød.

§ 29. Når der er påvist salmonella uanset serotype i en flok, udtager Fødevarestyrelsen prøver på ejendommen i de konsumægsproducerende flokke, hvor der ikke er fundet salmonella, jf. bilag 2.

Kapitel 13

Ophævelse af det offentlige tilsyn

§ 30. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen, hvis mistanken ikke kan bekræftes, jf. § 22, stk. 2, § 26, stk. 2 og 3, eller hvis en mistænkt flok er sat ud, uden at mistanken er afklaret, og når rengøring samt desinfektion, jf. § 31, er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ophævelse af tilsynet skal ske skriftligt til den besætningsansvarlige hurtigst muligt og så vidt muligt pr. e-mail eller fax. Fødevarestyrelsen underretter Det Danske Fjerkræraad om ophævelse af det offentlige tilsyn.

§ 31. Genindsættelse af høns i bygninger, hvor en mistænkt flok har opholdt sig, må først ske efter, at Fødevarestyrelsen har godkendt den i § 23 og § 27, nævnte rengøring og desinfektion. Godkendelsen meddeles på baggrund af visuel bedømmelse samt undersøgelse af svaberprøver udtaget og indsendt af Fødevarestyrelsen til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger.

§ 32. Når en smittet flok er aflivet eller slagtet, skal den besætningsansvarlige sørge for, at alle rum, hvor flokken har opholdt sig, samt redskaber, maskiner og lignende snarest rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at gødning fra den smittede flok behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Den besætningsansvarlige skal sørge for, at alt tilbageværende foder fra en smittet flok behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen, når:

1) flokken er aflivet eller slagtet,

2) den i stk. 1, nævnte rengøring og desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. § 31, og

3) kravene i stk. 2 og 3, er opfyldt.

Stk. 5. Ophævelse af tilsynet skal ske skriftligt til den besætningsansvarlige hurtigst muligt og så vidt muligt pr. e-mail eller fax. Fødevarestyrelsen underretter Det Danske Fjerkræraad om ophævelse af det offentlige tilsyn.

Stk. 6. Ved ophør med hold af høns i et hus kan Fødevarestyrelsen frafalde kravet om rengøring og desinfektion efter en nærmere vurdering af de smittemæssige forhold på ejendommen. Hvis den besætningsansvarlige skriftligt erklærer, at der i en periode på minimum to år ikke vil blive indsat høns i huset, kan Fødevarestyrelsen efter to år ophæve det offentlige tilsyn. Redskaber, inventar mv., der har været brugt i forbindelse med hønseholdet, må dog ikke anvendes eller fjernes fra ejendommen, medmindre disse rengøres og desinficeres.

Kapitel 14

Egenkontrol

§ 33. Den besætningsansvarlige for et hønsehold som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 4, litra a, I eller II, skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal leve op til alle krav mv. i en branchekode, der af Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge, at salmonella introduceres i produktionskæden, og til at sikre, at eventuelt introduceret salmonella igen fjernes effektivt fra produktionskæden, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen gennemfører et årligt tilsyn i besætningen for at kontrollere, at kravene i branchekoden overholdes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 og 2 er hønsehold, hvorfra der alene leveres æg direkte til:

1) den endelige forbruger (stalddørssalg),

2) egen detailvirksomhed på bedriften,

3) egen bod på offentlige markeder eller

4) pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 4 Undtaget fra stk. 1 og 2 er hønsehold omfattet af § 8, stk. 3.

Kapitel 15

Afholdelse af udgifter

§ 34. Fødevarestyrelsen yder erstatning for høns, der aflives i henhold til bilag 2, kapitel 7 og 8. Hønsene erstattes til en værdi, der er fastlagt i en skala, der angiver hønsenes handelsværdi fra 1. leveuge til udsætningstidspunktet.

§ 35. Arbejde, som Fødevarestyrelsen udfører i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 13, § 14, stk. 2 og 3, § 18, nr. 11, § 21, § 22, § 25, § 26, § 29, § 31 og § 32, betales af den besætningsansvarlige eller virksomheden m.v. efter den til den enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Kapitel 16

Straffebestemmelser

§ 36. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 4, stk. 1 eller 3, § 5, § 6, § 7, stk. 1, §§ 8-12, § 13, stk. 1 § 14, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 15, § 16, § 17, stk. 1, § 18, nr. 1-8 eller nr. 10, § 23, § 27, § 28, stk. 2 eller 3, § 31, § 32, stk. 6, § 33, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 14, stk. 3, § 18, nr. 9 eller nr. 11, § 32, stk. 1 - 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17

Ikrafttræden m.v.

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 227 af 2. marts 2015 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 29. august 2016

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Christine Teglgaard Christensen


Bilag 1

Oplysninger, der afgives i forbindelse med registrering

For hvert hønsehold skal den besætningsansvarlige angive følgende oplysninger i forbindelse med registrering, jf. § 4:

1) Konsumægshønseholdets CHR-nummer.

2) Navn og adresse i CHR.

3) Navn og adresse for den fysiske person (bruger), der har ansvaret for konsumægshønseholdet. Hvis den pågældende person ejer eller driver andre konsumægshønsehold, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner, skal registreringsnumrene på disse hønsehold desuden oplyses.

4) Hvis konsumægshønseholdets ejer er forskellig fra brugeren, oplyses navn og adresse for den besætningsansvarlige. Hvis den pågældende person ejer eller driver andre konsumægshønsehold, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner, skal registreringsnumrene på disse hønsehold desuden oplyses.

5) Produktionsmetode (frilandsæg, skrabeæg, buræg eller økologiske æg).

6) Virksomhedens maksimumskapacitet angivet som det antal dyr, der er plads til samtidig. Anvendes der forskellige produktionsmetoder, oplyses endvidere det maksimale antal dyr, der er plads til samtidig pr. produktionsmetode.


Bilag 2

Udtagning og indsendelse af prøver til undersøgelse for salmonella

Kapitel 1

Prøvetype og udtagning af prøver

1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af prøvemateriale, som kan være tubegaze afklippet i en længde af ca. 15 cm. Sokkematerialet trækkes uden på rent fodtøj eller udenpå en ren handske. Sokkerne skal være af et tilstrækkeligt materiale til at kunne opsuge fugt. Sokkernes overflade skal inden ibrugtagningen fugtes med sterilt vand eller vand af drikkevandskvalitet tappet i det hus, hvor dyrene opholder sig. Rundgangen skal ske på en måde, så der opsamles gødning repræsentativt for alle dele af de enkelte gulvafsnit, inklusive arealer med strøelse eller riste, såfremt det er forsvarligt at gå på ristene. Tubegazen drejes et par gange undervejs, sådan at hele overfladen har været i kontakt med underlaget til slut, og tubegazen er synligt tilsmudset. Prøveudtagningen skal omfatte alle indelukker i et hus; dette medfører, at såfremt et hus er opdelt i mere end to indelukker, skal der tages mindst et par sokker i hvert indelukke, også hvis den pågældende prøvetagning normalt kun omfatter to par sokkeprøver. Når to par sokker skal pooles, pakkes de i én ren plastpose; når fem par sokker skal pooles til to prøver, pakkes hhv. to og tre par sokker i hver sin plastpose.

2) Prøve af transportkasseindlæg: En blandingsprøve af synligt snavsede indlæg (papir, strøelse og gødning) udtaget tilfældigt fra fem forskellige kasser, så prøven omfatter i alt mindst 1 m2.

3) Svaberprøve: En svaberprøve fra fem kasser/bakker, hvor et areal på minimum 1 m2 svabres med fugtige, sterile svabere.

4) Gødningsprøve på 2 x 150 g: 2 x 150 g naturligt blandet gødning fra alle gødningsbånd eller skrabere i stalden efter udmugning; for trappeburssystemer uden skrabere eller gødningsbånd indsamles der dog 2 x 150 g blandet gødning fra 60 forskellige steder under burene i gødningskældrene. De to prøver samles og analyseres som en prøve.

5) Gødningsprøve på 60 g: En prøve bestående af 60 friske gødningsklatter. Hver gødningsklat skal veje mindst 1 gram, og gødningsklatterne skal opsamles jævnt fordelt i huset og samles i én plastpose. Når der udtages 5 x 60 g gødningsprøver pooles de til to samleprøver med henholdsvis to og tre gødningsprøver á 60 g.

6) Indsamling af støv: prøve af 250 ml støv fra vigtige støvkilder i huset inkl. eventuelle ægbånd. I bursystemer tages støvholdigt materiale fra under burene. Alternativt kan der indsamles støv ved aftørring med én eller flere fugtede stofsvabere med et samlet areal på mindst 900 cm2 fra forskellige steder i fjerkræhuset, således at hver enkelt svaber er helt dækket af støv på begge sider. Stofsvaberne fugtes på samme måde som sokkeprøverne nævnt i nr. 1, i dette kapitel.

7) Æg: Hele ubeskadigede æg udtages, så hele huset er repræsenteret.

8) Prøve til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer: fem tilfældigt udvalgte fugle fra hvert hus.

9) For flokke i bursystemer og for trappebursystemer uden skrabere eller gødningsbånd udtages gødningsprøver efter nr. 4. For flokke i systemer med skrabere eller gødningsbånd kan der udtages sokkeprøver direkte på skrabere eller gødningsbåndene efter nr. 1. For flokke i stalde/æglæggerhuse med fritgående høner udtages der sokkeprøver efter nr. 1. Dog kan der for flokke i anlæg, hvor det på grund af strøelsens beskaffenhed ikke er muligt at udtage sokkeprøver, udtages gødningsprøver efter nr. 4.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

10) Materiale til bakteriologisk undersøgelse for salmonella samt materiale til undersøgelse for antistoffer mod salmonella (blodprøver og æg) skal sendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Dette materiale skal ledsages af information, der entydigt identificerer prøven, herunder tydelig angivelse af CHR-nr. og husnummer. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes. Ved indsendelse af prøver fra konsumægsproducerende flokke skal der medfølge den af Landbrug & Fødevarer fremsendte stregkodemærkat.

11) Materiale til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer skal sendes til Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted.

12) Prøvemateriale skal indsendes hurtigst muligt og senest dagen efter opsamlingen. Materialet skal emballeres forsvarligt før indsendelse. Hvis prøven ikke kan indsendes samme dag, skal den indtil forsendelse opbevares i køleskab ved 1º - 8º C.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

13) På laboratoriet skal prøverne opbevares nedkølet. Undersøgelsen skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen.

14) Prøver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter den seneste version af EN/ISO standard 6579 ”EN/ISO 6579/A1:2007 Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp. - Tillæg 1: Anneks D: Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet”.

15) For prøver, der udtages af den besætningsansvarlige, kan det accepteres, at der anvendes alternative analysemetoder, hvis metoderne er validerede på grundlag af referencemetoden, og hvis der anvendes en metode, der er certificeret af en tredjepart i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO-standard 16140 eller andre internationalt anerkendte lignende protokoller.

Kapitel 4

Undersøgelser i opdrætsflokke

16) For hver flok (ved daggamle kyllinger dog pr. leverance af kyllinger) udtages og indsendes følgende prøver:

a) Daggamle kyllinger: fem transportkasseindlæg på totalt mindst 1 m2 eller svaberprøver fra fem transportkasser. Kan udtages af den besætningsansvarlige.

b) 4 uger gamle kyllinger: fem par sokkeprøver eller fem gødningsprøver på 60 g i produktionsanlæg. I flokke med mindre end 200 dyr udtages dog kun to par sokkeprøver eller en gødningsprøve 2 x 150 g. Kan udtages af den besætningsansvarlige.

c) Mindst 12 uger gamle, dog senest 2 uger før flytning eller 2 uger før forventet start på æglægningen, hvis flokken ikke flyttes: Blodprøver, jf. tabel 2c, samt fem par sokkeprøver. I flokke med mindre end 200 dyr udtages blodprøver, jf. tabel 2c, samt to par sokkeprøver eller en gødningsprøve på 2 x 150 g. Prøveudtagning og indsendelse forestås af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 5

Undersøgelse i konsumægshønsehold, som leverer æg til pakkerier med autorisation til fri omsætning, til teknisk brug eller til virksomheder, der fremstiller varmebehandlede ægprodukter, eller som har over 500 høns.

17) For hver flok udtages to par sokkeprøver. Prøverne udtages første gang ved 20 uger og derefter hver 2. uge. Prøverne udtages af den besætningsansvarlige. Prøveudtagningen og indsendelsen ved 24 uger udtages af Fødevarestyrelsen. Ved 24 uger tages også en støvprøve. Prøverne skal ved indsendelse til laboratoriet ledsages af stregkoder, der rekvireres fra Det Danske Fjerkræraad.

18) Nr.17 gælder ikke for smittede flokke.

Kapitel 6

Undersøgelse i hønsehold, som ikke har over 500 høns, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

19) For hver flok udtages et antal æg efter tabel 2b.

20) Prøverne udtages og indsendes hver 18. uge, første gang ved 24 uger, +/- 2 uger. Prøverne udtages af den besætningsansvarlige og skal ved indsendelse til laboratoriet ledsages af stregkoder, som rekvireres fra Det Danske Fjerkræraad.

21) Nr. 19 og 20 gælder dog ikke for flokke, som er undersøgt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil eller konsumægshønsehold undersøgt efter tabel 1 i dette bilag.

Kapitel 7

Undersøgelse af mistænkte flokke

22) Prøveudtagning og indsendelse af materiale fra mistænkte flokke forestås af Fødevarestyrelsen.

23) Hvis en flok mistænkes på baggrund af positivt serologisk fund udtages følgende:

a) Fra flokke på 1 - 500 dyr udtages to par sokkeprøver.

b) Fra flokke på 501 dyr eller derover udtages fem par sokkeprøver.

c) Fra hver flok, uanset dens størrelse, udtages to støvprøver.

24) Hvis en flok mistænkes for at være smittet af anden årsag end positivt serologisk fund udtages to par sokkeprøver i flokke på 1 - 199 dyr og fem par sokkeprøver i flokke på 200 dyr eller derover. Desuden udtages to støvprøver og fem høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.

25) Hvis mistankeprøver udtaget efter nr. 23 er negative, udtages endnu en prøve som beskrevet i nr. 23.

Kapitel 8

Intensiveret prøveudtagning

26) På CHR-numre, hvor der er konstateret salmonella i en eller flere flokke, udtager Fødevarestyrelsen i hver af de øvrige flokke på ejendommen fem par sokkeprøver, to støvprøver samt fem høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.

Kapitel 9

Skematisk oversigt over prøveudtagning

Tabel 1: Prøveudtagning i flokke, der leverer æg til et pakkeri med autorisation til fri omsætning, eller flokke med over 500 høns.

Besætning
Alder
Prøvemateriale
Prøve udtages af
Opdrætsflokke
Daggamle
5 transportkasser fra hver leverance:
Papir (>1m2 i alt) eller
svaberprøver (>1m2 i alt)
(Analyseres som én samleprøve)
Ejer
4 uger
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g
Ejer
2 uger før flytning
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g analyseret som to samleprøver, og blodprøver, jf. tabel 2c
Fødevarestyrelsen
Konsumægs-
producerende høns
Hver 2. uge fra uge 20
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve 2 x 150 g
Ejer
24 uger (+/- 2 uger)
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 2 x 150 g,
250 ml (100 g) støv eller 1 stofsvaber på minimum 900 cm2
Fødevarestyrelsen
Ved mistanke
Efter positivt serologisk fund
5 par sokkeprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g, dog jf. kapitel 7, nr. 23, litra a i bilag 2 samt 2 støvprøver
Fødevarestyrelsen
Ved mistanke af anden årsag end serologisk fund
5 par sokkeprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g, dog jf. kapitel 7, nr. 24 i bilag 2 samt 2 støvprøver samt 5 høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.
Fødevarestyrelsen

Tabel 2a: Prøveudtagning i hønsehold med 500 høns eller derunder, hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

Besætning
Alder
Prøvemateriale
Prøve udtages af
Opdrætsflokke*
Daggamle
5 transportkasser fra hver leverance:
Papir (>1m2 i alt) eller
svaberprøver (>1m2 i alt)
(Analyseres som én samleprøve)
Ejer
4 uger
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g
Ejer
2 uger før flytning
5 par sokkeprøver analyseret som to samleprøver eller 5 gødningsprøver på 60 g analyseret som to samleprøver, og
60 blodprøver (dog maksimalt 1 blodprøve per dyr)
Fødevarestyrelsen
Konsumægs-
producerende høns
Hver 18. uge fra uge 24
Æg efter tabel 2b
Ejer
Ved mistanke
Efter positivt serologisk fund
2 par sokkeprøver eller 2 gødningsprøver på 60 g, samt 2 støvprøver
Fødevarestyrelsen
Ved mistanke af anden årsag end serologisk fund
2 par sokkeprøver i flokke på 1 - 199 dyr og 5 par sokkeprøver i flokke på 200 dyr eller derover.
Desuden udtages 2 støvprøver og 5 høns til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer.
Fødevarestyrelsen

* Jf. dog bilag 3 for flokke hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt.

Tabel 2b: Indsendelse af æg fra hønsehold med 500 høns eller derunder, hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning (jf. tabel 2a).

Antal høns i flokken
Antal æg, der skal udtages i flokken
1-29
Antal prøver svarende til antal høns, dog højst 20 prøver
30-39
25
40-49
30
50-59
35
60-89
40
90-199
50
200-499
55
500
60

Tabel 2c: Prøveudtagning i forbindelse med 12 ugers prøver i opdrætsflokke, jf. bilag 2, kapitel 4, nr. 16, litra c samt fra høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger, jf. bilag, 3, kapitel 4, nr. 9, litra b.

Antal høns i flokken
Antal blodprøver, der skal udtages i flokken
1-29
Antal prøver svarende til antal høns, dog højst 20 prøver
30-39
25
40-49
30
50-59
35
60-89
40
90-199
50
200-499
55
500 eller derover
60


Bilag 3

Prøveudtagning af hønsehold, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt rugeri eller registreret opdræt, og hvorfra der alene leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

For hønseholdet gælder, at der må leveres æg, dersom hønseholdet er testet for salmonella og fundet negativt efter følgende program.

Kapitel 1

Prøvetyper og udtagning af prøver

1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af prøvemateriale trukket udenpå rent fodtøj eller udenpå en ren handske, som kan være tubegaze. Sokkerne skal være tilstrækkeligt absorberende til at kunne opsuge fugt. Sokkernes overflade skal være fugtet med et passende fortyndingsmiddel. Tubegazen, som skal afklippes i en længde af ca. 15 cm., skal fugtes inden ibrugtagningen med sterilt vand eller vand af drikkevandskvalitet tappet i det hus, hvor dyrene opholder sig, som fortyndingsmiddel. Rundgangen skal ske på en måde, så der opsamles gødning repræsentativt for alle dele af de enkelte gulvafsnit, inklusive arealer med strøelse eller riste, såfremt det er forsvarligt at gå på ristene. Tubegazen drejes et par gange undervejs, sådan at hele overfladen har været i kontakt med underlaget til slut, og tubegazen er synligt tilsmudset. Når to par sokker skal pooles, pakkes de i én ren plastpose.

2) Gødningsprøve på 2 x 150 g: 2 x 150 g naturligt blandet gødning udtaget jævnt fordelt fra hønsenes opholdssteder. De to prøver samles og analyseres som en prøve.

3) Æg: Hele ubeskadigede æg udtages, så hele huset er repræsenteret.

4) Prøver af knækkede æggeskaller: Fra rugemaskine eller rede udtages en repræsentativ prøve af æggeskaller på mindst 25 g.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

5) Materiale til bakteriologisk undersøgelse for salmonella samt materiale til undersøgelse for antistoffer mod salmonella (blodprøver og æg) skal sendes til et akkrediteret laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller udpeget af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger. Dette materiale skal ledsages af information, der entydigt identificerer prøven, herunder tydelig angivelse af CHR-nr. og husnummer. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes.

6) Alt materiale skal indsendes hurtigst muligt efter opsamlingen og skal emballeres forsvarligt før indsendelse. Hvis det ikke kan indsendes samme dag, skal det opbevares i køleskab ved 1º - 8º C.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

7) På laboratoriet opbevares prøverne nedkølede. Undersøgelsen skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen, dog kan prøver udtaget fredag opbevares i køleskab til mandag.

8) Prøver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter den seneste version af EN/ISO standard 6579 ”Detection af Salmonella Spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage”.

Kapitel 4

Prøveprogram for hønsehold inden omsætning af æg påbegyndes

9) Inden levering af æg fra flokken kan påbegyndes, skal flokken undersøges efter nedenstående program og findes negativ for salmonella.

a) Æglæggende høner i flokken skal undersøges ved udtagelse af æg efter tabel 2b i bilag 2.

b) Fra øvrige høns (høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger), udtages blodprøver efter tabel 2c i bilag 2.

c) Fra hver flok udtages to par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve, eller en gødningsprøve på 2x150 gram.

d) Prøveudtagning og indsendelse af materiale forestås af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 5

Indsætning af dyr fra en flok, som ikke er kontrolleret efter nr. 9 eller stammer fra godkendt opdræt

10) Inden nye dyr indsættes i flokken, skal disse undersøges som anført nedenfor:

a) Hvis der er tale om æglæggende høner udtages et æg pr. høne uanset nr. 3.

b) Hvis der er tale om høner over 16 uger, der ikke lægger æg, samt haner over 16 uger udtages blodprøver.

c) For rugeæg undersøges æggeskaller fra rugemaskine eller rede.

11) Hvis der indsættes dyr, som ikke omfattet af undersøgelserne i nr. 9, udtages der to sokkeprøver eller gødningsprøver i besætningen 14 dage efter indsættelse af dyrene.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2002/4/EF af 30. januar 2002 om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF, EU-Tidende 2002, nr. L 30, side 44, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/83/EF af 23. oktober 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 362, side 97. I bekendtgørelsen er der desuden medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høner af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 138, side 45, som senest berigtiget den 13. marts 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 68, side 90. Bekendtgørelsen supplerer og medtager desuden bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2006 af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ, EU-Tidende 2006, nr. L 212, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.