Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Domstolenes sagsportal
Kapitel 2 Proceduren for udfyldelse af oplysninger på domstolenes sagsportal
Kapitel 3 Krav til dokumenter
Kapitel 4 Blanketter for parter, som er fritaget fra at anvende domstolenes sagsportal
Kapitel 5 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

I medfør af § 148 a, stk. 9, § 148 b, stk. 5, § 204, stk. 3, § 348, stk. 5, § 351, stk. 6, 1. pkt., § 373, stk. 3, § 376, stk. 4, og § 410, stk. 7, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, som senest ændret ved lov nr. 641 af 8. juni 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Domstolenes sagsportal

§ 1. Domstolenes sagsportal er en digital selvbetjeningsløsning og et sagsbehandlingssystem på internettet, som benyttes ved anlæg og behandling af borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav.

Stk. 2. Enhver skriftlig henvendelse til retten om en borgerlig retssag og sag om optagelse af bevis om borgerligt krav skal, jf. retsplejelovens § 148 a, stk. 1, ske på domstolenes sagsportal, medmindre andet følger af retsplejelovens § 148 a, stk. 3-6.

Stk. 3. Appel eller anmodning om henvisning af sager, som ikke er oprettet på domstolenes sagsportal, skal ikke indleveres på domstolenes sagsportal, men på anden måde til den ret, som har truffet afgørelsen, eller hvor sagen er behandlet. Retten indscanner sagen, som herefter skal behandles på domstolenes sagsportal.

§ 2. Domstolenes sagsportal skal tilgås på en webadresse, som Domstolsstyrelsen bestemmer. Adgang til domstolenes sagsportal sker ved log-in under anvendelse af NemID.

Kapitel 2

Proceduren for udfyldelse af oplysninger på domstolenes sagsportal

§ 3. Sager anlægges eller indbringes for retten ved, at den part eller myndighed, som anlægger eller indbringer sagen, i felter udfylder de oplysninger, der er nødvendige for, at retten kan behandle sagen. Parten eller myndigheden skal herunder, afhængig af sagen, udfylde oplysninger om:

1) parternes navne og adresser,

2) den ret, ved hvilken sagen anlægges,

3) partens eller parternes påstande,

4) sagens værdi,

5) retsafgift,

6) sagstype,

7) person- eller cvr-nummer, når parten eller myndigheden er i besiddelse af dette,

8) en kort beskrivelse af sagen og

9) forslag til sagens behandling.

Parten eller myndigheden skal endvidere enten i et felt udfylde eller som et vedhæftet dokument indlæse en udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, i de tilfælde, hvor dette kræves efter retsplejeloven.

Stk. 2. I appelsager, sager om ansøgning om tilladelse til appel efter fristens udløb og sager om ekstraordinær genoptagelse og anke skal parten endvidere udfylde oplysninger om, hvilken afgørelse, som appelleres eller ønskes genoptaget. Såfremt appel kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal tilladelsen indlæses som bilag i forbindelse med appellen.

Stk. 3. Den part, som indleverer svarskrift, processkrift eller anden henvendelse til retten, skal i felter udfylde de oplysninger, der er nødvendige for sagens videre behandling, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Den part, som ønsker rettens afgørelse af et spørgsmål forud for sagens hovedforhandling, skal i et felt i forbindelse med sin henvendelse til retten angive dette.

Stk. 5. Parternes påstande, oplysning om sagens værdi og oplysning om retsafgift, jf. stk. 1, kan kun gyldigt ændres ved, at parten udfylder ændringen i felter på sagsportalen, og kan ikke alene ske i et indlæst processkrift mv.

§ 4. Spørgsmål til en skønsmand skal udfyldes på blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen. Blanketten med spørgsmål indleveres og tilgås af sagens parter og skønsmanden på domstolenes sagsportal.

Stk. 2. Skønsmandens besvarelse af parternes spørgsmål skal udfyldes på en blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen. Blanketten med besvarelse indleveres og tilgås af skønsmanden og sagens parter på domstolenes sagsportal.

Stk. 3. Retten kan bestemme, at kravet om anvendelse af blanket fraviges. Retten kan endvidere bestemme, at en blanket kan indleveres til retten på anden måde end på domstolenes sagsportal.

Kapitel 3

Krav til dokumenter

§ 5. Dokumenter, som skal anvendes i en retssag, skal indlæses på domstolenes sagsportal. Hvert dokument skal indlæses i en fil for sig og skal i felter forsynes med oplysning om dokumentdato, titel og dokumenttype.

Stk. 2. Sagsøgerens bilag nummereres med arabertal (1, 2, 3 osv.) og sagsøgtes litreres med store bogstaver. Ved litrering betegnes bilagene således: A-Å, AA-AÅ, BA-BÅ osv. Er der flere sagsøgere eller sagsøgte i sagen, nummereres og litreres deres bilag fortløbende, efterhånden som de indlæses. Bilag, som fremlægges i forbindelse med appel, nummereres og litreres i forlængelse af de bilag, som er fremlagt under den tidligere instans.

Stk. 3. Bilag, som fremlægges af en tredjemand, der indtræder i en retssag, jf. retsplejelovens §§ 251 og 252, betegnes med enten arabertal eller store bogstaver i forlængelse af de bilag, som tidligere er fremlagt i sagen.

Stk. 4. Bilag, som fremlægges i forbindelse med adcitation, nummereres af adcitanten med arabertal og litreres af adciterede med store bogstaver i adcitationssagen.

§ 6. Retten kan på domstolenes sagsportal modtage tekstdokumenter af typen pdf, doc, docx, txt, odf og øvrige dokumenter i ooxml-format samt billedfiler i jpg- og tif-format.

Stk. 2. Tekstdokumenter, der indlæses i et andet format end pdf, vil under indlæsning på domstolenes sagsportal blive konverteret til pdf-format med optisk tekstgenkendelse.

Stk. 3. Tekstdokumenter, som indlæses i pdf-format, skal være konverteret med optisk tekstgenkendelse (OCR-scannet), medmindre retten bestemmer andet.

Stk. 4. Filer, som ved virusscanning giver udslag for muligvis at være behæftet med virus, eller som har et aktivt indhold, f.eks. makroer, kan ikke indlæses på domstolenes sagsportal.

§ 7. Retten kan bestemme, at et dokument eller andet bevis ikke skal indleveres på domstolenes sagsportal, men sendes til retten på anden måde. Parten skal i så fald i stedet indlæse et dokument med beskrivelse af bevisets indhold og forsyne dette dokument med de oplysninger, der fremgår af § 5, stk. 1.

Kapitel 4

Blanketter for parter, som er fritaget fra at anvende domstolenes sagsportal

§ 8. Stævning, svarskrift, ankestævning, ankesvarskrift og kæreskrift, som udarbejdes af den, der er fritaget fra at anvende domstolenes sagsportal, jf. retsplejelovens § 148 a, stk. 4, skal indleveres på en blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen.

Stk. 2. Dokumenter, som er omfattet af stk. 1, skal indeholde en fortegnelse over de bilag, som parten vil påberåbe sig under retssagen, med oplysning om dokumentdato, titel, dokumenttype og bilagsnummer, jf. § 5, stk. 2. Bilagene skal indleveres sammen med processkriftet.

Stk. 3. Retten kan bestemme, at kravet om anvendelse af blanket fraviges, såfremt en part ikke har mulighed for at anvende blanketten.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, som efter retsplejelovens § 148 a, stk. 1, anlægges og behandles på domstolenes sagsportal, jf. bekendtgørelse nr. 1171 af 21. september 2016 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav.

Domstolsstyrelsen, den 21. september 2016

Charlotte Münter

/ Laila Lindemark