Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016, og efter bestemmelse fra Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet social- og sundhedshjælper, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 2 år og 2 mdr. inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder.

Stk. 4. Elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen, har adgang til hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri.

2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet.

3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning.

4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner.

5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser.

6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.

7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed.

8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget.

9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor.

10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.

11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære.

3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.

4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling.

5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler.

6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje.

7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv,

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter,

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark,

5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen,

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og

7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på D-niveau, bestået.

2) Naturfag på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde.

2) Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.

3) Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde.

4) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.

5) Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

6) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende.

7) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver.

8) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og beskrivelser af serviceniveau.

9) Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø.

10) Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt.

11) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

12) Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje.

13) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Prøven varer 30 minutter inklusive votering. Opgaven tildeles ved lodtrækning og besvares af eleven eller i et samarbejde mellem højst tre elever. Den mundtlige prøve kan gennemføres som en gruppeprøve med højst tre personer i hver gruppe. Opgaven stilles af skolen.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige have bestået en prøve i et nærmere angivet fag i uddannelsen, som fremgår af uddannelsesordningen.

Stk. 4. Ved afslutningen af hver praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Der anvendes bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt".

Stk. 5. Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen på det faglige udvalgs foranledning et uddannelsesbevis til eleven, hvis praktikerklæringerne for hver enkelt praktikperiode er bedømt "godkendt".

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 270 af 15. marts 2016 finder anvendelse for elever, som har påbegyndt eller er overgået til uddannelsen i perioden fra den 15. juni 2016 til og med den 31. december 2016.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1642 af 15. december 2015 finder fortsat anvendelse for elever, som har påbegyndt eller er overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juni 2016.

Stk. 4. Elever, som er påbegyndt uddannelsen i perioden den 1. august 2015 til og med den 31. december 2016, jf. stk. 3 og 4, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Elever, der i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, følger en tilsvarende erhvervsuddannelse, som var gældende før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Elever, der, jf. stk. 5 og 6, overgår til uddannelsen efter denne bekendtgørelse og på tidspunktet for påbegyndelse af den tidligere uddannelse var fyldt 25 år, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 18. august 2016

Direktør
Jens Strunge Bonde

/ Stine Hesse Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

 
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder:
- hjemmeplejen
- plejecentre
 
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:
- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
- Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team
- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring
 
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.
 

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for eud og euv
(skoleuger)
Afkortning for eud og euv
(praktik
måneder)
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med nedenstående jobfunktioner:
- skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt,
- skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver,
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team, og
- skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring,
på nedenstående jobområder:
     
Hjemmeplejen
8 måneder
-
3 måneder
Plejecenter
8 måneder
-
3 måneder
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
8 måneder
-
1,5 måned

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning.

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning for eud og euv
(skoleuger)
Afkortning for eud og euv
(praktik
måneder)
Eud
Pædagogisk assistent
2002
-
4 måneder
Eud
Hospitalsteknisk assistent
1330
-
2 måneder
Eud
Tandklinikassistent
1770
-
2 måneder
AMU
Rehabilitering som arbejdsform
40125
Samlet 1,6
-
Medvirken til rehabilitering
40126
Træning i eget hjem
47262
Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen
47473
Hverdagslivet i omsorgsarbejdet
40596
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal være erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.