Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

§ 1

I bekendtgørelse nr. 733 af 16. juni 2016 om statens voksenuddannelsesstøtte foretages følgende ændring:

1. I § 32, § 33, stk. 1 og 2, § 34 og § 36, stk. 1 og 2, ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 30. august 2016

Nils Agerhus

/ Marianne Madsen