Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse

Indledning

I medfør af Bekendtgørelse 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger § 6 stk. 2 udarbejder Sundhedsstyrelsen vejledninger for uddannelsessteders deltagelse i Inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for ordningen, der også omfatter de to specialtandlægeuddannelser.

Denne vejledning beskriver rammer og principper for Inspektorordningen. Sundhedsstyrelsen udarbejder en håndbog for inspektorer, som beskriver ordningen i detaljer.

Deltagelse i Inspektorordningen er obligatorisk for alle uddannelsessteder.

1. Formål

Sundhedsstyrelsens Inspektorordning medvirker til kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige videreuddannelse.

2. Inspektorer

Sundhedsstyrelsen udpeger inspektoren, efter indstilling fra det specialebærende lægevidenskabelige selskab. Ligeledes kan selskaberne indstille, at en inspektor ikke længere skal kunne fortsætte som inspektor. Inspektorerne besøger ikke uddannelsessteder, der er beliggende i den region de er ansat i.

Selskaberne har ligeledes mulighed for at indstille juniorinspektorer, der er læger under uddannelse i specialet. Efter speciallægeanerkendelse fortsætter juniorinspektoren som inspektor. Det lægevidenskabelige selskab kan dog meddele Sundhedsstyrelsen, at en juniorinspektor ikke skal fortsætte som inspektor.

Regionerne sikrer muligheden for, at læger kan blive inspektorer og deltage i ordningen. I forbindelse med et besøg, kan inspektorer, efter ansøgning til ansættelsesstedet, få tjenestefri med løn i op til 3 dage.

3. Inspektorkursus og årsmøde

Sundhedsstyrelsen gennemfører et 2-dages kursus for nye inspektorer. Forudsætningen for at kunne gennemføre inspektorbesøg er, at man har gennemført Sundhedsstyrelsens inspektorkursus.

Sundhedsstyrelsen afholder årligt en konference for alle inspektorer, hvor relevante forhold for ordningen gennemgås og hvor inspektorerne informeres om nye tiltag inden for ordningen og den lægelige videreuddannelse.

4. Inspektorbesøg

Alle uddannelsessteder vil løbende modtage inspektorbesøg. Besøget gennemføres af minimum 2 inspektorer fra forskellige afdelinger. Mindst den ene kommer fra uddannelsesstedets speciale eller, hvis uddannelsesstedet varetager flere specialer, vælges inspektorer blandt disse specialer.

Sundhedsstyrelsen prioriterer de uddannelsessteder, der ved forrige besøg har fået vurderet utilfredsstillende uddannelsesforhold frem for uddannelsessteder, der har fået vurderet, at uddannelsesforholdene er tilfredsstillende. Endvidere kan en henvendelse til Sundhedsstyrelsen om mulige utilfredsstillende uddannelsesforhold udløse besøg.

I samarbejde med uddannelsesstedet tilrettelægger inspektorerne besøget, hvor uddannelsesstedets ledelse, speciallæger, uddannelseslæger, sygehusledelsen samt andre relevante faggrupper deltager. Ved et inspektorbesøg bliver uddannelseskvaliteten vurderet. Herudover formidler inspektorerne erfaringer og faciliterer det videre arbejde i uddannelsesstedet.

Inden inspektorbesøget sikrer uddannelsesstedet sig, at sygehusledelsen er informeret med henblik på deltagelse i besøget.

5. Selvevaluering

Uddannelsesstedet udarbejder en selvevalueringsrapport efter Sundhedsstyrelsens skabelon, hvor bl.a. styrker og svagheder med betydning for videreuddannelsen af læger belyses. Selvevalueringen skal udarbejdes med deltagelse fra flest mulige læger fra uddannelsesstedet og indtastes i Sundhedsstyrelsens selvevalueringsskabelon senest 6 uger inden den aftalte besøgsdato.

Et uddannelsessted bør løbende gennemføre evaluering af uddannelsesforholdene fx ved brug af selvevalueringsskabelonen. Såfremt en selvevaluering viser, at uddannelsesforholdene er utilfredsstillende, kan uddannelsesstedet, eventuelt via det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, bede Sundhedsstyrelsen om at følge op med et besøg.

6. Afrapportering

Inspektorerne udfærdiger en rapport for inspektorbesøget i Sundhedsstyrelsens rapportskabelon og fremsender denne til Sundhedsstyrelsen senest 6 uger efter besøget. Inden rapporten sendes til Sundhedsstyrelsen, skal uddannelsesstedet have 2 uger til at vurdere den. Sundhedsstyrelsen offentliggør inspektorrapporterne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsstyrelsens inspektorrapport afspejler inspektorernes vurdering af uddannelsesforholdene på uddannelsesstedet. Såfremt uddannelsesstedet er uenig i rapportens indhold, skal det indsende en skriftlig begrundelse til Sundhedsstyrelsen, der efterfølgende offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Inspektorernes anbefaling indgår i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvornår et uddannelsessted skal have besøg igen.

7. Opfølgning på inspektorrapport

Sundhedsstyrelsen vurderer uddannelsesforholdene ud fra oplysninger i inspektorrapporten og beslutter tidsramme for kommende besøg samt eventuelle andre tiltag. Sundhedsstyrelsens opfølgning på inspektorbesøget offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ved utilfredsstillende uddannelsesforhold forventes det, at uddannelsesstedet og de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse følger op med relevante indsatser.

Hvis et uddannelsessted har særligt kritisable uddannelsesforhold, kontakter Sundhedsstyrelsen, umiddelbart efter rapportens modtagelse, den relevante videreuddannelsesregion, sygehusledelse og uddannelsessted med henblik på udarbejdelse af en handleplan for at sikre genoprettelse af tilfredsstillende uddannelsesforhold.

8. Følgegruppen for inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen nedsætter en følgegruppe, som afholder 1-2 møder årligt. Sundhedsstyrelsen har formandskabet og sekretariatsbetjener gruppen.

Følgegruppen sammensættes med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), en repræsentant fra hver af de tre Regionale Råd for Læger Videreuddannelse, heraf en postgraduat klinisk lektor eller tilsvarende. Følgegruppens medlemmer er udpeget for en periode på 4 år.

Sundhedsstyrelsen, den 8. september 2016

Lisbeth Høeg-Jensen