Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Definitioner til brug ved indberetning af data til Trafik- og Byggestyrelsen
Bilag 2 Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

I medfør af § 78, stk. 5, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

Anvendelsesområde

§ 1. Letbaneoperatører skal indberette data om ulykker til Trafik- og Byggestyrelsen, hvis minimum ét letbanekøretøj har været involveret i ulykken.

Stk. 2. Indberettede oplysninger er ikke tilgængelige for uvedkommende, jf. § 78, stk. 4, i jernbaneloven.

Indberetning

§ 2. Indberetning af data skal ske senest den 1. marts hvert år for det foregående kalenderår, jf. § 78, stk. 1, i jernbaneloven.

Stk. 2. Letbaneoperatører skal ved indberetning af data anvende de definitioner, der er angivet i bilag 1.

Stk. 3. Indberetning af data skal ske i henhold til de kategorier, der er nævnt i bilag 2.

§ 3. Indberetning efter § 2 skal ske elektronisk. Indberetningen skal ske ved enten at udfylde en elektronisk kopi af Trafik- og Byggestyrelsens blanket i bilag 2 eller ved at overføre data fra virksomhedens egen database i et format svarende til Trafik- og Byggestyrelsens blanket.

Stk. 2. Letbaneoperatørernes indberetninger må ikke ud over de oplysninger, som er anført i bilag 2, indeholde personhenførbare oplysninger, herunder navn, personnummer eller adresse.

§ 4. Personer, jf. § 78, stk. 3, i jernbaneloven, skal ved indberetning til Trafik- og Byggestyrelsen anvende blanketten i bilag 2.

Straf

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel, jf. § 119 i jernbaneloven.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 22. september 2016

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Definitioner til brug ved indberetning af data til Trafik- og Byggestyrelsen

Stedstyper

Eget tracé: Enhver strækning, der ligger uden for eksisterende vejudlæg eller jernbane, eller som er særligt adskilt fra anden banetrafik.

Særligt tracé: Enhver strækning, der ligger parallelt med kørebanearealer eller inden for kørebanearealer og er adskilt fra biltrafikken.

Delt tracé: Enhver strækning, hvor letbanen forløber i blandet trafik, dvs. sammen med f.eks. biltrafik eller cyklister og fodgængere uden nogen form for fysisk adskillelse.

Gågade: Gadeareal indrettet fortrinsvis for fodgængere og cyklister.

Almindelig vej: Enhver vej indrettet til færdsel for både fodgængere, cyklister og motoriserede køretøjer.

Lysreguleret kryds: Vejkryds reguleret af lyssignaler til styring af trafikken, både gældende for fodgængere, cyklister, motoriserede køretøjer og letbane.

Fodgænger/cyklist overgang: Enhver fastlagt overgang i niveau mellem letbane og stier, hvor det er særligt afmærket, at færdsel for fodgængere og cyklister er tilladt, og som er godkendt af letbaneinfrastrukturforvalteren.

Stoppested: Et fast sted, hvor passagerer kan stige på eller af letbanekøretøjet.

Overkørsel: Enhver overkørsel i niveau mellem letbane og vej, der er godkendt af letbaneinfrastrukturforvalteren, og som er åben for almindelig færdsel.

Andet: Andre stedstyper, som ikke er omfattet af de ovenstående definitioner.

Involverede parter

Letbanekøretøj: Transportmiddel, som er indrettet til befordring af passagerer eller til udførelse af arbejde på letbanespor m.v. og som kører i eget letbanespor på vej i et lukket letbanesystem adskilt fra anden jernbaneinfrastruktur.

Letbanepassagerer: Enhver, der foretager en rejse med letbane, eksklusiv letbanepersonale. Dette omfatter også personer, der prøver at stige på eller af et letbanekøretøj.

Personale: Enhver person, der er beskæftiget i tilknytning til en letbane, og som er på arbejde på ulykkestidspunktet. Definitionen omfatter også kontrahenters personale, selvstændige kontrahenter samt letbanepersonale og personale, der betjener letbanekøretøjer og infrastrukturanlæg.

Tredje part: Andre trafikanttyper end letbanekøretøjer, herunder særligt bus, lastbil, personbil, motorcykel, knallert 45 (stor), knallert 30 (lille), cyklist og fodgænger.

Uautoriserede personer: Alle, der opholder sig på en letbanes område, hvor det er forbudt.

Andre: Alle, der ikke er omfattet af ovenstående definitioner.

Ulykker

Kollision, letbanekøretøj mod andet letbanekøretøj: Frontalt sammenstød mellem to letbanekøretøjer eller sammenstød mellem front og bagende af to letbanekøretøjer eller sideværts sammenstød.

Kollision, letbanekøretøj mod objekt: Sammenstød mellem en del af et letbanekøretøj og genstande, som er fast anbragt eller midlertidigt befinder sig på eller nær sporet, undtagen ved kryds, hvis genstandene er tabt af krydsende køretøjer eller brugere. Definitionen omfatter også sammenstød med køreledninger.

Afsporing: Enhver hændelse, hvor mindst ét af et letbanekøretøjs hjul løber af sporet.

Krydsulykke: Mindst et letbanekøretøj og ét eller flere krydsende køretøjer eller andre krydsende brugere som f.eks. fodgængere eller genstande, der midlertidigt befinder sig på eller nær sporet, hvis de er tabt af krydsende køretøjer eller brugere.

Overkørselsulykke: Involverer mindst ét letbanekøretøj og et eller flere krydsende køretøjer, andre krydsende brugere som f.eks. fodgængere eller genstande, der midlertidigt befinder sig på eller nær sporet ved en overkørsel, hvis de er tabt af krydsende køretøjer eller brugere.

Personpåkørsel: Skader på én eller flere personer, som enten rammes af et letbanekøretøj, en del af et letbanekøretøj eller af en genstand, der er fastgjort til eller har løsrevet sig fra letbanekøretøjet.

Personskade ombord på letbanekøretøj i bevægelse: Skader på én eller flere personer, som pga. letbanekøretøjets bevægelse falder eller rammes af løse genstande under befordring med letbanekøretøjet.

Brand og eksplosioner i letbanekøretøj i bevægelse: Brande og eksplosioner i letbanekøretøjer undervejs mellem afgangsstoppested og bestemmelsessted – herunder når de holder på afgangsstoppestedet, ved ophold eller ved bestemmelsesstedet når der er passagerer ombord.

Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj i bevægelse): Ulykke, hvor én eller flere personer kommer til skade på vej ind eller ud af letbanekøretøjet, mens letbanekøretøjet er i bevægelse.

Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj holder stille): Ulykke, hvor én eller flere personer kommer til skade på vej ind eller ud af letbanekøretøjet, mens letbanekøretøjet holder stille.

Ulykke med kørestrøm (letbanekøretøj i bevægelse): Ulykke, hvor én eller flere personer kommer i forbindelse med kørestrøm, og hvor der er involveret mindst et letbanekøretøj i bevægelse.

Andre ulykker: Andre ulykker, som ikke er omfattet af ovenstående definitioner.

Selvmord og selvmordsforsøg

Selvmord: Handling, hvor en person forsætligt tager livet af sig selv, og som registreres som sådan, hvis der er kendskab hertil, eller det registreres som sådan af de kompetente myndigheder.

Selvmordsforsøg: Handling, hvor en person forsætligt forsøger at tage livet af sig selv, og som registreres som sådan, såfremt der er kendskab hertil, eller det registreres som sådan af de kompetente myndigheder.

Skadestype

Dræbte: Én eller flere personer, der dræbes på stedet eller dør inden for 30 dage som følge af en letbanerelateret ulykke.

Alvorligt tilskadekomne: Én eller flere personer, som har været indlagt på sygehus i 24 timer eller mere som følge af en letbanerelateret ulykke.

Lettere tilskadekomne: Personer, der er påført skade, som kræver behandling. Dræbte og alvorligt tilskadekomne medregnes ikke heri.


Bilag 2

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet

Letbaneoperatører skal indberette data elektronisk, jf. § 3, stk. 1. Andre personer skal ved indberetning af ulykker udfylde blanketten, jf. § 4.

Trafik- og Byggestyrelsen foretager en indtastning af de indberettede oplysninger i Trafik- og Byggestyrelsens database.

1. Kontaktoplysninger

Navn/virksomhed
Gade
By
Postnummer
Mailadresse
Telefon

2. Oplysninger om letbanekøretøjet

Litra nummer
Rutenummer
Køreretning
Kørsel med passagerer
Kørsel uden passagerer

3. Dato og tidspunkt for ulykken

Dato
Tidspunkt

4. Involverede parter

Angiv involverede parter ved at sætte min. ét kryds i den nedenstående tabel.

Letbanekøretøj
Bus
Lastbil
Personbil
Motorcykel
Knallert 45 (stor)
Knallert 30 (lille)
Cyklist
Fodgænger
Personale
Tredjepart
Passagerer
Uautoriserede personer
Andet
Andet:

5. Stedstype

Angiv stedstype ved at sætte ét kryds i den nedenstående tabel.

Eget tracé
Særligt tracé
Delt tracé
Gågade
Almindelig vej
Lysreguleret kryds
Fodgænger/cyklist overgang
Stoppested
Overkørsel
Andet
Andet:

6. Kategori af ulykke

Angiv kategori af ulykke ved at sætte ét kryds i den nedenstående tabel.

Kollision, letbanekøretøj mod andet letbanekøretøj
Kollision, letbanekøretøj mod objekt
Afsporing
Krydsulykke
Overkørselsulykke
Personpåkørsel
Personskade ombord på letbanekøretøj i bevægelse
Brand og eksplosioner i letbanekøretøj i bevægelse
Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj i bevægelse)
Ind- og udstigningsulykke (letbanekøretøj holder stille)
Ulykke med kørestrøm (letbanekøretøj i bevægelse)
Andre ulykker
Selvmord
Selvmordsforsøg

7. Årsag til ulykken

Angiv en beskrivelse af årsagen til ulykken i nedenstående tekstfelt.

Årsag:

8. Hændelsesbeskrivelse

Angiv en beskrivelse af hele hændelsen i nedenstående tekstfelt.

Hændelse:

9. Konsekvenser af ulykken

Punktet er obligatorisk ved ulykker med personskade til følge. Ved øvrige ulykker er punktet valgfrit.

Angiv antal tilskadekomne for hver:

Personkategori: Letbanepassagerer, Personale, Tredjepart , Uautoriserede personer, Andre.

Skadestype: Lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne, dræbte.

Personkategori
Skadestype
Antal