Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 52-16 om befordringsgodtgørelse - den daglige transport - korteste vej - kilometersats - udkantskommune

Resumé:

Befordringsgodtgørelse skal beregnes på baggrund af den normale transportvej

Personer, som deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, har ret til befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Ved beregningen af den daglige transport lægges de skattemæssige regler til grund. Den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet svarer til den normale transportvej ved bilkørsel.

Den normale transportvej vil som udgangspunkt være den korteste vejafstand målt i kilometer.

Imidlertid vil det tidsmæssige forbrug og den økonomiske rimelighed kunne spille ind ved vurderingen. Det vil sige, at hvis en længere vej er meget hurtigere, fx fordi der er motorvej frem for bykørsel, vil den længere vej kunne accepteres. På samme måde må det kunne spille ind, om en kortere vej indeholder en dyr færgeoverfart.

I den konkrete sag nr. 1 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at en længere vej end den korteste, kunne lægges til grund for beregningen af befordringsgodtgørelsen. Ved den korteste vej skulle der tilbagelægges en stor del bykørsel, ligesom den daglige transporttid var ca. 20 minutter længere end den hurtigste vej, som primært var via motorvej.

Befordringsgodtgørelse skal beregnes med samme kilometersats for borgere med bopæl i og uden for en udkantskommune

Befordringsgodtgørelsen skal beregnes med den lave sats på 1,00 kr. pr. kilometer (2016), som fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 82, stk. 2.

Kilometersatsen følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C, fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Der er ikke hjemmel til at anvende den høje sats, som i skattemæssig henseende gælder for alle borgere ved transport fra 25-120 km pr. dag, samt for pendlere med bopæl i en udkantskommune ved transport på over 120 km pr. dag.

Det fremgår af lovforarbejderne til reglen, at der for alle målgrupper, der deltager i tilbud, kun skal være én sats for befordring pr. kilometer ud over 24 kilometer.

I den konkrete sag nr. 2 fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren, som boede i en udkantskommune, skulle have beregnet sin befordringsgodtgørelse med den lave kilometersats, som fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 82, stk. 2.

Lovgivning:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 - § 82, stk. 1-2.

Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) – lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015 - § 9 C, stk. 3.

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring – bekendtgørelse nr. 1320 af 24. november 2015 - § 2.

Lovforslag L 69 2011/2012, bemærkningerne til § 82, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sag nr. 1 for at afklare, om der alene er hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse for den korteste vej mellem bopæl og tilbudssted, eller om der kan udbetales befordringsgodtgørelse for den normale transportvej.

Ankestyrelsen har behandlet sag nr. 2 for at afklare, hvilken kilometersats der skal anvendes ved beregning af befordringsgodtgørelse for borgere i en udkantskommune.

2. Reglerne

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82, stk. 1, fastslår, at en borger, som har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12, har ret til befordringsgodtgørelse for den daglige tranport mellem bopæl og tilbudsstedet. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Det følger af Beskæftigelsesministeriets NOA-meddelelse om befordringsgodtgørelse, MED nr. 3840 af 22. juli 1996 om befordring efter aktivbekendtgørelsen, at principperne fra ligningslovens § 9 C lægges til grund. Det vil sige, at det er den korteste afstand mellem eksempelvis bopæl og kursussted, der anerkendes.

Det følger endvidere, at den korteste afstand er ”den normale transportvej” som fastlagt på baggrund af geografiske forhold, det tidsmæssige forbrug og den økonomiske rimelighed. En længere transportvej end den korteste målt kan dermed efter en konkret vurdering være rimelig.

Efter § 82, stk. 2, beregnes befordringsgodtgørelsen med 1,00 kr. pr. km. (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C, fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Efter ligningslovens § 9 C, stk. 3, beregnes fradraget med den kilometertakst, Skatterådet fastsætter, når befordringen pr. arbejdsdag udgør til og med 120 km.

For befordring herudover beregnes fradraget med 50 pct. af den fastsatte kilometertakst.

For indkomstårene 2007-2018 beregnes fradraget for befordring over 120 km med den kilometertakst, Skatterådet fastsætter, jf. 1. pkt., når den skattepligtiges sædvanlige bopæl er beliggende i en af kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø.

Efter § 2 i bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, er kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads:

1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag.

2) 25 - 120 km inkl. 1,99 kr. pr. kilometer.

3) over 120 km 1,00 kr. pr. kilometer.

Det fremgår af Lovforslag L 69 2011/2012, bemærkningerne til § 82, stk. 2:

”Det foreslås i § 82, stk. 2, at der for alle målgrupper, dvs. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere, personer, der deltager i selvvalgt uddannelse efter lovens kapitel 8 a og personer, der er visiteret til fleksjob, der deltager i tilbud efter lovens kapitel 10 - 11 kun skal være én sats for befordring pr. kilometer ud over 24 kilometer.

Det foreslås derudover, at satsen udgør 1,00 kr. pr. kilometer i 2011 niveau. Det foreslås også, at denne kilometersats reguleres ved at den skal følge den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 kilometer pr. arbejdsdag. Herved bliver reglerne med hensyn til sats i overensstemmelse med, hvad der gælder på Børne- og Undervisningsministeriets områder om befordringstilskud til beskæftigede, der deltager i erhvervsrettede uddannelser. ”

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1: 2016-4122-01260

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 27. maj 2015.

Resultatet er

Du har ret til befordringsgodtgørelse for din daglige transport på 57 kilometer.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Det betyder også, at du ikke har ret til befordringsgodtgørelse for de første 24 kilometer af de 57 kilometer.

Kommunen skal beregne din befordringsgodtgørelse på grundlag heraf og udbetale differencen til dig i forhold til det beløb, som du har fået udbetalt tidligere.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har ret til befordringsgodtgørelse for din daglige transport på 57 kilometer.

Vi vurderer også, at du ikke har ret til befordringsgodtgørelse for de første 24 kilometer af den daglige transport.

Vi har lagt vægt på, at du har deltaget i praktik i forbindelse med din revalidering.

Vi har også lagt vægt på din bopælsadresse og praktikstedets adresse.

Kommunen har beregnet distancen efter Kraks korteste vej, som svarer til en daglig transport på 47,4 kilometer. Kommunen har på den baggrund udbetalt 771 kr. til dig.

Transporttiden på denne rute er 29 minutter hver vej ifølge Krak.

Vi har lagt vægt på, at du i ansøgningsskemaet har oplyst, at din daglige transport er 57 kilometer. Ifølge Krak tager denne rute 20 minutter hver vej.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at den hurtigste vej i dette tilfælde fortrinsvist er på motorvej, hvorimod den korteste vej primært er almindelig bykørsel.

Det betyder, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at din daglige transport svarer til 57 kilometer.

Vi har også lagt vægt på, at SKAT på sin hjemmeside angiver en daglig transport på 57 kilometer for strækningen.

Efter reglerne har revalidender, som deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller

uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 kilometer. Godtgørelsen per dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Ved beregningen af den daglige transport følges principperne i skattereglerne.

Den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet svarer til den normale transportvej ved bilkørsel.

Den normale transportvej svarer til den strækning, der køres under hensyntagen til de geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed.

En længere transportvej end den korteste målt i kilometer kan herefter ud fra en konkret bedømmelse være rimelig.

Sag nr. 2: 2016-4122-13573

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes beregning af befordringsgodtgørelse.

Resultatet er

Din befordringsgodtgørelse skal beregnes med en sats på 1,05 kr. pr. km for 2014 og på 1,03 kr. pr. km for 2015.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at borgere, der deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, har ret til befordringsgodtgørelse for befordring ud over 24 kilometer med den sats, som skattemæssigt er fastsat for befordring ud over 120 kilometer pr. arbejdsdag.

Det er vores vurdering, at der uanset borgerens bopæl alene er hjemmel til at beregne befordringsgodtgørelse med den lave kilometersats, som er nævnt i beskæftigelsesindsatsloven.

Vi lægger vægt på, at du er bosat i en udkantskommune, og at du deltager i et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven.

Vi lægger også vægt på, at du under tilbuddet har en transport på 82 km og 94,6 km pr. dag, afhængigt af om du er i praktik- eller skoleforløb.

Efter reglerne har personer, som deltager i tilbud, ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km.

Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km.

Befordringsgodtgørelsen beregnes med en sats på 1,00 kr. pr. kilometer (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Det fremgår af lovforarbejderne til reglen, at der for alle målgrupper, der deltager i tilbud, kun skal være én sats for befordring pr. kilometer ud over 24 kilometer.

Skatterådet har for 2014 fastsat kilometersatsen for transport over 120 km til 1,05 kr.

Skatterådet har for 2015 fastsat kilometersatsen for transport over 120 km til 1,03 kr.