Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017

Indledning

Denne vejledning regulerer nedennævnte satser:

Der er i lov om leje (lejeloven), lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven), lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) og lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte års niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

I lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven) er fastsat lejeforhøjelsesgrænsen, beløbsgrænsen for permanent genhusning samt beløbsgrænsen for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder, som alle reguleres en gang årligt.

Beløbssatserne vedrørende mindstegrænsen for almene renoveringer omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2011 om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden, reguleres en gang om året.

Henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner fastsat i bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn), reguleres en gang om året.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, reguleres ligeledes én gang om året.

Endvidere er der beløb og beløbsgrænser i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), som reguleres én gang årligt. I bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger er fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang årligt.

Den årlige aftrapning af rentesikringen i alment boligbyggeri, støttet privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger sker med en aftrapningsprocent, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet offentliggør i Statstidende én gang om året.

Følgende principper og faktorer anvendes i reguleringen:

Reguleringen til og med finansåret 1997 blev foretaget på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i april eller juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Dog reguleres henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner med Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2016 blev udmeldt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning nr. 10539 af 17. september 2015 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2016. Beløbssatser i almenboligloven og byfornyelsesloven for 2016 blev udmeldt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning nr. 9030 af 25. januar 2016.

Reguleringsfaktorerne for lejelovgivningen og byfornyelsesloven for perioden 1994 til 2016 er følgende:

1995 0,7 pct.
1996 2,0 pct.
1997 1,3 pct.
1998 2,4 pct.
1999 1,5 pct.
2000 1,9 pct.
2001 3,5 pct.
2002 2,5 pct.
2003 2,1 pct.
2004 2,3 pct.
2005 1,5 pct.
2006 1,9 pct.
2007 2,2 pct.
2008 1,6 pct.
2009 4,2 pct.
2010 2,0 pct.
2011 1,5 pct.
2012 2,8 pct.
2013 1,6 pct.
2014 1,0 pct.
2015 0,8 pct.
2016 0,8 pct.

Ved opregulering fra 2016-niveau til 2017-niveau anvendes 0,5 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2016 (det uafrundede beløb) afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding. Dette gælder dog ikke henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse og fornyelse i selvejende ungdomsboliginstitutioner, hvor der sker regulering af det foregående års satser afrundet til nærmeste hele ørebeløb.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2017

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2017 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 44 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning med el, varme og vand (lejelovens § 46 b, stk. 3): 152 kr.

3) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)

Egenbetaling for godtgørelse: 15.544 kr.

Maksimum for godtgørelse: 122.956 kr.

Minimum for godtgørelse: 3.109 kr.

4) 63 a-konto for forbedring negative konti under afvikling(lejelovens § 63 a, stk. 1): 23 kr.

5) Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (lejelovens § 65, stk. 2): 61 kr.

6) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (lejelovens § 66 a): 98 kr.

7) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 279 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2017

Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2017 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og 3)

Beløb pr. m²: 2.213 kr.

Beløb pr. lejemål: 253.064 kr.

Energiforbedringer pr. m²: 419 kr.

2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (boligreguleringslovens § 7, stk. 4): 94 kr.

3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 98 kr.

4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 194 kr.

5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.): 306 kr.

6) Gebyr for forhåndsgodkendelse (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.): 511 kr.

7) Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (boligreguleringslovens § 39, stk. 2): 2.124 kr.

8) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 162 kr.

9) Tilskud fra Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens § 61, stk. 1): 5.065.200 kr.

10) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

11) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

12) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 10) - 12) reguleres fra 2016-niveau (uafrundet) til 2017-niveau med 0,5 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb. Om reguleringen af beløbene under 10) - 12) henvises til vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999. Reguleringsprocenten for de enkelte år fremgår af nærværende vejledning.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2017

1) Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4): 343 kr.

4. Den almene lejelovs beløb for 2017

Den almene lejelovs beløb fastsættes pr. 1. januar 2017 til følgende beløb:

1) Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (den almene lejelovs § 48, stk. 2): 232 kr.

2) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 279 kr.

3) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 143 kr.

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2017

1) Maksimalt årligt bidrag til arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1): 158 kr.

2) Maksimal samlet arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1): 3.058 kr.

3) Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (driftsbekendtgørelsens § 40): 559 kr.

4) Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 40): 5.588 kr.

5) Grænse for afdelingens egen dækning af lejetab og istandsættelse (driftsbekendtgørelsens § 41, stk. 1): 322 kr.

6) Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5): 122.956 kr.

7) Maksimum for forhøjet godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5): 178.717 kr.

6. Lov om byfornyelse og udvikling af byer for 2017

1) Lejeforhøjelsesgrænsen (byfornyelseslovens § 15, stk. 1): 193 kr.

2) Beløbsgrænse for permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61, stk. 2): 193 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder (byfornyelseslovens § 50 d, stk. 2): 97 kr.

7. Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden for 2017

1) Samlet renoveringsudgift (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 1.077.197 kr.

2) Renoveringsudgift pr. bolig (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2): 107.720 kr.

8. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn) for studieåret 2016/2017

1) Henlæggelsesbeløb pr.m2 til vedligeholdelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 17): 35,13 kr.

2) Henlæggelsesbeløb pr.m2 til fornyelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 18): 61,42 kr.

9 Aftrapning af rentesikring

For aftrapningen af rentesikringen i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger, som finder sted i kalenderåret 2017, er reguleringsfaktoren fastsat til 0,37.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 8. september 2016

Frank Bundgaard