Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 57-16 om særlig støtte - personkreds - løntilskudsansættelse - social begivenhed - nettoindtægt

Resumé:

Generelt om særlig støtte

En borger, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan efter aktivloven få særlig støtte.

Det er en betingelse for at få særlig støtte, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (-dvs. en social begivenhed), som har bevirket, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Ophør af social begivenhed

En borgers sociale begivenhed ophører ikke ved ansættelse med løntilskud. Det betyder, at en borger kan være berettiget til særlig støtte under sin løntilskudsansættelse.

Kommunen er derfor forpligtet til at foretage en vurdering af, om en borger, der ansættes med løntilskud, ud fra en konkret beregning er berettiget til særlig støtte. Beregningen kan godt føre til det resultat, at borger ikke er berettiget til særlig støtte.

Hidtidig nettoindtægt

Den beregnede særlige støtte må sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter - herunder integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp - som hovedregel ikke overstige 90 procent af ansøgerens hidtidige nettoindtægter.

Med hidtidig indtægt menes indtægten i den seneste kalendermåned før den sociale begivenhed, som bevirkede, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse. Hvis dette beløb ikke er et rimeligt udtryk for ansøgerens hidtidige indtægt, skal kommunen i stedet anvende den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder forud for den sociale begivenhed. Kommunen skal derfor ikke anvende indtægten fra en periode med løntilskudsansættelse ved beregning af en borgers hidtidige nettoindtægt, men den indtægt, borgeren havde før den sociale begivenhed indtrådte.

Den konkrete sag

I den konkrete sag har kommunen givet borger afslag på særlig støtte med den begrundelse, at borgers sociale begivenhed er ophørt ved ansættelse med løntilskud. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at borgers sociale begivenhed ikke ophørte ved ansættelse med løntilskud. Kommunen skulle derfor undersøge, om borgeren fortsat opfyldte lovens øvrige betingelser for at modtage særlig støtte.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitikjf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 11, stk. 1, og stk. 2, og § 34, stk. 1, og stk. 8.

Bekendtgørelse nr. 829, af 27. juni 2016, om særlig støtte efter aktivlovens § 34, § 1, og § 6, stk.1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om den sociale begivenhed, som har bevirket, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, ophører, når en borger ansættes med løntilskud.

Principafgørelsen afklarer dermed også, at retten til særlig støtte ikke ophører, imens en borger er ansat med løntilskud, hvis borgeren opfylder lovens øvrige betingelser for ret til særlig støtte.

Principafgørelsen afklarer desuden, at kommunen ikke skal anvende indtægt fra en periode med løntilskudsansættelse ved beregning af en borgers hidtidige nettoindtægt.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) jf. – lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 11, stk. 1, og stk. 2, og § 34, stk. 1, og stk. 8.

Lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 1, og stk. 2, fastslår, at kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Efter stk. 2 er det en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3 at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Lov om aktiv socialpolitik § 34, stk. 1, fastslår, at personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 kan få en særlig støtte.

Lov om aktiv socialpolitik § 34, stk. 8, fastslår, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse om særlig støtte efter aktivlovens § 34, at der kan ydes støtte til personer, som har været ude for en ændring af deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillede på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Støtten ydes særskilt eller som supplement til udbetaling af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25.

Det fremgår af § 6, stk.1, i bekendtgørelse nr. 829 af 27. juni 2016 om særlig støtte efter aktivlovens § 34, at den beregnede støtte efter bekendtgørelsens § 5 sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25, ikke må overstige 90 pct. af ansøgerens hidtidige nettoindtægter. Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste kalendermåned, før den ændring, der førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. I det omfang den beregnede støtte efter bekendtgørelsens § 5 overstiger grænsen efter 1. pkt., nedsættes støtten efter lovens § 34 i overensstemmelse hermed.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om særlig støtte

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i din sag om klage over xx Kommunes afgørelse truffet den 11. august 2015.

Resultatet er:

Du har ret til særlig støtte, mens du er i løntilskudsansættelse, hvis du opfylder lovens øvrige betingelser for ret til særlig støtte.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vedrørende særlig støtte under løntilskudsansættelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at den sociale begivenhed, som tidligere berettigede dig til særlig støtte, ikke bortfaldt, da du startede i løntilskudsjob.

Vi vurderer derfor, at du har ret til særlig støtte, mens du er i løntilskudsansættelse, hvis du opfylder lovens øvrige betingelser for ret til særlig støtte.

Vi vurderer således, at det forhold, at du er i løntilskudsansættelse, ikke i sig selv kan begrunde et afslag på særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at kommunen tidligere har vurderet, at du har været ude for en social begivenhed, som berettigede dig til særlig støtte.

Det fremgår af sagen, at du har fået udbetalt særlig støtte, mens du har modtaget dagenge fra din a-kasse.

Vi har også lagt vægt på, at du ved overgang fra dagpenge til løntilskudsansættelse modtager løn på samme niveau, som du har modtaget dagpenge.

Det fremgår videre af sagen, at du var ansat med løntilskud i perioden fra den 1. juli 2015 til den 13. september 2015, hvorefter du i en periode var sygemeldt og modtog sygedagpenge.

Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude for ændringer i deres forhold (en social begivenhed), og som er særlig vanskeligt stillet grundet høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Hvornår en social begivenhed kan anses for bortfaldet, beror på en konkret vurdering, der blandt andet afhænger af, hvilket andet forsørgelsesgrundlag pågældende har.

Vedrørende hidtidig nettoindtægt

Vi bemærker, at kommunen ved beregningen af særlig støtte skal tage udgangspunkt i indtægten forud for den oprindelige sociale begivenhed.

Vi bemærker videre, at den nettoindtægt, som en borger har haft i en periode med løntilskudsansættelse, ikke skal anvendes som borgerens hidtidige nettoindtægt ved beregningen af borgerens særlige støtte.

Begrundelsen for dette er, at borgerens sociale begivenhed ikke anses for ophørt ved ansættelse, som er støttet med løntilskud.

Løntilskudsansættelsen er ikke udtryk for borgerens indtjeningsevne forud for den oprindelige sociale begivenhed, idet ansættelsen har været støttet med løntilskud. Dermed har der ikke været tale om en ansættelse på ordinære vilkår, som udgør et rimeligt udtryk for borgerens indtjeningsevne forud for den oprindelige sociale begivenhed.