Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 58-16 om sygedagpenge - midlertidigt ophold - EU-land - ferie

Resumé:

En borger, der flytter til et andet EU-land eller midlertidigt opholder sig i et andet EU-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring, har ret til sygedagpenge, selvom borger ikke har ophold i Danmark. Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under ophold i et andet EU-land, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt, herunder at borger er uarbejdsdygtig.

Der er ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset om ferien er i ind- eller udland. Under ferien opfylder borger ikke betingelsen om at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

I sag nr. 1 havde borger ret til sygedagpenge under et ophold i et andet EU-land, hvor borger under opholdet var i behandling på et privathospital.

I sag nr. 2 havde borger ikke ret til sygedagpenge under et ophold i et andet EU-land. Formålet med opholdet var, at borger skulle besøge venner. Opholdet måtte anses som ferie med rekreativt udbytte. Borger var derfor ikke uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand under opholdet.

Lovgivning:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016 - § 3, stk. 3, og § 7, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt for at belyse praksis for så vidt angår ret til sygedagpenge under ophold i et andet EU-land.

2. Reglerne

Lov om sygedagpenge § 3, stk. 3, fastslår, at personer, der efter EF-forordning nr. 883/04 er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til sygedagpenge, selvom de ikke har ophold her i landet.

Artikel 21 i EF-forordning nr. 883/04, fastslår, at en person, der er bosat eller opholder sig i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, har ret til kontantydelser fra den kompetente institution efter den lovgivning, der gælder for denne institution.

Det fremgår af vejledning nr. 9300 af 25. juni 2008 om sygedagpenge, at vurderingen af, om borger har ret til sygedagpenge, afgøres efter de danske sygedagpengeregler, hvilket vil sige, at sygedagpengelovens betingelser om uarbejdsdygtighed, beskæftigelseskrav mv. skal være opfyldt, for at der kan udbetales sygedagpenge under ophold i et andet EU-land.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

D-15-95: Borger blev syg under ferie i et andet EU-land. Borger havde ret til sygedagpenge ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom efter endt ferie, hvor borger fortsat opholdte sig i EU-landet.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og indarbejdet i denne principafgørelse:

D-8-06: Ved et midlertidigt ophold i et EU-land blev retten til sygedagpenge og hermed retten til dagpengerefusion for arbejdsgiver bevaret, idet der ikke var dokumentation for, at den sygemeldte havde afholdt ferie eller forhalet helbredelsen.

D-25-08: Der var ikke ret til sygedagpenge under ferie. En sygemeldt dansk statsborger, der tog på ferie i et andet EU-land, var ikke berettiget til sygedagpenge, mens hun var på ferie, uanset om ferien blev afholdt i ind- eller udland. Under ferien var borgeren ikke omfattet af reglerne om midlertidigt ophold efter EU-reglerne. Borgeren var derfor ikke omfattet af § 3, stk. 3, i sygedagpengeloven.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1: J.nr. 2015-3321-50684

Afgørelse i din sag om afslag på sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 1. juli 2015.

Resultatet er

Du har ret til sygedagpenge for perioden fra den 18. maj 2015 til og med den 5. juni 2015.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har ret til sygedagpenge under dit ophold i Tyskland i perioden fra den 18. maj 2015 til og med den 5. juni 2015.

Vi vurderer, at du har ret til sygedagpenge, da du efter EU-reglerne om social sikring er omfattet af dansk lovgivning under dit midlertidige ophold i Tyskland. Vi vurderer desuden, at du opfyldte de øvrige betingelser for at modtage sygedagpenge.

Det fremgår af sagen, at du blev sygemeldt på grund af mistanke om infektion i centralnervesystemet. Du opsøgte behandling på et privathospital i Tyskland og opholdte dig i Tyskland i perioden fra den 18. maj 2015 til og med den 5. juni 2015, hvor du var i behandling for neuroborreliose.

Vi bemærker, at der kan udbetales sygedagpenge til personer, der flytter til et EU/EØS-land eller midlertidigt opholder sig i et EU/EØS-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring.

Vi bemærker desuden, at da du var omfattet af EU-reglerne om social sikring og omfattet af dansk lovgivning under dit midlertidige ophold i Tyskland, var det ikke afgørende, hvorvidt der var tale om et rekreationsophold i sygedagpengelovens forstand, og om opholdet var anbefalet af en læge.

Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under opholdet i Tyskland, at du opfylder sygedagpengelovens øvrige betingelser.

Vi har lagt vægt på, at du var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand under dit ophold i Tyskland. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at du opholdte dig i Tyskland for at modtage behandling for neuroborreliose, og at der ikke var tale om ferie med et rekreativt udbytte. Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af statusattest af 12. juni 2015 fra din læge, at forløbet med sygemelding har været reel og nødvendig.

Vi finder desuden, at du har medvirket i din sygedagpengesag i tilstrækkeligt omfang, selvom du ikke forinden havde orienteret kommunen om, at du skulle opholde dig i Tyskland i perioden fra den 18. maj 2015 til og med den 5. juni 2015.

Vi har lagt vægt på, at kommunen havde flyttet tidspunktet for opfølgningssamtalen fra den 28. maj 2015 til den 9. juni 2015 i forbindelse med, at din ægtefælle den 21. maj 2015 havde oplyst, at du var i Tyskland for at modtage behandling, og at du derfor ikke kunne møde i kommunen den 28. maj 2015.

Endeligt har vi lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om, at du har forhalet helbredelsen ved at opholde dig i Tyskland i perioden fra den 18. maj 2015 til og med den 5. juni 2015.

Efter reglerne er retten til sygedagpenge betinget af, at en borger opholder sig i Danmark. En undtagelse hertil er, at en borger der flytter til eller midlertidigt opholder sig i et EU/EØS-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring, har ret til sygedagpenge, selvom borgeren ikke har ophold i Danmark.

Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under ophold i et andet EU/EØS-land, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt.

Sag nr. 2: J.nr. 2015-3321-39067

Afgørelse i din sag om afslag på sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over afgørelse truffet den 3. august 2015.

Resultatet er

Du har ikke ret til sygedagpenge i perioden fra den 27. august 2015 til og med den 10. september 2015.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke var berettiget til sygedagpenge under dit ophold i Grækenland i perioden fra den 27. august 2015 til og med den 10. september 2015.

Vi vurderer, at formålet med opholdet i Grækenland var ferie med rekreativt udbytte.

Der er ikke er ret til sygedagpenge under ferie uanset om ferien bliver afholdt i Danmark eller i udlandet. Perioder med ferie anses ifølge praksis som en midlertidig raskmelding.

Ved vurderingen af at formålet med opholdet i Grækenland var ferie, har vi lagt vægt på, at opholdet havde et rekreativt udbytte som formål. Vi har lagt vægt på, at du skulle besøge venner på Kreta, og at der ikke var oplyst andre formål med opholdet.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du som sygemeldt har ret til at tage midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land og under opholdet bevare retten til sygedagpenge.

Vi bemærker, at du under et ophold i et andet EU/EØS-land fortsat skal opfylde sygedagpengelovens øvrige betingelser for at bevare retten til udbetaling af sygedagpenge fra Danmark, herunder betingelsen om uarbejdsdygtighed. Da perioder med ferie anses som en midlertidig raskmelding, opfylder du ikke betingelsen om at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand under dit ophold i Grækenland.

Kommunen havde godkendt ferien, da du ikke ville forhale helbredelsen under opholdet. Det var en forudsætning for at godkende ferien, at du raskmeldte dig i perioden.

Efter reglerne er retten til sygedagpenge betinget af, at en borger opholder sig i Danmark. En undtagelse hertil er, at en borger der flytter til eller midlertidigt opholder sig i et andet EU/EØS-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring har ret til sygedagpenge, selvom borgeren ikke har ophold i Danmark.

Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under ophold i et andet EU/EØS-land, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt.

Efter reglerne er retten til sygedagpenge betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Vi bemærker, at Ankestyrelsens afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.