Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 22.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 31. august 2016

A

ved Morten Lehmann, 3F Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen

mod

B under konkurs

ved kurator, advokat John Chr. Langeberg

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorf-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget juridisk konsulent Rannvá Næss Nónfjall, udpeget af Dansk Byggeri, og Steen Boesen udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 1. april 1990, og B, blev der den 20. april 2015 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som brolægger med uddannelsesperiode fra den 20. april 2015 til den 8. september 2017.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn m.v. og virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin faglige organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 2. maj 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 111.918,21 kr. til ham med procesrente fra forfaldsdato.

Påstanden er opgjort således:

løn 47.900,61 kr.

feriegodtgørelse 16.249,15 kr.

pension 17.768.45 kr.

godtgørelse for mistet uddannelsesgode 30.000,00 kr.

I alt 111.918,21 kr.

B er ved dekret af 25. april 2016 taget under konkursbehandling. Kurator, advokat John Chr. Langeberg, har oplyst, at boet ikke ønsker at udøve partsbeføjelser, jf. konkurslovens § 141. Formanden har på den baggrund bestemt, at sagen behandles på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår bl.a., at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ”Byggeriet og 3F”. Den 4. februar 2016 ophævede virksomheden ensidigt uddannelsesaftalen med øjeblikkelig virkning. Som begrundelse for ophævelsen er anført, at virksomheden ikke har faglærte medarbejdere mere. Der er under sagen fremlagt lønsedler for ansættelsesperioden, hvoraf det fremgår, hvor meget der er udbetalt i løn. Af lønsedlerne fremgår ikke, at der er betalt pension eller feriegodtgørelse.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1, fremgår, at en uddannelsesaftale ikke kan opsiges af aftalens parter. En uddannelsesaftale kan blandt andet ophæves, hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, jf. herved erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2.

Procedure

Klager har redegjort for sine synspunkter i klageskriftet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Påstanden om betaling af løn, pension og feriegodtgørelse med i alt 81.918,21 kr. er begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, herunder navnlig de fremlagte lønsedler, dog således at kravet på pension af efterbetalingskravet skal reduceres med klagers eget pensionsbidrag svarende til 2.566 kr. (4 % af 47.900,61 kr. + 16,249,15 kr.).

Særligt for så vidt angår påstanden om godtgørelse for mistet uddannelsesgode bemærkes, at risikoen for, at uddannelsesaftalen ikke kan opfyldes, fordi virksomheden ikke længere beskæftiger faglært personale, påhviler virksomheden, jf. herved Højesterets dom af 12. oktober 2011. Virksomheden skal derfor ved en ophævelse, der er begrundet deri, betale eleven godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

A’s påstand om betaling tages derfor til følge med et beløb på 109.352,21 kr. med renter som nedenfor bestemt. Det bemærkes herved, at pensionsbidraget skal indbetales til en pensionsordning.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i b e s t e m m e s :

B under konkurs skal inden 14 dage til A betale 109.352,21 kr. med procesrente fra forfaldsdato.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.