Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0126
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kontrolprocedurer for eksisterende benzinstandere i § 3, jf. §§ 9 og 10
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, § 7 a, stk. 1, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer fra tankstationer, hvor den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde af benzin fra samtlige standere

1) overstiger 500 m3 pr. år eller

2) overstiger 100 m3 pr. år, når tankstationen er beliggende under permanente boliger eller arbejdspladsområder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på den første benzinpåfyldning af motorkøretøjer på tankstationer, der udelukkende anvendes i forbindelse med fabrikation og levering af nye motorkøretøjer.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Benzin: Ethvert oliedestillationsprodukt med eller uden additiver, som har et Reid damptryk (RVP) på 27,6 kPa eller derover, og som er bestemt til brug i motorkøretøjer, bortset fra flaskegas (LPG).

2) Benzindampe: Enhver luftformig forbindelse, som fordamper fra benzin.

3) Benzinstander: Enhver stander, hvor benzin fra stationære lagertanke overføres til motorkøretøjers brændstoftanke.

4) Benzindampgenvindingsgrad (genvindingsgrad): Forholdet mellem mængden af benzindampe, der tilbageføres med fase II-systemet til benzindampgenvinding, og mængden af benzindampe, som ville være udledt til atmosfæren uden dette system, udtrykt i procent.

5) Damp/benzin-forholdet: Forholdet mellem mængden af benzindamp, der tilbageføres med fase II-systemet til benzindampgenvinding ved atmosfærisk tryk, og mængden af påfyldt benzin.

6) Eksisterende benzinstander: Benzinstander, der var i drift 31. december 2011 eller før.

7) Eksisterende tankstation: Tankstation, der var i drift 31. december 2011 eller før.

8) Fase II-system til benzindampgenvinding: Udstyr, hvormed benzindampe, der fortrænges fra brændstoftanken i et motorkøretøj ved benzinpåfyldning på en tankstation, genvindes og overføres til en tank på stationen eller tilbage til benzinstanderen med henblik på gensalg.

9) Gennemstrømningsmængde: Den samlede årlige benzinmængde, der overføres fra mobile beholdere til en tankstation.

10) Idriftsættelse: Første anvendelse af genvindingsudstyret efter etablering.

11) Kompetent firma: Firma, som er bekendt med måleprincipper, som benyttes til at kontrollere efter europæisk standard DS/EN 16321-2:2013.

12) Ny tankstation: Tankstation, der var i drift fra 1. januar 2012 eller derefter.

13) Større modernisering: En væsentlig ændring eller fornyelse af stationens brændstofsystem, navnlig standere, tanke og rørledninger.

14) Tankstation: Ethvert anlæg med en eller flere standere, hvor motorkøretøjers brændstoftanke påfyldes benzin fra stationære tanke.

15) Typecertifikat: Typecertifikat for det installerede genvindingsudstyr, som dokumenterer, at udstyret opfylder denne bekendtgørelses krav.

Krav til udstyr til benzindampgenvinding på eksisterende tankstationer

§ 3. Benzinstandere på eksisterende tankstationer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal være forsynet med fase-II system til genvinding af benzindampe.

Stk. 2. Udstyret skal være typegodkendt, og certifikatet skal dokumentere, at systemet opfylder de danske krav om en genvindingsgrad på mindst 85 % under kontrollerede forhold. Systemet skal desuden have en genvindingsgrad på mindst 70 % under forhold, som forekommer i praksis.

Stk. 3. Damp/benzin-forholdet skal ligge mellem 0,87 og 1,13.

Stk. 4. Eksisterende tankstationer med en gennemstrømningsmængde over 3000 m3 pr. år skal senest den 31. december 2018 overholde kravene i § 4.

Stk. 5. Eksisterende tankstationer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, som gennemgår en større modernisering, skal efter moderniseringen overholde kravene i § 4.

Krav til nye tankstationer

§ 4. Nye tankstationer skal være forsynet med fase-II system til benzindampgenvinding. Benzingenvindingsgraden ved systemet skal være større end eller lig med 85 % som attesteret af fabrikanten i henhold til standard DS/EN 16321-1:2013.

Stk. 2. Ved overførsel af de genvundne benzindampe til en tank på tankstationen, skal damp/benzin-forholdet være lig med eller større end 0,95, men mindre end eller lig med 1,05.

Automatiske overvågningssystemer

§ 5. Automatiske overvågningssystemer skal automatisk afsløre funktionsfejl i udstyret til benzindampgenvinding og i selve det automatiske overvågningssystem påvise fejl over for den ansvarlige for tankstationen og automatisk standse udleveringen af benzin fra den defekte benzinstander, hvis fejlen ikke udbedres inden for syv dage.

Forbrugeroplysning

§ 6. Tankstationer omfattet af § 4, stk. 1, skal oplyse forbrugerne om, at de har installeret fase-II system til benzindampgenvinding, ved at anbringe et skilt, et mærkat eller anden form for meddelelse på eller i nærheden af benzinstanderen.

Anmeldelser

§ 7. Ved etablering eller fornyelse af genvindingsudstyr, skal den ansvarlige for tankstationen anmelde dette til kommunalbestyrelsen med

1) attestation fra fabrikanten i henhold til standard DS/EN 16321-1:2013, jf. § 4, stk. 1, og

2) angivelse af idriftsættelse, der er attesteret af montør.

Stk. 2. Den ansvarlige for en tankstation omfattet af § 3, stk. 1, meddeler kommunalbestyrelsen, når der gennemføres en større modernisering af tankstationen.

Stk. 3. Anmeldelser kan sendes digitalt.

Egenkontrol på eksisterende tankstationer

§ 8. Den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, udarbejder retningslinjer for egenkontrol for hver enkelt benzinstander og opbevarer følgende oplysninger og dokumenter:

1) Gyldigt typecertifikat for det installerede system.

2) Installeringsdato.

3) Pligter ved konstaterede fejl, jf. § 12.

4) Liste til kvittering for gennemførelse af egenkontrol, jf. § 9.

5) Inspektionsrapporter, inklusiv måleresultater ved ibrugtagning og efter servicering af anlæg, jf. § 10.

6) Anmeldelse til kommunalbestyrelsen om større modernisering, jf. § 7, stk. 2.

§ 9. Den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, skal løbende påse, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i § 3, stk. 2 og 3, overholdes. Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.

Stk. 2. Egenkontrollen skal gennemføres mindst to gange om året.

Stk. 3. Egenkontrollen skal mindst omfatte de aktiviteter, som er angivet i bilag 1, afsnit I. Den ansvarlige for tankstationen kvitterer for hver gennemført egenkontrol. Kvitteringerne opbevares mindst fem år.

Inspektion på eksisterende tankstationer

§ 10. Den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, skal mindst hvert andet år lade gennemføre en inspektion som beskrevet i bilag 1, afsnit II. Denne inspektion skal gennemføres af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i ISO/ IEC 17020 som type A eller C inspektionsorgan. Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare inspektionsrapporten i minimum fem år.

Kontrol af nye tankstationer mv.

§ 11. Den ansvarlige for en tankstation, som er omfattet af § 4, stk. 1, skal mindst én gang hvert år lade gennemføre en kontrol af benzindampgenvindingsgraden af benzinstandernes fase-II system til benzindampgenvinding i overensstemmelse med standard DS/EN 16321-2:2013.

Stk. 2. Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 og 2 foretages af et kompetent firma, som beskrevet i standarden DS/EN 16321-2:2013. Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare den udfyldte testrapport i standarden DS/EN 16321-2:2013 bilag B eller lignende testrapport i minimum fem år efter kontrollens udførelse.

Udbedring af fejl

§ 12. Hvis der ved egenkontrol, inspektion eller kontrol konstateres fejl eller mangler, der ikke umiddelbart kan udbedres, skal den ansvarlige for tankstationen straks tilkalde service, og fejlen skal udbedres snarest muligt.

Tilsyn

§ 13. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Dispensation

§ 14. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning, når særlige forhold foreligger, dispensere helt eller delvis fra reglerne i denne bekendtgørelse, i det omfang det ikke strider mod EU-retlige forpligtelser.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder kravene til udstyr på eksisterende benzinstandere efter § 3,

2) overtræder kravene til tankstationer omfattet af § 4,

3) overtræder kravene til automatiske overvågningssystemer efter § 5,

4) undlader at skilte med forbrugeroplysninger efter § 6,

5) undlader at anmelde etablering eller fornyelse af genvindingsudstyr eller større modernisering af tankstationen til Kommunalbestyrelsen efter § 7,

6) undlader at udarbejde retningslinjer, som anført i § 8,

7) undlader at gennemføre egenkontrol og inspektion af eksisterende benzinstandere som beskrevet i §§ 9 og 10,

8) undlader at gennemføre kompetent kontrol af tankstationer efter § 11, eller

9) undlader at udbedre fejl efter § 12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1158 af 7. december 2011 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 22. september 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling


Bilag 1

Kontrolprocedurer for eksisterende benzinstandere i § 3, jf. §§ 9 og 10

I. Løbende egenkontrol

Formålet med egenkontrollen er at sikre, at reglerne om dampretur overholdes.

Den løbende kontrol udføres i henhold til fabrikantens anvisninger. Den omfatter som minimum følgende:

a) Kontrol af standere for synlige defekter, mislyde m.m.

b) Funktionskontrol: Det kontrolleres, at detailtælleren forbliver på nul, samt at genvindingsudstyret ikke suger, når der ikke udleveres benzin. Genvindingsudstyrets sugeevne testes med anordning, der tydeligt indikerer - visuelt eller akustisk - når udstyret fungerer. Anordningen påsættes pistolens dampindsugning, og testen gennemføres under udlevering af benzin med fuld åben pistol. Anordningen kan alternativt være integreret i standeren, monteret permanent. Kontrollen omfatter hver pistol på alle benzinstandere. Den anvendte procedure skal være beskrevet og kunne forevises for tilsynsmyndigheden.

Gennemførelse af egenkontrollen efter minimumsbestemmelser tilsigter at sikre, at bekendtgørelsen overholdes. Konstateres der overtrædelser ved denne minimumskontrol, har den ansvarlige stadig pligt at overholde bekendtgørelsens krav om dampretur, for eksempel ved gennemførelse af flere kontroller.

II. Inspektion

Inspektionen skal som minimum omfatte en visuel gennemgang af genvindingsudstyret med henblik på opdagelse af lækager og en bestemmelse af om kravene til damp/benzin-forholdet overholdes, jf. § 3, stk. 3.

Hvor anlægget ikke er mærket så tolerancekrav kan bestemmes, gøres § 4, stk. 2, gældende. Damp/benzin-forholdet bestemmes ved måling efter princippet »våd-våd« ved maximalt benzinflow over et benzinvolumen på minimum 18 liter.

Der udføres minimum én måling på hvert system. Ved flere pistoler pr. system udføres ud over inspektionen en funktionskontrol af de øvrige pistoler, jf. afsnit I, punkt. b.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer, EU-Tidende 2009, nr. L 285, side 36, og Kommissionens direktiv 2014/99 EU af 21. oktober 2014 om ændring af direktiv 2009/126/EF om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer med henblik på den tekniske udvikling, EU-Tidende 2014, nr. L 304, side 89.