Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Akademikerne har den 15. september 2016 indgået vedlagte protokollat om visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet, for tiden FAKDIR 430-1

2. Dette protokollat udgør sammen med overenskomst for akademikere i staten det samlede overenskomstgrundlag for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.

3. Protokollatet har virkning fra 1. september 2016.

4. Protokollatet indeholder visse ansættelsesvilkår for følgende stillinger:

a) Adjunkt/forsker

b) Lektor/seniorforsker

c) Studieadjunkter/-lektorer

5. Overgangsbestemmelser for ansatte, der er ansat inden den 1. september 2016, fremgår af protokollatets § 4.

Overgangsordningen indebærer, at ansatte, der er ansat inden den 1. september 2016, automatisk fra denne dato omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studieadjunkter/-lektorer. De indplaceres i studieadjunkt/-lektorforløbet med deres nuværende anciennitet. Ansatte, som har en relevant lektorbedømmelse fra et universitet overgår dog automatisk til de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for lektorer.

Ansatte, der var ansat inden den 1. september 2014, og som omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studieadjunkter, modtager et midlertidigt årligt tillæg på 10.900 kr., som automatisk ophører ved overgang til studielektor. Det midlertidige tillæg bevares i tilfælde af overgang til adjunktansættelse.

Ansatte, der er ansat inden den 1. september 2016, kan efter deres indplacering i studieadjunkt/-lektorforløbet vælge at overgå til adjunkt/lektorforløb med henblik på at lade sig lektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. I adjunktperioden omfattes de som udgangspunkt af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for adjunkter. Hvis den ansatte i sin hidtidige stilling (som studieadjunkt/ -lektor) har oppebåret en højere løn, bevares denne højere løn i adjunktperioden. Hvis en adjunkt i adjunktperioden opnår 4 års anciennitet, aflønnes adjunkten i den resterende del af adjunktperioden med studielektortillæg.

6. De med * markerede tillæg mv. er pensionsgivende.

7. Medmindre andet fremgår, er tillæg mv. angivet i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

8. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 23. september 2016.

Moderniseringsstyrelsen, den 23. september 2016

Magnus Herold Gudmundsson


Bilag 1

Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

-

Protokollatet omfatter forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet.

§ 1. Aflønning

Tillæg udgør følgende årlige beløb:

Adjunkt/forsker
49.300 kr. *
Lektor/seniorforsker
89.100 kr. *

Stk. 2. Til studieadjunkter og studielektorer ydes nedenstående tillæg:

Ved ansættelsen
34.100 kr. *
Efter tre års ansættelse
43.900 kr. *
Studielektorer
71.800 kr. *

Aflønning som studielektor opnås senest efter fire års ansættelse som studieadjunkt.

§ 2. Fravær på grund af barsel, adoption og længerevarende sygdom for adjunkter/forskere

Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte adjunkter/forskere efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. For varigt ansatte adjunkter/forskere udskydes fristen for faglig bedømmelse tilsvarende efter ansøgning.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan højst forlænges/udskydes med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.

Hvis en tidsbegrænset ansættelsesperiode udløber under barsels- eller adoptionsorlov, genoptager den ansatte tjenesten efter endt orlov med en periode, der svarer til den periode, den ansatte har haft orlov inden for ansættelsesperioden.

Ansættelsesperioden/bedømmelsesfristen kan forlænges/udskydes ved længerevarende sygdom.

§ 3. Generelle bestemmelser

Afsked som følge af negativ faglig bedømmelse eller fordi, den ansatte undlader at anmode om bedømmelse inden for den for vedkommende ansatte gældende frist, kan ikke behandles efter overenskomstens §§ 21 og 22 om forhandling og voldgift.

§ 4. Særlige bestemmelser for allerede ansatte

Forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet ansat inden 1.september 2016, omfattes fra denne dato af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studieadjunkter/-lektorer, dog overgår ansatte, som har en relevant lektorbedømmelse fra et universitet til de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for lektorer.

Ansatte, der var ansat inden den 1. september 2014, og som omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for studieadjunkter, modtager et midlertidigt årligt tillæg på 10.900 kr., som automatisk ophører ved overgang til studielektor. Det midlertidige tillæg bevares i tilfælde af overgang til adjunktansættelse efter stk. 2.

Stk. 2. Ansatte omfattet af stk. 1, kan vælge at overgå til adjunkt/lektorforløb med henblik på at lade sig lektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Institutionen fastsætter i så fald en adjunktperiode efter reglerne i stillingsstrukturen og de omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for adjunkter. Hvis adjunkten i sin hidtidige stilling har oppebåret studielektortillæg, bevares dette i adjunktperioden. Adjunkter, der opnår 4 års anciennitet i løbet af adjunktperioden aflønnes i den resterende del af adjunktperioden med studielektortillæg.

Overgang til en lektorstilling forudsætter positiv lektorbedømmelse.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra 1. september 2016. Samtidig ophæves aftale af 26. marts 1991 mellem Forsvarsministeriet og Dansk Magisterforening.

Stk. 2. Protokollatet kan af Finansministeriet og Akademikerne opsiges samtidig med overenskomsten og efter reglerne i samme.

København, den 22. september 2016
 
Akademikerne
Lars Qvistgaard
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen
Magnus Herold Gudmundsson

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 030-16