Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 60-16 om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Resumé:

Kommunen skal efter serviceloven yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Servicelovens regler om dækning af merudgifter kan ikke anvendes, hvis udgiften kan dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven eller efter anden lovgivning. Dette gælder også, hvis der i en anden bestemmelse eller lovgivning er gjort udtømmende op med, hvad der kan ydes hjælp til.

Kommunen skal efter serviceloven yde kompensation til borgere, der er bevilget borgerstyret personlig assistance.

Der skal udmåles et tilskud til dækning af direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet.

Udgift til serviceeftersyn af lift i handicapbil kan ikke dækkes som en merudgift

Udgiften til serviceeftersyn af liften i en handicapbil kan ikke dækkes som en merudgift ved den daglige livsførelse. Der er i bilbekendtgørelsen gjort udtømmende op med, hvad der kan ydes hjælp til, for så vidt angår særlig indretning af bilen.

Særlig indretning og udgifter der følger deraf, er reguleret i servicelovens bestemmelse om støtte til bil og i bilbekendtgørelsen. Det er i bilbekendtgørelsen fastsat, at hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning ydes efter behov. Det er endvidere fastsat, at der ikke efter servicelovens bestemmelse om støtte til bil kan ydes hjælp til udgifter, som følger af den særlige indretning, fx til rengøring og vedligeholdelse.

Udgift til serviceeftersyn af lift i en handicapbil kan dækkes efter bestemmelserne om borgerstyret personlig assistance

Udgiften til serviceeftersyn af liften i en handicapbil kan dækkes som en hjælperrelateret udgift, når borgeren er bevilget borgerstyret personlig assistance. Det skyldes, at serviceeftersynet er lovpligtigt, når liften benyttes som et arbejdsredskab for borgerens hjælper(e).

Når borgeren er bevilget borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, er borgeren arbejdsleder.

Borgerens hjælpere benytter liften, og liften er derfor at betragte som et arbejdsredskab. Når liften er et arbejdsredskab for en hjælper, er et årligt serviceeftersyn af liften i handicapbilen lovpligtigt.

Borgeren skal ikke have udgifter i forbindelse med den borgerstyrede personlige assistance. Kommunen skal derfor udmåle et tilskud til dækning af direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet.

De konkrete sager

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at udgiften til lovpligtigt serviceeftersyn af liften i en handicapbil skal dækkes som en hjælperrelateret udgift, idet serviceeftersynet er lovpligtigt, når liften benyttes som et arbejdsredskab af borgers hjælper(e). Borgeren var derfor berettiget til dækning af udgiften til serviceeftersyn af liften efter servicelovens § 96 og udmålingsbekendtgørelsens § 10.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at udgiften til ikke-lovpligtigt serviceeftersyn af liften i en handicapbil ikke kan dækkes som en merudgift, idet der i bilbekendtgørelsen er gjort udtømmende op med, hvad der kan ydes hjælp til, for så vidt angår særlig indretning. Borgeren var derfor ikke berettiget til dækning af udgiften til serviceeftersyn.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - §§ 96, 96 a, 100 og 114. ¬

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse (merudgiftsbekendtgørelsen) - § 1.

Bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven (udmålingsbekendtgørelsen) - § 10.

Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler - § 3 og § 14.

Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.3.0.2 om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte og transportredskaber – punkt 3.2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare, om serviceeftersyn af lift i en handicapbil kan dækkes som en merudgift ved den daglige livsførelse.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter en anden bestemmelse eller anden lovgivning.

Efter lov om social service § 96 skal kommunen tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med reglerne om borgerstyret personlig assistance er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som kan tilpasses borgerens ønsker og behov, således at borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Ligeledes er formålet at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.

Lov om social service § 96 fastslår, at det er en betingelse for bevilling af borgerstyret personlig assistance, at borger kan varetage arbejdslederrollen.

Udmålingsbekendtgørelsens § 10 fastslår, at kommunen skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Sag 1. 2015-2123-53261

Resultatet er

Udgiften til et lovpligtigt serviceeftersyn af liften i din handicapbil skal dækkes som en hjælperrelateret udgift.

Vi ændrer således kommunens afgørelse.

Det betyder, at kommunen skal undersøge dine udgifter til lovpligtigt serviceeftersyn af lift og regulere dine eventuelle hjælperudgifter under hensyntagen hertil. Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at dine udgifter til lovpligtigt serviceeftersyn af liften i din handicapbil skal dækkes som en hjælperrelateret udgift efter servicelovens § 96 og udmålingsbekendtgørelsens § 10.

Vi lægger vægt på, at du er bevilget borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, og at du fungerer som arbejdsleder.

Videre lægger vi vægt på, at der er tale om et lovpligtigt serviceeftersyn af liften i din handicapbil, idet du har hjælpere som betjener denne lift.

Det fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 3, at forpligtelsen efter denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte, brugere, leverandører, projekterende, reparatører m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige regler.

Videre fremgår det af § 14, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig skal sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav.

Det er nærmere præciseret i arbejdstilsynets anvisning nr. 2.3.0.2 om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber, punkt 3.2.1, at hovedeftersyn skal foretages mindst hver 12. måned.

Det fremgår af servicelovens § 96 a, at der kan fastsættes nærmere regler om kommunens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp.

Det fremgår af udmålingsbekendtgørelsens § 10, at kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet.

Vi finder på den baggrund, at dine udgifter til lovpligtigt serviceeftersyn af liften i din handicapbil, skal dækkes efter servicelovens § 96 og udmålingsbekendtgørelsens § 10.

Det følger af servicelovens § 100, at det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 100 er således subsidiær, hvilket betyder at såfremt der kan ydes hjælp efter andre bestemmelser eller anden lovgivning, skal hjælpen ydes efter denne anden bestemmelse og ikke servicelovens bestemmelse om merudgifter.

Da servicelovens merudgiftsbestemmelse er subsidiær, og da udgiften kan dækkes efter en anden bestemmelse, kan hjælpen ikke ydes efter merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 100.

Som følge af vores afgørelse skal kommunen nu undersøge dine udgifter til lovpligtigt eftersyn af liften i din handicapbil og regulere dine eventuelle hjælperudgifter herefter.

Sag 2. 2016-2123-03655

Resultatet er

Du har ikke ret til at få dækket dine udgifter til service af lift og specialsæde.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, som stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Serviceeftersyn af lift i handicapbil

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til dækning af udgiften til serviceeftersyn af liften i din handicapbil.

Vi lægger vægt på, at serviceeftersynet af liften i din handicapbil ikke er lovpligtigt, ligesom det ikke er nødvendigt for, at liften kan fungere. Der er således tale om et frivilligt serviceeftersyn. Serviceeftersyn af liften i en handicapbil er lovpligtigt, når liften fungerer som et arbejdsredskab for en borgers hjælper(e). Dette er tilfældet, når en borger er arbejdsleder eller arbejdsgiver, som følge af, at denne borger er bevilget en ordning med borgerstyret personlig assistance.

Videre lægger vi vægt på, at hvis liften går i stykker, ydes der ifølge kommunens oplysninger hjælp til reparation af liften efter bilbekendtgørelsens regler. Det fremgår af sagen, at serviceeftersyn af liften ikke er en forudsætning for hjælp efter bilbekendtgørelsen.

Det fremgår af bilbekendtgørelsens § 13, stk. 4, at hjælp til reparation, udskiftning og afmontering ydes efter behov.

Det fremgår desuden af bilbekendtgørelsens § 13, stk. 5, at der ikke, efter servicelovens § 114, ydes hjælp til udgifter, som følger af den særlige indretning, fx til rengøring og vedligeholdelse.

Der er således, i bilbekendtgørelsen, gjort udtømmende op med, hvad der kan ydes hjælp til, for så vidt angår særlig indretning.

Det følger af servicelovens § 100, at det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven. Merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 100 er således subsidiær, hvilket betyder, at en udgift ikke kan dækkes, hvis den dækkes efter andre bestemmelser. Det samme er gældende, såfremt der i en anden bestemmelse, er gjort udtømmende op med, hvad der kan ydes hjælp til.

Vi finder på den baggrund, at du ikke har ret til dækning af udgiften til serviceeftersyn af liften i din handicapbil.