Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Aktiviteter, omsætningsgrænser og vilkår
Kapitel 3 Regnskab og revision m.v.
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

I medfør af § 18, stk. 3, og § 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Vandselskaber omfattet af lovens § 2, stk. 1, kan deltage i tilknyttet virksomhed. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om vandselskabers deltagelse i virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden (hovedvirksomheden), jf. § 18 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, men ikke er en del af denne. Bekendtgørelsen fastsætter en positivliste over tilknyttet virksomhed, som vandselskaberne må deltage i, vilkårene for deltagelse i disse aktiviteter, undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i vandsektorlovens § 18, stk. 1, 3. pkt., grænser for omsætningen med tilknyttet virksomhed samt regler om regnskab, revision og straf.

Stk. 2. Bekendtgørelsen regulerer ikke aktiviteter, som et vandselskab skal eller kan udøve som et led i vandselskabets hovedvirksomhed, herunder:

1) Salg af vandselskabets rest-, overskuds- eller biprodukter.

2) Udnyttelse af vandselskabets nødvendige anlægsmæssige kapacitet (bygninger, lokaler, ledninger eller fast ejendom i øvrigt) ved udleje eller bortforpagtning, eksempelvis til antennemaster, elektronisk infrastruktur, parkering eller lager.

3) Udnyttelse eller salg af energi, der hidrører fra vandselskabets hovedvirksomhed.

4) Vandselskabets driftsopgaver, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand i forbindelse med medfinansieringsprojekter, jf. § 1, stk. 5, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

5) Vandselskabets varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger for humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke, jf. § 1, stk. 7, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

6) Vandselskabets varetagelse af opgaver omfattet af §§ 4 og 4 c i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. vedrørende påbud om kloakering m.v. af ejendomme i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og § 30, stk. 1, og afdragsordninger i den forbindelse.

Kapitel 2

Aktiviteter, omsætningsgrænser og vilkår

§ 2. Et vandselskab kan, uanset om den tilknyttede virksomhed udøves i vandselskabet eller i selskaber, som er helt eller delvis ejet af vandselskabet, alene deltage i tilknyttet virksomhed, når følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der skal bestå en naturlig og snæver sammenhæng mellem vandselskabets hovedvirksomhed og den tilknyttede virksomhed.

2) Vandselskabets samlede tilknyttede virksomhed skal arbejdsmæssigt og økonomisk have et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden.

Stk. 2. Vandselskaber kan under iagttagelse af betingelserne i stk. 1, alene deltage i følgende former for tilknyttet virksomhed:

1) Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og administrativ overkapacitet, der er nødvendig af hensyn til vandselskabets sikring af forsyningssikkerheden og af hensyn til øvrige lovkrav.

2) Udnyttelse af vandselskabets særlige viden fra vandselskabets hovedvirksomhed til eksempelvis kursusvirksomhed, deltagelse i samarbejder med private aktører, herunder vedrørende private aktørers teknologiudvikling og eksportvirksomhed.

3) Salg af rettigheder til resultaterne af udvikling, der hidrører fra udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandselskabets hovedvirksomhed.

4) Drift af vejafvandingsanlæg i vandselskabets eget forsyningsområde.

5) Rottebekæmpelse i vandselskabets eget forsyningsområde.

6) Drift af forrensningsanlæg for offentlige og private institutioner og virksomheder.

7) Teknisk bistand til kommunens udarbejdelse af kommunale vandforsyningsplaner og spildevandsplaner.

8) Vandforsyningers afregning og indberetning for spildevandsforsyninger, når dette foretages i forbindelse med vandforsyningers måleraflæsning i vandforsyningens eget forsyningsområde.

§ 3. Ved beregningen af den samlede årlige omsætning fra tilknyttet virksomhed, jf. § 2, stk. 2, i relation til undtagelse fra kravet om selskabsudskillelse efter lovens § 18, stk. 1, 3. pkt., medregnes salgsværdien af produkter, tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der direkte er forbundet med salget, jf. bilag 1 til årsregnskabsloven. Den maksimale samlede årlige omsætning udgør i 2010 2 mio. kr., som pristalsreguleres, jf. lovens § 18, stk. 2.

Stk. 2. I den samlede omsætning, jf. stk. 1, medregnes ikke omsætning fra § 2, stk. 2, nr. 7 og 8.

§ 4. For vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed gælder følgende vilkår, med mindre andet følger af anden lovgivning:

1) Virksomheden skal udøves på kommercielle vilkår.

2) Ved deltagelse i tilknyttet virksomhed skal vandselskabet have en begrundet forventning om at opnå et afkast, der er normalt for den pågældende type virksomhed.

3) Vandselskabet må ikke ved fakturering af ydelser mellem hovedvirksomheden og den tilknyttede virksomhed eller ved fakturering til tredjemand påføre andre virksomheder urimelig konkurrence eller påføre vandselskabets hovedvirksomhed en urimelig risiko.

4) Fordelingen af fællesomkostninger mellem vandselskabets hovedvirksomhed og den tilknyttede virksomhed skal ske efter anerkendte teoretiske principper og metoder for omkostningsfordeling.

5) Et vandselskab må ikke påtage sig at hæfte for forpligtelser for selvstændige selskaber, som udøver tilknyttet virksomhed.

§ 5. Et vandselskab kan kun deltage som ejer eller medejer af selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed, jf. § 2, når omsætningen i de pågældende selskaber tilsammen udgør højst 3 procent af vandselskabets årlige omsætning. Omsætningen må dog uanset vandselskabets omsætning udgøre op til 2,5 mio. kr. årligt. Vandselskabets omsætning beregnes som et løbende gennemsnit af omsætningen de seneste tre år på grundlag af selskabernes årsregnskaber.

Stk. 2. Et vandselskabs deltagelse som medejer i selskaber, der udøver tilknyttet virksomhed, er ikke omfattet af omsætningsbegrænsningen i stk. 1, hvis mere end 60 procent af ejerandelene i disse selskaber er ejet af ejere, der

1) ikke direkte eller indirekte besidder ejerandele i et vandselskab, og

2) ikke helt eller delvis er ejet af en ejer, som direkte eller indirekte besidder ejerandele i et vandselskab.

Stk. 3. Ved anvendelsen af omsætningsgrænsen i stk. 1 sammenlægges for samtlige selskaber med tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet eller vandselskaberne har direkte eller indirekte ejerandele i, den forholdsmæssige andel af omsætningen, som modsvarer vandselskabets eller de enkelte vandselskabers direkte eller indirekte ejerandele i selskabet.

Kapitel 3

Regnskab og revision m.v.

§ 6. Vandselskaber skal i deres interne regnskabsføring føre et separat regnskab for tilknyttet virksomhed, som ikke er udskilt i et selvstændigt selskab, med henblik på at undgå krydssubsidiering og konkurrenceforvridning.

§ 7. Vandselskaber indsender hvert år til Forsyningssekretariatet erklæringer indhentet hos vandselskabets revisor om følgende forhold:

1) Vandselskabets overholdelse af kravet i vandsektorlovens § 18, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 3, om udskillelse af tilknyttet virksomhed i et selvstændigt selskab.

2) Vandselskabets overholdelse af § 2, stk. 1 og 2, om hvilken tilknyttet virksomhed, vandselskabet må deltage i.

3) Vandselskabets overholdelse af § 4, om vilkår for vandselskabets deltagelse i tilknyttet virksomhed.

4) Vandselskabets overholdelse af § 5, stk. 1, om omsætningsgrænser.

5) Vandselskabets overholdelse af § 6, om separat regnskab med tilknyttet virksomhed.

Stk. 2. Erklæringerne efter stk. 1 skal være afgivet efter gennemførelse af en revision, der er udført i overensstemmelse med den revisionsinstruks for tilknyttet virksomhed, der offentliggøres af Forsyningssekretariatet.

Stk. 3. Erklæringerne efter stk. 1 skal hvert år senest 1. maj indsendes til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet videresender erklæringer, hvor revisoren har påført en anmærkning, til Energistyrelsen.

Kapitel 4

Straf

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) deltager i tilknyttet virksomhed i strid med § 2, stk. 1,

2) deltager i tilknyttet virksomhed, der ikke er omfattet af § 2, stk. 2,

3) deltager i tilknyttet virksomhed i strid med vilkårene i § 4,

4) deltager som ejer eller medejer af selskaber i strid med § 5,

5) undlader at føre separat regnskab for tilknyttet virksomhed efter § 6, eller

6) undlader at indsende erklæringer efter § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. oktober 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget) ophæves.

Stk. 3. Et vandselskab, der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden udøver hidtil lovlig tilknyttet virksomhed, som fra 1. januar 2017 skal udøves som led i vandselskabets hovedvirksomhed, jf. § 1, stk. 2, skal senest den 15. maj 2016 give Forsyningssekretariatet meddelelse herom med henblik på, at Forsyningssekretariatet kan foretage korrekt justering af vandselskabets økonomiske ramme.

Stk. 4. Et vandselskab kan uanset stk. 1 og 2 fortsat udøve igangværende og hidtil lovlig tilknyttet virksomhed, jf. § 2, stk. 1, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Et vandselskab, der ønsker at fortsætte med at udøve igangværende og hidtil lovlig tilknyttet virksomhed efter 1. januar 2017, som samtidig er omfattet af § 1, stk. 2, skal give Forsyningssekretariatet meddelelse herom med henblik på, at Forsyningssekretariatet kan foretage korrekt justering af vandselskabets økonomiske ramme.

Stk. 5. Hvis et vandselskab omfattet af stk. 4, 1. pkt., på et senere tidspunkt ønsker at udøve den tilknyttede virksomhed som led i vandselskabets hovedvirksomhed, skal vandselskabet snarest muligt give Forsyningssekretariatet meddelelse herom.

Stk. 6. I den samlede omsætning, jf. § 3, stk. 1, medregnes ikke omsætning fra igangværende og hidtil lovlig salg af energi, der hidrører fra vandselskabets behandling af spildevandsslam, jf. stk. 4.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 3. oktober 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen