Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen)

I medfør af § 14, stk. 2, og § 15 a, stk. 4, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016, fastsættes:

Bonus

§ 1. Ved private arbejdsgivere forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter er dækket med mindre end 50 pct. offentlige tilskud.

§ 2. Det er en betingelse for udbetaling af bonus, at elevens ansættelsesforhold har været omfattet af en eller flere praktikaftaler, der opfylder kravene til en praktikaftale indgået efter lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., at den skriftlige aftale er indgået i perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019, og at aftalen er påbegyndt senest tre måneder efter, at den er indgået.

Beregning, ansøgning og udbetaling

§ 3. Bonus udgør op til 40.000 kr. pr. erhvervsgrunduddannelse. Bonus udbetales, når en praktikperiode er gennemført i overensstemmelse med praktikaftalen.

Stk. 2. Der udbetales dog bonus for en afbrudt praktikperiode, hvis

1) afbrydelsen tidligst er sket efter fire ugers praktik i den pågældende praktikperiode og

2) afbrydelsen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden kompetencegivende uddannelse.

Stk. 3. Bonus for en afbrudt praktikperiode udbetales uanset bestemmelserne i stk. 2, hvis arbejdsgiveren godtgør eller på tro og love erklærer, at afbrydelsen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.

§ 4. Bonus beregnes og udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på grundlag af indberetning af data til Egu-portalen om uddannelsesplaner, praktikaftaler og afsluttede uddannelsesforløb.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan der, efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, anvendes blanketter til indberetning af praktikaftaler. Eventuel dokumentation og erklæring i henhold til § 3, stk. 3, foretages på den måde, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag anviser arbejdsgiveren.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner bonus til de berettigede private arbejdsgivere på grundlag af det samlede antal praktikdage i den enkelte elevs uddannelse opgjort som det antal kalenderdage, der er indgået i den gennemførte henholdsvis afbrudte praktikperiode, jf. § 3. Antallet af praktikdage i hver praktikperiode opgøres som antallet af kalenderdage fra praktikperiodens begyndelsesdag til dens afslutningsdag. Hvis en kalenderdag indgår i flere praktikperioder, bliver den pågældende kalenderdag delt ligeligt mellem de berettigede arbejdsgivere.

Stk. 4. En arbejdsgivers bonusbeløb for en praktikperiode beregnes som 68 kr. multipliceret med det opgjorte antal praktikdage, jf. stk. 3. Der kan højst udbetales bonus for en samlet praktikuddannelsestid på 588 praktikdage i en elevs samlede erhvervsgrunduddannelse, regnet fra uddannelsens begyndelsesdag. I beregningen af maksimum medtælles også praktikperioder hos arbejdsgivere, som ikke er bonusberettigede, jf. § 1.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler bonusbeløbet til arbejdsgiverens Nemkonto.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender et udbetalingsbrev til arbejdsgiverens e-boks med oplysning om, hvad bonusbeløbet vedrører, og hvordan det er beregnet. Oplysninger om udbetalingerne vil tillige fremgå af Virk.dk.

Forskellige bestemmelser

§ 5. Offentlige myndigheder, skoler og arbejdsgivere skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag alle oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af bonus. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§ 6. Har den, der oppebærer bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til denne bekendtgørelse, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af bonus, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at bonussen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte bonus skal tilbagebetales.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af uberettiget modtaget bonus.

§ 7. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling, korrektion, bortfald eller tilbagesøgning af bonus kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K. Email: bm@bm.dk. Hjemmeside: www.bm.dk.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. september 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 26. september 2016

P.M.V.
Kristian Brink
Kontorchef

/ Marcus Petersen