Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 14. september 2016

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP

[af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 8. april 2016. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT, RV og SF) finder det afgørende, at forbrugerne bliver beskyttet mod skadelige stoffer og kemikalier, herunder mod ftalater, der er en betegnelse for en lang række stoffer, der bruges som blødgørere i plast, farve, lak og kosmetikprodukter. Stofferne har østrogenlignende virkninger på dyr og mennesker, og der er mistanke om, at de kan medføre fosterskader, misdannede kønsorganer og skader på forplantningsevnen. En række af disse stoffer har derfor siden 2006 været forbudt i legetøj til børn under 14 år.

Et folketingsflertal opfordrede i 2009 regeringen til at indføre et nationalt forbud mod en række ftalater. Regeringen valgte i 2013 at udskyde det forberedte forbud, og i 2014 valgte regeringen at trække den udarbejdede ftalatbekendtgørelse tilbage, fordi regeringen ikke mente, at EU ville godkende Danmarks enegang på området. Kort efter besluttede EU at undersøge et muligt EU-forbud omfattende de fire ftalater. Miljøudvalget afgav i 2015 endnu en beretning, hvor et flertal besluttede at afvente denne EU-proces. Samtidig opfordrede flertallet regeringen til at undersøge mulighederne for at fremsætte et dansk nationalt forbud, såfremt der ikke blev opnået enighed om en EU-regulering.

Mindretallet tager til efterretning, at ministeren forventer, at EU indfører en regulering af stofferne som følge af et forslag udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med ECHA om nye begrænsninger og indhold af de fire ftalater i forbrugerprodukter.

S, EL, ALT, RV og SF opfordrer regeringen til i december 2016 og efterfølgende hvert halve år at fremlægge en status for arbejdet med EU-reguleringen af ftalaterne. Såfremt der ikke ultimo 2017 er truffet beslutning om at indføre en EU-regulering, eller der ikke er konkrete indikationer på, at en EU-regulering af ftalater er på vej med virkning fra senest 2020, opfordrer mindretallet regeringen til at undersøge mulighederne for at genfremsætte et dansk nationalt forbud.

P.u.v.

Pia Adelsteen

formand


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 40

Bilagsnr.
Titel
1
Notat om om begrænsning af de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP, fra miljø- og fødevareministeren
2
1. udkast til beretning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 40

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om den seneste udvikling omkring EU’s kommende regulering af hormonforstyrrende stoffer m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå