Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 ændres »16 år« til: »15 år«.

2. I § 72 ændres »16 år« til: »15 år«.

3. I § 74, stk. 1, ændres »15 år og 6 måneder« til: »14 år og 6 måneder«.

4. I § 79, stk. 2, 1. pkt., ændres »16 år« til: »15 år«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016.

Transport- og Bygningsministeriet, den 29. september 2016

Hans Christian Schmidt

/ Lisa Pontoppidan Chahil