Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erstatning af søfarendes ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari

(Ændringer som følge af manglende indsættelse af årstal for prisindeks)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2013 om erstatning af søfarendes ejendele der er gået tabt ved forlis eller andet havari foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erstatningsbeløb, der svarer til et nettoprisindeks med januar 2001 = 100, reguleres i overensstemmelse med det på forlistidspunktet senest offentliggjorte nettoprisindeks.«

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 29. september 2016

Rasmus Høy Thomsen

/ Anders Fredrik Mihle