Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. 2016

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 938 af 12. august 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge 1)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.180
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
112,97
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
194,45
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
175,60
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.787
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.732
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.598
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.678
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
4.017
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
7.315.000
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
9.028.800
Præmiesats
 
§ 55, stk. 4
Pct. pr. år
0,79
1) Træder i kraft mandag den 4. januar 2016
2) Jf. § 9 i BEK nr. 1420 af 16.december 2014 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2016. Satsen for perioden fra den 1. april 2016 til udgangen af marts 2017 offentliggøres på www.star.dk ved årsskiftet 2015/2016.
 
       
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. nr. 571 af 29. april 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselloven4)
 
§ 26 og § 35
Kr. pr. uge
4.180
4) Træder i kraft mandag den 4. januar 2016
       
 
       
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 940 af 25. august 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
178.235
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.817,16
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
19.272
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
120.432
Selvstændige, delpension
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
89.112
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
 
§ 1, stk. 7
Kr. pr. år
59.412
Ukendt arbejdstid, mand6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
194,45
Ukendt arbejdstid, kvinde6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
175,60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 7
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Kr. pr. år
15.100
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
5) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
6) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
7) Jf. § 5, stk. 3, i BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
 
       
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 943 af 25. august 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
197.796
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 13
Kr. pr. år
15.100
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
36.840
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
 
§ 21
Kr. pr. år
75.978
Fleksydelsesbidrag9)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.463
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren*)
 
§ 14
Kr. pr. time
1,78
8) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
9) Jf. § 8 i LBEK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
*) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
       
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.575
Fyldt 30 år, andre
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.968
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
13.931
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
9.746
       
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
10.968
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.575
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
10.968
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
7.069
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.411
Under 25 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
7.069
Under 25 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.411
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
14.575
       
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Enlige forsørgere – under 30 år,
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
644
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
4.829
         
25-29 år, udeboende
 
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
3.899
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.557
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 10)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
643
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
450
       
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
506
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
326
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
157
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
326
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
157
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
30
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
223
       
25-29 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
180
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
349
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 10)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.019
Fyldt 30 år, andre
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.518
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.929
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.350
       
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.518
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.019
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.518
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
978
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
471
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
978
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
471
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.019
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
90
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
669
       
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
540
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.047
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.019
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.411
       
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.968
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.575
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
10.968
25-29 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
6.010
25-29 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.590
Under 25 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
6.010
Under 25 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.590
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
14.575
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.556
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.164
       
25-29 år, udeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
4.958
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.378
Under 25 år, udeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.059
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
821
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
555
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
388
         
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
506
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
277
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
277
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
118
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
284
       
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
229
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
387
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
49
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
38
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.665
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.164
       
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.518
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.019
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.518
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
831
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
360
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
831
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
360
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.019
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
354
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
852
       
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
687
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.161
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
147
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
114
       
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2
     
Gifte/samlevende, forsørgere
§ 25b, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.575
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25b, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
10.968
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25b, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
15.196
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
15.554
Enlige, ikke forsørger
§ 25b, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
13.265
       
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25b, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.444
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
12.321
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25b, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
9.452
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25b, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.896
       
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
15.254
Enlige, ikke forsørger
§ 25b, stk. 2, nr.6
Kr. pr. måned
10.154
       
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§22-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk.2, og som ikke er omfattet af § 25b, stk.1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25b, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
11.867
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
11.707
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25b, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
9.057
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25b, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.172
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
14.530
Enlige, ikke forsørger
§ 25b, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
9.754
       
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13f, stk. 3 og 4)
     
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25b, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
9.087
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
9.154
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25b, stk. 4, nr. 3
Kr. pr. måned
6.118
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25b, stk. 4, nr. 4
Kr. pr. måned
6.865
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25b, stk. 4, nr. 5
Kr. pr. måned
6.932
Nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25b, stk. 4, nr. 6
Kr. pr. måned
5.077
       
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder
     
Hjælp beregnet på baggrund af 14.575 kr./10.968 kr. pr. måned
§ 13g, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
1.000
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 14.575 kr./10.968 kr. pr. måned
§ 13g, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
500
       
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
     
Omregningssats
§ 13f, stk. 15
Kr. pr. time
119,08
       
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
     
Forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
14.575
Ikke-forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
10.968
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
5.862
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.914
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.199
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
2.948
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
 
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
12.019
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
 
§ 14, stk. 1
Kr.
10.000
Formue, ægtefæller
 
§ 14, stk. 1
Kr.
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom
 
§ 14, stk. 8
Kr. pr. forsikringsbegivenhed
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
14.575
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
10.968
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
 
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
25,74
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
 
§ 31, stk. 2
§ 31, stk. 3
Beløb pr. år
Kr. pr. time
24.336
225,13
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
   
 
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.900
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.100
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.200
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse
 
§ 34, stk. 6
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
Kr. pr. måned
18.113
12.719
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
       
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)
 
96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
14.575
10) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 806 af 1. juli 2015 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10.502 af 11. september 2015 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.
11) Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
 
Tabel 6. Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (lov nr. 174 af 24. februar 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontantydelse
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 4, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.575
Fyldt 30 år, andre
§ 4, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
10.968
Kontantydelse for personer med erhverskompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
13.931
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
9.746
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 5, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
10.968
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 5, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.575
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
10.968
25-29 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
7.069
25-29 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
3.411
Under 25 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
7.069
Under 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
3.411
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 5, stk. 2
Kr. pr. måned
14.575
Barselstillæg til kontantydelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
644
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
4.829
Fyldt 25 år, udeboende
 
§ 5, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
3.899
Fyldt 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
7.557
Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
12.019
Forsørgere under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
8.411
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 6, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
10.968
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 6, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.575
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
10.968
25-29 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
6.010
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
2.590
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
6.010
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
2.590
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 6, stk. 2
Kr. pr. måned
14.575
Barselstillæg til kontantydelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 6, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
2.556
Forsørger under 30 år
§ 6, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
6.164
25-29 år, udeboende
 
§ 6, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
4.958
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
8.378
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 6, nr. 5
Kr. pr. måned
1.059
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 6
Kr. pr. måned
821
Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Fyldt 30 år, andre
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Periodesanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
643
Forsørger under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
450
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
506
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
326
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
157
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
326
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
157
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
555
Forsørger under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
388
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
506
25-29 år, udeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
277
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Under 25 år, udeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
277
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
120
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Punktsanktioner – fradrag i kontantydelsen
       
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
2.019
Fyldt 30 år, andre
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.518
Punktsanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.929
Forsørger under 30 år
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.350
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.518
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
2.019
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.518
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
978
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
471
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
978
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
471
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
2.019
Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.665
 
Forsørger under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.164
 
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.518
 
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
2.019
 
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
1.518
 
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
831
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
360
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
831
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
360
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. hændelse
2.019
       
 
Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.575
Ikke-forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.968
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt
 
§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.411
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.575
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.180
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.720
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
14.575
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
10.968
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
13.839
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
15,90
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.900
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.100
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.200
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
18.113
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Ikke-forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
506
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
157
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
673
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.687
Ikke-forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.687
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.687
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
262
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtig
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
10.931
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.226
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.558
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
13.722
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtig
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.288
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.484
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.706
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
12.870
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
505
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
380
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
118
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
505
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.265
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.265
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
197
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
197
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct.
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
337
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
253
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
79
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
337
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
844
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
844
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
131
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
131

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
18.125
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
18.125
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
14.575
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.968
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
7.069
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.411
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.968
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
14.575
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
10.968
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
14.575
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
18.125
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.720
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
Kr. pr. måned
16.120
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
Kr. pr. uge
3.363
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.575
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
Kr. pr. uge
2.531
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.968
Lønindtægtsgrænse
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
13.839
Omregningssats
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
225,13
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
     
Ledighedsydelse (89 pct.)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
744
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
673
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
506
 
     
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 806 af 1. juli 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
14.575
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
10.968
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag12)
 
§ 80
Kr. pr. måned
95
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
189
12) Jf. BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
26,91
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
47,13
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
75,09
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
109,06
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
145,14
Timeløn13A)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
122,80
         
Løntilskud ved fleksjob
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
496.690
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
258,13
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
248.345
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
129,07
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
331.127
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
172,09
Fleksløntilskud
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
4.095
Fleksløntilskud
 
Kr. pr. måned
17.745
Lønindtægtsgrænse
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
13.839
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
Højeste fleksbidrag
§ 70 g, stk. 5
§ 713B)
Kr. pr. år
Kr. pr. måned
133.062
4.259
Jobrotationsydelse
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
181,35
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver14A)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
204,14
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2
Kr. pr. uge
3.833,79
Rådighedsbeløb
       
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
 
§ 17.46.03 på finanslov for 2016, jf. § 118
Kr. pr. år
10.813
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
 
§ 17.46.07 på finanslov for 2016, jf. § 118 a
Kr. pr. år
9.745
13A) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats
13B) Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (lov nr. 994 af 30. august 2015).
14A) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.
 
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
138.320
 
 
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
     
Befordringsgodtgørelse, kilometersats15)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
1,00
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
15) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 24. oktober 2016

Morten Binder

/ Kasper Håkansson