Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2016)

Kulturministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)

(Lovforslag nr. L 13)

Med lovforslaget foreslås det at indføre:

● En opstramning af tilskudskravene til folkeoplysende foreninger, sådan at foreninger, hvis formål og adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke kan få tilskud eller anvist lokaler eller stillet lokaler til rådighed hverken efter folkeoplysningsloven eller på et andet grundlag, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.

● Et styrket kommunalt tilsyn ved en indskærpelse af, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud m.m., overholder lovens krav, og at kommunerne ud fra en risikobaseret tilgang baseret på stikprøver, skal vurdere, om der er behov for et nærmere tilsyn med foreninger, hvor der kan være risiko for overtrædelse af lovens bestemmelser.

● Endvidere skal kommunerne offentliggøre lister over, hvilke foreninger, der bliver tildelt støtte henholdsvis har fået afslag på støtte efter loven, ligesom kommunerne skal offentliggøre de regnskaber, som de folkeoplysende foreninger allerede i dag indsender til kommunen.

Herudover vil der bliver indført nye regler om videregivelse af oplysninger mellem bl.a. kommunerne og SKAT.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.