Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2016)

Erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

(Lovforslag nr. L 21)

Det overordnede formål med lovforslaget er at understøtte en effektiv konkurrence ved at sikre, at konkurrencereglerne virker i praksis. Det sker bl.a. ved at sikre, at personer, virksomheder og myndigheder, der lider tab som følge af andres overtrædelse af konkurrenceretten, nemmere kan få erstatning for den skade, de har lidt. Med lovforslaget gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/104/EU, der indeholder regler for civile søgsmål som følge af overtrædelser af EU-konkurrenceretten.

Lovforslaget indeholder bl.a. regler om beregning af renter, formodning for tab, fremlæggelse af beviser, herunder fremlæggelse af beviser, der indgår i en konkurrencemyndigheds sagsakter, særlige regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse samt regler om virkningen af forlig på senere erstatningssøgsmål. Med lovforslaget indføres derudover en forældelsesfrist på 5 år, som er fastlagt af direktivet. Forældelsen afbrydes foreløbigt, f.eks. hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indleder en undersøgelse, eller hvis en mindelig tvistbilæggelse pågår.

Det foreslås, at reglerne om erstatningssager ved overtrædelse af konkurrenceretten skal gælde både i de sager, hvor en konkurrenceretsovertrædelse har kunnet påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, og hvor EU-reglerne derfor finder anvendelse, og i de sager, hvor samhandlen mellem medlemsstater ikke er påvirket, og hvor det derfor er de danske konkurrenceregler, der finder anvendelse. På den måde vil der gælde et samlet regelsæt om behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til proces, forældelse og hæftelse, uanset om overtrædelsen måtte kunne have samhandelspåvirkning eller ej, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt og forudsigeligt for alle sagens parter.

For at samle reglerne vedrørende erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten foreslås det derfor at ophæve konkurrencelovens kapitel 9 a om civilretlig forældelse og kapitel 9 b om gruppesøgsmål og i stedet indsætte tilsvarende bestemmelser med de ændringer, som direktivet giver anledning til. Endelig indeholder lovforslaget en præcisering af konkurrencelovens § 13 om offentliggørelse af afgørelser, således at det klart fremgår, hvilke afgørelser der skal offentliggøres.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling. Jeg skal venligst anmode Tinget om, at lovforslaget vedtages seneste fire uger før den 27. december 2016, hvor det foreslås, at forslaget skal træde i kraft.