Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Erklæring i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold, norm A 4.2.2 om lov om arbejdsskadeeerstatning
Bilag 2 Declaration under Maritime Labour Convention's standard A 4.2.2 on WORKERS COMPENSATION ACT
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opslag af erklæring vedrørende beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov om arbejdsskadesikring

I medfør af § 70 og § 73 d i lov om søfarendes ansættelsesforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 400 af 2. maj 2016, § 20 b i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, og efter forhandling med Arbejdstilsynet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for søfarende og skibsførere om bord på danske skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., uanset skibenes anvendelse og fartsområder, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

§ 2. Til bekræftelse af beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren efter lov om arbejdsskadesikring, skal den som bilag 1 vedhæftede erklæring være tilgængelig for de søfarende om bord på skibet.

Stk. 2. Erklæringen skal være på skibets arbejdssprog eller engelsk. Såfremt skibet går i international fart, skal den være affattet på engelsk eller vedhæftet en oversættelse til engelsk.

§ 3. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2016

Rasmus Høy Thomsen

/ Silje Juel Rubæk


Bilag 1

Erklæring i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold, norm A 4.2.2 om lov om arbejdsskadeeerstatning

Enhver, der er ansat til at udføre udarbejde på skibe under dansk flag, er på lige fod med personer, der er ansat til at udføre arbejde i Danmark, og ligegyldigt om arbejdet er relateret til skibets drift, dækket af den danske lov om arbejdsskadeerstatning i tilfælde af følger af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme. Loven administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dette skibs ejer er forpligtet til at tegne forsikring til dækning af alle personer, der er ansat til at udføre arbejde på dansk-flagede skibe under skibsførerens kommando, hos et forsikringsselskab, der dækker kravene i loven om arbejdsskadeerstatning i tilfælde af følger af arbejdsulykker, og til at bidrage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på at dække risikoen for arbejdsbetingede sygdomme.

Dette skibs fører er forpligtet til at notere alle oplysninger i logbogen om eventuelle arbejdsulykker eller arbejdsbetingede sygdomme og at anmelde arbejdsbetingede ulykker således som anført i loven om arbejdsskadeerstatning.

Når der sker en arbejdsulykke eller opstår en arbejdsbetinget sygdom på et skib under dansk flag, og arbejdsgiveren ikke har tegnet en forsikring, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betale en eventuel erstatning til den sårede person eller hans eller hendes overlevende slægtninge, som vedkommende har forsørgerpligten over for. Arbejdsgiveren skal refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for dens udlæg.

Ydelserne i henhold til loven omfatter:

1) Erstatning for tab af erhvervsevne.

2) Erstatning for varigt men.

3) Dækning af udgifter til medicin, sygebehandling mv., som ikke dækkes af den danske nationale sygesikring.

4) Et overgangs beløb til personer, som afdøde har forsørgerpligten over for.

5) Erstatning for tab af forsørger.

For yderligere oplysninger om det danske arbejdsskadeerstatningssystem se www.aes.dk eller kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på +45 7220 6000 eller aes@aes.dk.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sankt Kjelds Plads 1

2100 København Ø


Bilag 2

Declaration under Maritime Labour Convention's standard A 4.2.2 on WORKERS COMPENSATION ACT

Any person, who is engaged to carry out work on board vessels under Danish flag, whether or not the work is related to the operation of the ship, is on an equal footing with persons engaged to carry out work in Denmark, covered by the Danish Workers´ Compensation Act against the consequences of industrial injuries and occupational diseases. The Act is administered by Labour Market Insurance.

The owner of this vessel is liable to take out insurance covering all persons engaged to work on board Danish flagged vessels under the instruction of the master of the ship with an insurance company meeting the requirements of the Workers´ Compensation Act for the consequences of work accidents and to contribute to Labour Market Insurance to cover the risk of occupational diseases.

The master of this vessel is obliged to enter in the log book full information on the occurrence of any work accident or occupational disease and to report work related accidents in the manner prescribed by the Workers´ Compensation Act.

Where an accident at work or occupational disease occurs on a vessel under Danish flag and the employer has not taken out insurance, Labour Market Insurance shall pay out any compensation to the injured person or his/her surviving dependants. The employer shall reimburse Labour Market Insurance for the outlays.

The benefits under the Act comprise:

1) Compensation for loss of earning capacity,

2) Compensation for permanent injury,

3) Cover of expenses to medicine, health care treatment etc. which is not covered by the Danish national health insurance.

4) Transitional allowance to dependants at death,

5) Compensation for loss of breadwinner,

For more information on the Danish workers’ compensation scheme, see www.aes.dk or contact Labour Market Insurance on +45 7220 6000 or aes@aes.dk.

Labour Market Insurance

Sankt Kjelds Plads 11

DK-2100 Copenhagen

Denmark