Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 11784 af 20. november 2000 om teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.), som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 923 af 3. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I kapitel 1, punkt 1.3.1, indsættes efter »betaling af løn«: », finansiel sikkerhed for hjemsendelse, samt finansiel sikkerhed for ansvar i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2016

Martin John

/ Silje Juel Rubæk