Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart

§ 1

I bekendtgørelse nr. 556 af 26. maj 2011 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, som ændret ved bekendtgørelse nr. 873 af 29. juli 2011, bekendtgørelse nr. 968 af 28. september 2012, bekendtgørelse nr. 922 af 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 645 af 13. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I kapitel XIII, regel 4, litra c, indsættes efter »betaling af løn«: », finansiel sikkerhed for hjemsendelse, samt finansiel sikkerhed for ansvar i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Certifikater med tilhørende overensstemmelseserklæring, del 1 og del 2, som er udstedt i medfør af regel 5 i bekendtgørelsens kapitel XIII, bevarer deres gyldighed indtil udløbet af fristen for foretagelse af fornyelsessyn.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2016

Martin John

/ Silje Juel Rubæk