Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1006 af 15. august 2013 om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 65, 66 og 75 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 2 indsættes efter »§ 19, stk. 3, 2. pkt.,«: »§ 73 a og § 74, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2016

Henriette Bytoft Flügge

/ Silje Juel Rubæk