Den fulde tekst
L 32
Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Lovf som fremsat 6/10 16
Fremsat skr 6/10 16
1.beh 13/10 16
Betænkning 16/11 16
2.beh 24/11 16
Lovf som vedt 29/11 16
3.beh 29/11 16
Lov nr 1551 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Jan Johansen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Torsten Gejl (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at tjenestemandslovens bestemmelse om ophør af retten til rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, ophæves.
Som konsekvens heraf ophæves tjenestemandspensionslovens bestemmelse om optjening af pensionsalder i den periode, hvori en tjenestemand ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen.
Ændringerne indebærer, at tjenestemænd, der modtager rådighedsløn, bevarer udbetalingen af denne også efter opnået folkepensionsalder.
Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af tjenestemandspensionslovens bestemmelse om beregning af førtidspension til visse tjenestemænd i politiet og kriminalforsorgen. Ændringen har til formål at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med det, der var forudsat ved overenskomstforhandlingerne i 2011 og 2013.
Endelig ændres tjenestemandspensionslovens bestemmelser om tilskadekomstpension, således at der kan tilkendes tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven på grundlag af erstatning efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.