Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Gødningsregnskab m.v.
Kapitel 3 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 4 Afgasset biomasse
Kapitel 5 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 6 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 7 Overdragelse
Kapitel 8 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 9 Forskellige bestemmelser
Kapitel 10 Tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Husdyrnormer m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

I medfør af § 2, stk. 10, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 22, stk. 5, § 24, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a og § 29, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 34, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab efter lovens § 2, for virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

2) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

3) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter eller fra forarbejdningsanlæg, og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

4) Register for Gødningsregnskab: Det i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække etablerede register.

5) Loven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016.

Kapitel 2

Gødningsregnskab m.v.

§ 2. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal efter lovens § 22 udarbejde gødningsregnskab for planperioden. Gødningsregnskabet skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts 2017.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden senest den 31. oktober 2016 indberette oplysningerne for planperioden til NaturErhvervstyrelsen. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, jf. lovens § 22, stk. 2, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 31. marts 2017 indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. lovens § 22, stk. 3, skal indberette størrelsen af dette lager til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 31. marts 2017.

Stk. 5. Indberetning af de i stk. 1 og 4 nævnte oplysninger skal ske elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

§ 3. Gødningsregnskab skal udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,

3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 9, stk. 1,

4) andelen af hvert gødningsprodukt, jf. § 9, stk. 2 og 3, og

5) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i anlæg, der er godkendt i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsident i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det antal dyreenheder, den leverede kvælstofmængde svarer til og det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 9, stk. 1 og 3. Dokumentation for overdragelsen, i form af modtagers skriftlige bekræftelse, skal opbevares i 5 år fra datoen for overdragelsen, jf. lovens § 23, stk. 3, og dokumentationen skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i planperioden forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof,

2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og

3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 3

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 4. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 1, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 5. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 1, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 1, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres efter reglerne i den til enhver til gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 6. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 1, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 1, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 1, tabel 5, anvendes. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 1, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, hvis følgende krav er opfyldt:

1) Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der i en periode udgør mere end 10 pct. af tørstoffet i koens daglige ration, skal analyseres for indhold af råprotein. For partier eller slæt, der udgør 10 pct. eller mindre af tørstoffet i koens daglige ration, for frisk græs i sommerperioden, for halm fra kornarterne og for foderroer kan standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 1, tabel 4, eller NorFors fodermiddeltabel anvendes.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 3. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein pr. kg fodertørstof til beregning af type 2 korrektion skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Ved anvendelse af værdier fra NorFors fodermiddeltabel skal der foreligge en dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold af råprotein for fodermidlet.

Stk. 4. Dokumentationen, jf. stk. 3, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2014 til 15. februar 2016. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 5. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Kapitel 4

Afgasset biomasse

§ 7. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 11, stk. 6. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller, mindst 12 gange i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 8. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 9, stk. 1, og § 11, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 9, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 5

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning

§ 9. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, mink- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 10.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 10. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

Anden organisk gødning

§ 11. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 7, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 14, stk. 1-2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Pressesaft fra grøntpillefabrikation: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning: 40 pct.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 6

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus i husdyrgødning, anden organisk gødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 12. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 1, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 fraviges.

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 12, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 14. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 14, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 7

Overdragelse

§ 16. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet. Hvis virksomheden ophører i perioden den 1. juli 2016 til den 31. juli 2016, skal opgørelsen dog senest udarbejdes den 31. oktober 2016. Opgørelsen skal omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes Register for Gødningsregnskab på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom, til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til NaturErhvervstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Gødningsplaner, gødningsregnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

§ 17. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet. For virksomheder, der ophører i perioden den 1. juli 2016 til den 31. juli 2016, er fristen dog den 31. oktober 2016.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan NaturErhvervstyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 18. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 8

Nyregistrerede virksomheder

§ 19. For virksomheder, der ikke har været omfattet af bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2015 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2015 til 30. september 2015 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2015. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2015/2016.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i den foregående planperiode og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2015, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2014 til 30. september 2014 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2014. Opgørelsen af primolagret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperioden.

3) Arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 9

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 20. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 31. oktober 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 31. oktober 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring, som nævnt i § 16, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i planperioden 2015/2016 af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 21. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 31. oktober 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg der afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den afsatte gødning. Ved afsætning af afgasset biomasse, husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 31. oktober 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den modtagne gødning. Ved modtagelse af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

§ 22. Indberetningen af de i §§ 20 og 21 nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Styrelsen kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Forbrændingsanlæg

§ 23. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år fra datoen for ajourføring, jf. lovens § 23, stk. 3, og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år fra prøveudtagningen, jf. lovens § 23, stk. 3, og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Kapitel 10

Tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Tilsyn

§ 24. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 25. NaturErhvervstyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straf

§ 26. Overtrædelse af § 2, § 3, stk. 1, 2, 4 og 6, §§ 8-11, § 12, stk. 1-3, § 14, § 16, § 17, stk. 1, 2 og 4, og §§ 19-23, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 14. oktober 2016

Jette Petersen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Husdyrnormer m.v.

Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Husdyrart
Opgørelse
1 årsko uden opdræt
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
(tung race og Jersey opgøres hver for sig).
Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).
1 årsko svarer til 365 foderdage
1 årsammeko uden opdræt
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
(tung race og Jersey opgøres hver for sig). Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg
1 årsko svarer til 365 foderdage
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvning*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
* Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey
 
   
1 stk. produceret tyrekalv 0-6 mdr.
Optælling* ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
   
 
* Optælling: Antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen)
1 stk. produceret ungtyr 6 mdr. – slagtning*
*Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey
Salgsbilag i perioden
(tung race og Jersey opgøres hver for sig)
Opgøres på baggrund af antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde)
1 årsso med 29,6 grise til 7,1 kg
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning
Alternativt kan en årsso opgøres som 365 foderdage
10 stk. producerede smågrise, 7,1–31 kg
En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges
10 stk. producerede slagtesvin, 31–107 kg
Salgsbilag i perioden
Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01)
1000 stk. producerede slagtekyllinger
Salgsbilag i perioden, fordelt på de fire kategorier 30, 32, 35 eller 40 dage, skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger
100 stk. producerede kalkuner
Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner
100 stk. producerede ænder
Salgsbilag i perioden
100 stk. producerede gæs
Salgsbilag i perioden
100 årshøns
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser.
1 årshøne svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede hønniker
Købs- og salgsbilag
1 årstæve, mink
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
1 årstæve, mink svarer til 365 foderdage.
1 årstæve,
ræve eller finnracoon
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
1 årstæve, ræve eller finnracoon, svarer til 365 foderdage
1 årshest
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravænningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg
1 årshest svarer til 365 foderdage.
1 årsmoderfår eller -ged med kid
Antal moderdyr uafhængigt af antal afkom

Tabel 2: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrtype, staldtype og gødningstype. Normerne for produktionen af husdyrgødning er fastsat ud fra, at dyrene er på stald hele året. For visse dyrearter kan kvælstof- og fosforindholdet korrigeres for afvigelser i ydelses- eller produktionsniveau, fodermængde og -sammensætning. Se Tabel 3.
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
Gødningstype
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
Indhold
kg kalium
(ab lager)
   
1 årsko (malkekvæg, tung race)
1201
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
69,7
58,3
18,9
2,1
29,2
73,1
1201
02
Bindestald med riste
Gylle
142,2
20,9
102,3
1201
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
132,0
20,8
98,6
1201
04
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Gylle
137,1
20,8
98,6
1201
05
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
134,5
20,8
98,6
1201
14
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
139,7
20,8
98,6
1201
06
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
151,9
23,2
151,7
1201
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
95,3
52,5
14,5
8,3
103,8
38,7
1201
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
95,3
54,6
14,5
8,3
103,8
38,7
1201
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
95,3
53,6
14,5
8,3
103,8
38,7
1201
15
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Dybstrøelse
+ gylle
95,3
55,6
14,5
8,3
103,8
38,7
   
1 årsko (malkekvæg, Jersey)
1231
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
58,7
49,1
16,8
1,7
24,2
59,7
1231
02
Bindestald med riste
Gylle
119,8
18,6
83,9
1231
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
111,1
18,4
80,7
1231
04
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Gylle
115,5
18,4
80,7
1231
05
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
113,3
18,4
80,7
1231
14
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
117,6
18,4
80,7
1231
06
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
127,8
20,5
125,1
1231
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
79,7
44,3
12,7
7,3
84,2
31,7
1231
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
79,7
46,0
12,7
7,3
84,2
31,7
1231
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
79,7
45,1
12,
77,3
84,2
31,7
1231
15
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Dybstrøelse
+ gylle
79,7
46,9
12,7
7,3
84,2
31,7
   
1 årsammeko (under 400 kg) 1)
1241
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
14,5
23,7
3,7
0,5
10,2
35,1
1241
02
Bindestald med riste
Gylle
41,3
4,2
45,3
1241
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
39,3
4,2
44,4
1241
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
38,1
4,2
44,4
1241
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
40,4
4,2
44,4
1241
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
44,4
4,8
57,6
1241
04
Dybstrøelse kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
43,8
4,7
55,9
1241
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
14,7
3,0
1,7
36,6
17,6
1241
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, liniespil)
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
14,7
3,0
1,7
36,6
17,6
1241
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
15,2
3,0
1,7
36,6
17,6
             
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
Gødningstype
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
Indhold
kg kalium
(ab lager)
   
1 årsammeko (400-600 kg) 1)
       
1242
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
20,6
35,2
5,4
0,7
14,2
51,4
1242
02
Bindestald med riste
Gylle
60,2
6,1
65,6
1242
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
57,3
6,1
64,5
1242
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
55,5
6,1
64,5
1242
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
59,0
6,1
64,5
1242
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
64,1
6,9
82,0
1242
04
Dybstrøelse, kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
63,4
6,8
79,7
1242
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
21,4
4,3
2,4
51,9
25,5
1242
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
22,8
4,3
2,4
51,9
25,5
1242
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
22,1
4,3
2,4
51,9
25,5
   
1 årsammeko (over 600 kg) 1)
       
1243
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
22,7
40,8
6,1
0,9
15,2
59,1
1243
02
Bindestald med riste
Gylle
68,4
7,0
74,3
1243
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
65,1
6,9
73,1
1243
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
63,2
6,9
73,1
1243
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
67,1
6,9
73,1
1243
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
72,1
7,7
90,6
1243
04
Dybstrøelse, kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
71,4
7,6
88,3
1243
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
24,4
4,8
2,8
57,1
29,0
1243
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
26,0
4,8
2,8
57,1
29,0
1243
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
25,2
4,8
2,8
57,1
29,0
   
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race) 2)+3)
       
1202
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
26,7
3,3
24,0
1202
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
26,7
3,3
24,0
   
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race)2)+3)
       
1203
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
21,1
23,3
6,1
0,6
16,5
34,7
1203
02
Bindestald med riste
Gylle
48,1
6,7
51,2
1203
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
43,1
6,6
49,7
1203
04
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
45,7
6,6
49,7
1203
05
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
44,4
6,6
49,7
1203
16
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
47,0
6,6
49,7
1203
06
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
52,6
7,5
68,7
1203
07
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
51,5
7,3
65,3
1203
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
17,1
4,7
2,6
45,9
19,5
1203
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
18,1
4,7
2,6
45,9
19,5
1203
10
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
17,6
4,7
2,6
45,9
19,5
1203
12
Spaltegulvbokse
Gylle
44,0
6,6
48,7
             
   
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey) 2)+3)
       
1232
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
20,1
2,5
18,3
1232
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
20,1
2,5
18,3
   
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagtning, Jersey) 2) + 3)
       
1233
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
16,3
17,1
4,6
0,5
12,9
25,6
1233
02
Bindestald med riste
Gylle
36,2
5,0
38,5
             
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
Gødningstype
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
Indhold
kg kalium
(ab lager)
   
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagtning, Jersey) 2) + 3) fortsat
       
1233
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
32,3
5,0
37,2
1233
04
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
34,3
5,0
37,2
1233
05
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
33,3
5,0
37,2
1233
16
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
35,3
5,0
37,2
1233
06
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
40,1
5,7
53,2
1233
07
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
39,0
5,6
49,8
1233
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
12,8
3,6
2,0
35,2
14,6
1233
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
13,6
3,6
2,0
35,2
14,6
1233
10
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
13,2
3,6
2,0
35,2
14,6
1233
12
Spaltegulvbokse
Gylle
33,1
5,0
36,5
   
1 stk. tyrekalv, 0 - 6 mdr., tung race 2)+4)
       
1204
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
11,7
1,4
12,3
1204
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
11,7
1,4
12,3
   
1 stk. ungtyr, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race 2)+4)
       
1205
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
12,4
9,1
3,5
0,3
7,1
7,1
1205
02
Bindestald med riste
Gylle
23,5
3,9
14,2
1205
10
Sengestald med fast gulv
Gylle
20,9
3,8
13,1
1205
11
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
22,1
3,8
13,1
1205
12
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
21,5
3,8
13,1
1205
19
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
22,8
3,8
13,1
1205
03
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
25,3
4,2
21,9
1205
04
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
24,8
4,2
20,4
1205
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
15,9
8,3
2,6
1,5
15,2
4,9
1205
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
15,9
8,8
2,6
1,5
15,2
4,9
1205
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
15,9
8,5
2,6
1,5
15,2
4,9
1205
09
Spaltegulvbokse
Gylle
21,3
3,8
12,4
   
1 stk. tyrekalv, 0 - 6 mdr., Jersey 2)+5)
       
1234
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
8,7
1,1
9,1
1234
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
8,7
1,1
9,1
   
1 stk. ungtyr 6 mdr. – slagtning (328 kg), Jersey 2)+5)
       
1235
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
9,7
7,0
2,7
0,3
5,7
5,6
1235
02
Bindestald med riste
Gylle
18,3
3,0
11,2
1235
13
Sengestald med fast gulv
Gylle
16,2
2,9
10,2
1235
14
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
17,2
2,9
10,2
1235
15
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
16,7
2,9
10,2
   
1 stk. ungtyr 6 mdr. – slagtning (328 kg), Jersey 2)+5)
       
1235
19
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14)
Gylle
17,7
2,9
10,2
1235
03
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
19,6
3,2
17,0
1235
04
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
19,2
3,2
15,7
1235
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
12,3
6,4
2,0
1,2
11,6
3,9
1235
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
12,3
6,8
2,0
1,2
11,6
3,9
1235
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
12,3
6,6
2,0
1,2
11,6
3,9
1235
09
Spaltegulvbokse
Gylle
16,5
2,9
9,7
   
1 årsso m. 30 grise til 7,1 kg 6) + 7)
       
   
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald
       
1501
01
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
Gylle
15,4
3,79
6,97
             
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
Gødningstype
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
Indhold
kg kalium
(ab lager)
   
1 årsso m. 30 grise til 7,1 kg 6) + 7) fortsat
       
   
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald fortsat
       
1501
02
Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
Gylle
14,7
3,79
6,97
1501
08
Individuel opstaldning, fast gulv
Fast gødning
+ ajle
4,47
7,80
2,44
1,39
3,22
4,50
1501
04
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv
Dybstrøelse
+ gylle
4,72
10,1
1,41
2,54
5,81
4,67
1501
05
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
4,72
9,83
1,41
2,54
5,81
4,67
1501
06
Løsgående, dybstrøelse
Dybstrøelse
13,8
4,21
16,0
1501
07
Løsgående, delvis spaltegulv
Gylle
15,2
3,82
7,47
   
Bidrag fra farestald 6)
       
1502
01
Kassestier, delvis spaltegulv
Gylle
6,61
1,63
2,99
1502
02
Kassestier, fuldspaltegulv
Gylle
5,91
1,63
2,99
1502
05
Friland 8)
Anden hus-dyrgødning
8,31
1,82
3,27
   
10 smågrise, 7,1 - 31 kg 9) + 12)
       
1511
01
Toklimastald, delvis spaltegulv
Gylle
4,43
1,23
2,83
1511
02
Fuldspaltegulv
Gylle
4,01
1,23
2,70
1511
03
Drænet gulv + spalter (50/50)
Gylle
4,09
1,23
2,70
1511
04
Fast gulv
Fast gødning
+ ajle
1,62
1,20
0,96
0,28
1,40
1,62
1511
05
Dybstrøelse
Dybstrøelse
2,95
1,30
4,33
   
10 producerede slagtesvin, 31 – 110 kg 9) + 13)
       
1512
07
Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv
Gylle
26,5
6,52
14,5
1512
08
Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv
Gylle
25,7
6,52
14,5
1512
01
Fuldspaltegulv
Gylle
24,3
6,50
14,1
1512
03
Drænet gulv + spalter (33/67)
Gylle
24,9
6,50
14,1
1512
04
Fast gulv
Fast gødning
+ ajle
9,48
9,61
5,00
1,57
7,26
8,45
1512
05
Dybstrøelse, opdelt lejeareal
Dybstrøelse
+ gylle
9,85
12,7
3,45
3,25
11,4
7,04
1512
06
Dybstrøelse
Dybstrøelse
19,7
6,90
22,9
   
Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret
       
3230
(3205)
01
Produktionstid 30 dage
(levende vægt ved slagtning, 1,63 kg)
Dybstrøelse
25,2
7,7
17,6
3232
(3201)
01
Produktionstid 32 dage
(levende vægt ved slagtning, 1,81 kg)
Dybstrøelse
28,9
8,7
19,7
3235
(3202)
01
Produktionstid 35 dage
(levende vægt ved slagtning, 2,08 kg)
Dybstrøelse
36,3
11,4
23,8
3240
(3203)
01
Produktionstid 40 dage
(levende vægt ved slagtning, 2,54 kg)
Dybstrøelse
50,4
15,4
31,0
3256
01
Skrabekyllinger, 56 dage
(levende vægt ved slagtning, 2,40 kg)
Dybstrøelse
49,0
30,3
34,5
3281
01
Økologiske slagtekyllinger, 63 dage
(levende vægt ved slagt. 2,15 kg)
Dybstrøelse
73,6
27,6
31,4
   
Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret
       
3301
01
Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage
Dybstrøelse
31,8
12,7
18,4
3302
01
Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage
Dybstrøelse
57,8
23,2
34,4
3500
01
Ænder, produktionstid 52 dage
Dybstrøelse
12,2
4,4
9,6
3400
01
Gæs, produktionstid 91 dage
Dybstrøelse
37,7
16,2
18,4
   
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage) 10)
       
3101
01
Friland, konsumæg,
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
+ fast gødning
16,1
25,4
5,7
11,4
9,8
19,3
3101
02
Friland, konsumæg,
gulvdrift uden gødningskummer
Dybstrøelse
48,2
17,1
29,1
3101
03
Friland, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
10,7
44,5
3,8
13,3
6,6
22,5
             
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
Gødningstype
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
Indhold
kg kalium
(ab lager)
   
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage) 10) fortsat
       
3102
01
Økologiske, konsumæg,
gulvdrift +fler-etagesystem med gødningbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
11,4
46,5
4,4
15,2
5,9
18,5
3102
02
Økologiske, konsumæg,
gulvdrift + gødningskumme
Dybstrøelse
+ fast gødning
17,0
26,6
6,5
13,0
8,5
15,8
3103
01
Skrabehøner, konsumæg,
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
+ fast gødning
17,7
28,4
6,3
12,7
10,7
21,5
3103
02
Skrabehøner, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
13,4
47,7
4,8
14,2
8,2
24,1
3104
01
Burhøns, konsumæg, gødningskælder
Fast gødning
52,5
16,6
28,7
3104
02
Burhøns, konsumæg, bånd
Fast gødning
53,7
16,6
28,7
3104
03
Burhøns, konsumæg, bånd
Gylle
61,9
16,6
28,7
3105
01
Rugeæg (HPR-høner),
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
30,5
23,2
31,7
   
Hønniker, 100 stk. produceret
       
3111
05
Konsum, bure, produktionstid 118 dage
Fast gødning
5,48
2,59
3,84
3111
06
Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage
Dybstrøelse
6,99
2,60
4,09
3112
01
Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage
Dybstrøelse
5,68
2,82
3,64
   
Pelsdyr, 1 årstæve
       
2400
01
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning
Dybstrøelse
Gylle
0,57
3,39
0,19
0,86
0,22
0,42
2400
03
Mink, bure, fast gødning i gødningsrende15)
Anden husdyrgødning
2,82
1,08
0,64
   
Heste
       
1101
01
1 voksen årshest, under 300 kg
Dybstrøelse
21,1
4,6
34,7
1102
01
1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg
Dybstrøelse
34,8
7,1
57,9
1103
01
1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg
Dybstrøelse
43,7
9,1
68,9
1104
01
1 voksen årshest, 700 kg og derover
Dybstrøelse
53,3
11,1
80,9
   
Får og geder, 1 moderdyr med afkom
       
1300
01
Får
Dybstrøelse
14,6
3,1
30,5
1401
01
Mohairgeder
Dybstrøelse
15,7
3,0
31,1
1402
01
Kødgeder
Dybstrøelse
14,1
2,5
28,4
1403
01
Malkegeder
Dybstrøelse
14,6
3,2
26,1
   
Andre dyrearter eller staldsystemer 11)
 
Kg N pr. DE
   
9912
01
Kvæg, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9915
01
Svin, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9931
01
Fjerkræ (æglægning), andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9932
01
Fjerkræ (slagte), andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9933
01
Kalkuner, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9934
01
Gæs, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9935
01
Ænder, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9947
01
Strudsefugle, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9924
01
Pelsdyr, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9913
01
Får, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9914
01
Geder, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9911
01
Heste, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9921
01
Hjortedyr, andre arter eller andre staldsystemer
 
100,0
   
9999
01
Andre dyrearter
 
100,0
   
Noter til Tabel 2
1) For opdræt og ungtyre benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller tyrekalve/ungtyre, tung race. For små ammekvæg med mindst 75% genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey .
2) Produktionen af gødning fra opdræt og ungtyre er opdelt i småkalve og i kvier/stude/ungtyre. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/ungtyre i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem.
3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
4) For avlstyre op til 440 kg benyttes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 440 kg. Kode for tungere avlstyre er 1206 og koden for staldsystemet er det samme som for ungtyre.
5) For avlstyre op til 328 kg benyttes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 328 kg. Kode for tungere avlstyre er 1236 og koden for staldsystemet er det samme som for ungtyre.
6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årsso med omkring 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årsso er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
7) Sælger du polte, der afviger fra en afgangsvægt på 107 kg, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
8) Ved normen for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
9) Ved FRATS produktion benyttes summen af normen for smågrise og slagtesvin. Har du fx 500 FRATS-grise, skriver du 500 smågrise og 500 slagtesvin. Ved korrektion alene for vægt (Type 1 korrektion) korrigeres i forhold til normer for smågrise og normer for slagtesvin. Hvis der laves foderkorrektion, kan man normalt ikke adskille foderforbrug på smågrise og slagtesvin, og ved type 2 korrektion benyttes derfor formlerne for slagtesvin. Korrektionsfaktoren skal du gange med normtallet for slagtesvin og ikke med summen af normer for smågrise og slagtesvin.
10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: (antal indsatte høner gange læggeperiodens varighed i dage) gange 0,5 gange (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning)/antal indsatte høner, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktionsforløbet.
11) Husdyrgødningens årlige kvælstofindhold opgøres for andre arter eller staldsystemer ud fra antal dyreenheder gange mængden af kg kvælstof pr. dyreenhed.
12) For smågrise er normtallene baseret på leverede smågrise. I stedet kan du benytte producerede smågrise fra en smågriserapport.
13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: Producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.
14) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
15) Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.

Tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof- og fosforindholdet korrigeres herefter ved at gange den beregnede produktion af husdyrgødning med korrektionsfaktoren.
 
For de dyrearter, hvor der er angivet en type 2 korrektion i tabel 3, kan der korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, fodermængde og sammensætning. Anvendes der ikke type 2 korrektion, og er der afvigelser i vægt eller alder (produktionsniveau), skal indholdet i husdyrgødningen korrigeres for de dyrearter, hvor der fremgår en type 1 korrektion i tabel 3. Der skal ikke korrigeres for mælkeydelse.
 
Korrektionsformlerne for malkekøer type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), medens de tilsvarende type 2 formler er baseret på produceret kg mælk. Har man ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM bruges følgende formel: Kg EKM = kg produceret mælk * (383*fedt% + 242*protein% + 783,2)/3140, hvor fedt% og protein% er bestemt ved kemiske analyser. Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).
 
Korrektionsformlerne for slagtesvin er baseret på afgangsvægt. Har man ikke dokumentation for den reelle afgangsvægt, kan den beregnes som slagtevægt x 1,31. Faktoren korrigerer for slagtesvind og bruges som en af beregningsforudsætningerne i effektivitetskontrollen, herunder produktionstal og N og P aflejring. Normtallene er derfor tilpasset omregningsfaktoren 1,31.
Malkekøer, tung race:
Type 1
For hver 100 kg EMK, som produceres mere eller mindre end 10120 kg EKM pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,54 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g råprotein pr. kg fodertørstof / 6250) - (kg mælk pr. årsko x pct. protein i mælk / 638) - 1,73) / 146,41
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g P pr. kg fodertørstof / 1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00096) - 0,49) / 20,67
Malkekøer, Jersey:
Type 1
For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 9254 kg EKM pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,65 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g råprotein pr. kg fodertørstof / 6250) - (kg mælk pr. årsko x pct. protein i mælk / 638) - 1,08) / 123,38
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g P pr. kg fodertørstof / 1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00108) - 0,31) / 18,36
Ammekøer (under 400 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) – 6,78) / 43,64.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) – 1,35) / 4,14.
Ammekøer (400-600 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) - 9,33) / 63,62.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) - 1,89) / 6,06.
Ammekøer (over 600 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250)- 10,29) / 72,41.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) - 2,10) / 6,91.
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., tung race):
Type 1
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(((alder, ind + alder, afgang) x 0,0729) + 1,93) / 2,37.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) - 6,62)/26,73
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - 6,62)/26,73
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) - 2,17)/2,96
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) - 2,17)/2,96
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., Jersey):
Type 1
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(((alder, ind + alder, afgang)  0,0576) + 1,46) / 1,81.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) – 4,96)/20,05
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) – 4,96)/20,05
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) – 1,63)/2,22
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) – 1,63)/2,22
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race):
Type 1*)
*) Korrektionsformel for kvier af tung race kan bruges op til en kælvningsalder på 27 mdr. Ved en kælvningsalder over 27 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 27 mdr.
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0729) + 1,93) / 4,34.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) - 7,09)/50,40
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) - 7,09)/50,40
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) - 1,89)/6,57
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) - 1,89)/6,57
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning, Jersey):
Type 1*)
*) Korrektionsformel for kvier af racen Jersey kan bruges op til en kælvningsalder på 25 mdr. Ved en kælvningsalder over 25 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 25 mdr.
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0576) + 1,46) / 3,25.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) – 5,26)/37,86
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) – 5,26)/37,86
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) – 1,40)/4,95
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) – 1,40)/4,95
1 tyrekalv (0 - 6 mdr., tung race):
Type 1*)
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(1,825 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00605 x ((vægt, afgang)2 - (vægt, ind)2)) / 612.
*) Bortset fra slagtevægten kan vægten fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 40 kg og tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0285)) / 11,6.
((kg fodertørstof pr. produceret tyrekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - (kg tilvækst x 0,0285))/11,6.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g P pr. FE / 1000) - (kg tilvækst  0,0085)) / 1,2.
((kg fodertørstof pr. produceret tyrekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. kg fodertørstof/1000) - (kg tilvækst x 0,0085))/1,2.
1 tyrekalv (0 - 6 mdr., Jersey):
Type 1*)
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(2,308 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00676 x ((vægt, afgang)2 - (vægt, ind)2)) / 415.
*) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0285)) / 8,5.
((kg fodertørstof pr. produceret tyrekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - (kg tilvækst x 0,0285))/8,5.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g P pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0085)) / 0,9
((kg fodertørstof pr. produceret tyrekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. kg fodertørstof/1000) - (kg tilvækst x 0,0085))/0,9.
Ungtyre, tung race, 220 - 440 kg:
Type 1*)
*) Korrektionsformlen for tung race kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 700 kg. Ved en slagtevægt over 700 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 700 kg.
Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 33 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(1,825 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00605 x (vægt, afgang2 - vægt, ind2)) / 1280.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 24,3.
((kg fodertørstof pr. produceret ungtyr fra 6 mdr. til slagtning x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - (kg tilvækst x 0,0245))/24,3.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g fosfor pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 3,8.
((kg fodertørstof pr. produceret ungtyr fra 6 mdr. til slagtning x g P pr. kg fodertørstof/1000) - (kg tilvækst x 0,0072))/3,8.
Ungtyre, Jersey, 145 - 328 kg:
Type 1*)
*) Korrektionsformlen for Jersey kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 525 kg. Ved en slagtevægt over 525 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 525 kg.
Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 28 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(2,308 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00676 x (vægt, afgang2 - vægt, ind2 )) / 1008.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 18,9.
((kg fodertørstof pr. produceret ungtyr fra 6 mdr. til slagtning x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - (kg tilvækst x 0,0245))/18,9.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang x g fosfor pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 2,9.
((kg fodertørstof pr. produceret ungtyr fra 6 mdr. til slagtning x g P pr. kg fodertørstof/1000) - (kg tilvækst x 0,0072))/2,9.
Søer:
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen:
(((FE pr. årsso  g råprotein pr. FE)/ 6250) -1,98 -(antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst))/ 24,81)
1) Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FEso, sættes FE lig FEso. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FEsv og FEso anvendes følgende: FE pr. årsso beregnes som summen af FEsv og FEso, og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold (g råprotein pr. FEsv x FEsv pr. årsso + g råprotein pr. FEso x FEso pr. årsso) / (FEsv + FEso).
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen:
(((FE pr. årsso x g fosfor pr. FE)/ 1000) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst))/ 5,421)
1) Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FEso, sættes FE lig FEso. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FEsv og FEso anvendes følgende: FE pr. årsso beregnes som summen af FEsv og FEso, og g fosfor pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers fosforindhold (g fosfor pr. FEsv x FEsv pr. årsso + g fosfor pr. FEso x FEso pr. årsso) / (FEsv + FEso).
Smågrise:
Type 1
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,39 + 0,168 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 473.
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (4,0 + 0,03 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 123.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen:
((FEsv pr. produceret gris x g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) / 0,473.
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: ((FEsv pr. produceret gris x g fosfor pr. FEsv / 1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0049 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,123.
Slagtesvin:
Type 1*)
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,39 + 0,168 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 2929.
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (4,0 + 0,03 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 650.
*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Type 2*)
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes:
((FEsv pr. produceret svin  g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 2,929
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved:
((FEsv pr. produceret svin  g fosfor pr. FEsv / 1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,650.
*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Slagtefjerkræ:
Type 1
Ved afvigende produktionstid (slagtealderny) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægtny) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen i den givne kategori)
Slagtekyllinger
Produktionstid
Kvælstof
Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 30 dage)* 0,073)
Over 32 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 32 dage) * 0,085)
Over 35 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 35 dage) * 0,078)
Produktionsvægt
Kvælstof
Levende vægt ved slagtning over 1,63 kg (N-prod. ved 1,63 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 1,63 kg) * 0,815)
Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (N-prod. ved 1,81 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 1,81 kg) * 0,913)
Levende vægt ved slagtning over 2,09 kg (N-prod. ved 2,08 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 2,08 kg) * 0,847)
Produktionstid
Fosfor
Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 30 dage)* 0,064)
Over 32 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 32)* 0,105)
Over 35 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny - 35)* 0,069)
Produktionsvægt
Fosfor
Levende vægt ved slagtning over 1,63 kg (P-prod. ved 1,63 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 1,63 kg) * 0,714)
Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (P-prod. ved 1,81 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 1,81 kg) * 1,128)
Levende vægt ved slagtning over 2,09 kg (P-prod. ved 2,09 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny - 2,08 kg) * 0,746)
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes vha. :
Slagtekyllinger, 30 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling  29,0)) / 31,91.
Slagtekyllinger, 32 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 36,59.
Slagtekyllinger, 35 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 45,95.
Slagtekyllinger, 40 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 63,86.
Skrabekyllinger, 56 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 62,88.
Slagtekyllinger, øko., 63 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 85,29.
Kalkuner, hunner:
((kg foder pr. produceret kalkun x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 48,11.
Kalkuner, hanner:
((kg foder pr. produceret kalkun x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 87,82.
Ænder:
((kg foder pr. produceret and x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret and x 2,4)) / 17,26.
Gæs:
((kg foder pr. produceret gås x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 2,4)) / 56,08.
 
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne:
 
Slagtekyllinger, 30 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 7,69.
Slagtekyllinger, 32 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 8,68.
Slagtekyllinger, 35 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 11,42.
Slagtekyllinger, 40 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 15,34.
Skrabekyllinger, 56 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 30,17.
Slagtekyllinger,øko., 63 dage. :
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 30,58.
Kalkuner, hunner:
((kg foder pr. produceret kalkun x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 12,66.
Kalkuner, hanner:
((kg foder pr. produceret kalkun x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 23,2.
Ænder:
((kg foder pr. produceret and x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret and x 0,55)) / 4,29.
Gæs:
((kg foder pr. produceret gås x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 0,55)) / 16,03.
Høns og hønniker:
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes
Fritgående høns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 83,15.
Økologiske høns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 86,92.
Skrabehøns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 83,05.
Burhøns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 70,20.
HPR-høner:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 88,85.
Hønniker, kons. :
((kg foder pr. produceret hønnike x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 10,75.
Hønniker, HPR:
((kg foder pr. produceret hønnike x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 8,72.
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne:
 
Fritgående høns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 18,98.
Økologiske høns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 21,68.
Skrabehøns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 18,99.
Burhøns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 16,61.
HPR-høner:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 23,17.
Hønniker, kons. :
((kg foder pr. produceret hønnike x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) / 2,59.
Hønniker, HPR:
((kg foder pr. produceret hønnike x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) /2,81.
Mink: (Type 2)
Ved opgørelse af fodermængde skal korrektionsfaktoren for kvælstof og fosfor beregnes ved hjælp af formlen: (kg foder pr. årstæve)/ 247,9.

Tabel 4: Gram råprotein pr. foderenhed i afgrøder til kvæg

Afgrøder
Gram råprotein pr. kg tørstof
Afgrøder
Gram råprotein pr. kg tørstof
Roer, rod + top
 
Enggræs
 
Foderroer
Sukkerroer
Kålroer
Turnips
Rod + top
Roetop, frisk
Roetop, ensilage
Kålroetop
Top + pulpetter
Top + halm
Top + halm + pulpetter
Helsæd + top
74
59
101
112
119
164
180
190
150
130
150
120
Varigt enggræs
156
Græs
 
Græs, 6-8 cm
Græs, 12-15 cm
Græs, 20-25 cm
191
183
165
Helsæd, frisk
 
Galega
Hvidkløver, begyndende blomstring
Rødkløver, begyndende blomstring
Fodermarvkål
Hestebønner
Sød lupin
Havre, ærter, vikker
Grønbyg før skridning
Byghelsæd
Havrehelsæd
Majs, frisk
Rug, frisk
Ærter
175
250
170
129
165
177
140
156
102
105
100
143
171
Samensilage
 
Ensilerede roer + top + pulpetter
Ensilerede roer + halm
120
75
Gulerødder og kartofler
 
Gulerødder
Kartofler
105
92
Lucerne
 
Lucerne, begyndende blomstring
Lucerne i blomst
Lucerne efter blomstring
193
153
124
Lucerneensilage
 
Lucerneensilage, høj FK
Lucerneensilage, lav FK
202
185
Kløvergræsensilage
 
Kløvergræs
 
Kløvergræsensilage, høj FK, 20 % kløver
Kløvergræsensilage, midl. FK, 20 % kløver
Kløvergræsensilage, lav FK, 20 % kløver
Kløvergræsensilage, høj FK, 40 % kløver
Kløvergræsensilage, midl. FK, 40 % kløver
Kløvergræsensilage, lav FK, 40 % kløver
Kløvergræsensilage, høj FK, 60 % kløver
Kløvergræsensilage, midl. FK, 60 % kløver
Kløvergræsensilage, lav FK, 60 % kløver
155
161
156
157
161
156
177
175
165
Kløvergræs, 6-8 cm, 20 % kløver
Kløvergræs, 12-15 cm, 20 % kløver
Kløvergræs, 20-25 cm, 20 % kløver
Kløvergræs, 6-8 cm, 40 % kløver
Kløvergræs, 12-15 cm, 40 % kløver
Kløvergræs, 20-25 cm, 40 % kløver
Kløvergræs, 6-8 cm, 60 % kløver
Kløvergræs, 12-15 cm, 60 % kløver
Kløvergræs, 20-25 cm, 60 % kløver
Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, vanding
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, vanding
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, vanding
Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, ingen vanding
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, ingen vanding
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, ingen vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, tidlig, vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, tidlig, ingen vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, ingen vanding
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, ingen vanding
184
176
160
193
184
168
200
192
176
188
192
203
188
175
196
200
184
196
179
173
196
Græsensilage
 
Forårsudlagt ital. rajgræs, ensilage
Efterafgrøde, helsæd, ensilage
Efterafgrøde, korn, ensilage
Hundegræs, ensilage
Varigt enggræs, ensilage
Græsensilage, høj FK
Græsensilage, midl. FK
Græsensilage, lav FK
Græsensilage, meget lav FK
154
166
168
114
136
155
160
147
124
NH 3 - og NaOH-behandlet halm *
 
Byghalm, NaOH-behandlet
Byghalm, NH3- behandlet, høj ford.
Byghalm, NH3- behandlet, lav ford.
Havrehalm, NH3- behandlet
Hvedehalm, NH3- behandlet
Rughalm, NH3- behandlet
45
83
69
80
80
80
Italiensk rajgræs
 
Italiensk rajgræs, forår, tidl.
Italiensk rajgræs, forår, midt
Italiensk rajgræs, forår, sen
Italiensk rajgræs, efter helsæd
Italiensk rajgræs, efter korn
220
184
158
150
163
Halm, ubehandlet
 
Byghalm, vår
Byghalm, vinter
Havrehalm
Hvedehalm
Rughalm
Ærtehalm
Rajgræshalm
Hvidkløverhalm
Rødsvingelhalm
40
40
37
33
38
72
65
145
38
Galega-, kløver- og fodermarvkålensilage mv.
 
Galega, ensilage
Hvidkløver, beg. blomstring, ensilage
Rødkløver, beg. blomstring, ensilage
Fodermarvkål, ensilage
Hestebønne, ensilage
Lupin, ensilage
Havre + ærter + vikker, ensilage
180
240
180
113
190
156
129
Frø
 
Korn
 
Hestebønner
Hørfrø
Rapsfrø, dobbeltlav
Ærter
Sojabønner
Lupin, gul
Lupin, smalbladet
Solsikkefrø
311
238
194
240
411
419
355
184
Vinterbyg
Vårbyg
Havre
Hvede
Rug
Triticale
Majs
Milo
Ris
Havre, nøgen
101
103
102
100
96
105
96
115
97
146
Helsædensilage
 
Grønbygensilage
Byghelsæd, ensilage, høj fordøjelighed
Byghelsæd, ensilage, middel fordøjelighed
Byghelsæd, ensilage, lav fordøjelighed
Vinterbyghelsæd, ensilage
Havrehelsæd, ensilage
Hvede-græs, ensilage
Hvede-ært, ensilage
Hvedehelsæd, ensilage, høj fordøjelighed
Hvedehelsæd, ensilage, middel fordøjelighed
Hvedehelsæd, ensilage, lav fordøjelighed
Majskolbe ensilage
Majsensilage, høj fordøjelighed
Majsensilage, middel fordøjelighed
Majsensilage, lav fordøjelighed
Triticalehelsæd, ensilage
Grønrug, ensilage
Grønbyg-ært, ensilage, 40 % ærter
Grønbyg-ært, ensilage, 70 % ærter
Grønært, ensilage
Byg-ært, ensilage, 20 % ærter
Byg-ært, ensilage, 40 % ærter
Byg-ært, ensilage, 60 % ærter
Ærtehelsæd, ensilage
160
104
109
125
115
121
123
121
96
92
101
83
79
77
76
113
129
136
166
170
114
135
162
167
Hø og grønpiller
 
Lucernehø, i blomst
Kløverhø, høj fordøjelighed
Kløverhø, lav fordøjelighed
Græshø
Grønhø, Ekstra
Grønhø, Plus
Grønhø, Standard
Grønhø, lucerne
Grønpiller, høj fordøjelighed
Grønpiller, middel fordøjelighed
Grønpiller, lav fordøjelighed
Lucernepiller, høj fordøjelighed
Lucernepiller, lav fordøjelighed
144
140
100
99
192
193
182
182
180
180
170
152
129
* Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.
Data fra Fodermiddeltabel og NorFor.

Tabel 5: Gram råprotein pr. kg foder samt indhold af foderenheder (FEsv og FEso) pr. kg i fodermidler til svin

Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos fjerkræ.
Fodermidler
Gram råprotein pr. kg
FE sv pr. kg
FE so pr. kg
Vårbyg 2013
88
1,06
1,06
Vårbyg 2014
87
1,06
1,06
Vinterbyg 2013
88
1,02
1,02
Vinterbyg 2014
83
1,03
1,03
Hvede 2013
93
1,14
1,13
Hvede 2014
84
1,15
1,14
Rug
75
1,10
1,09
Havre
90
0,86
0,89
Triticale
92
1,12
1,10
Rapsfrø DL
179
2,07
2,05
Rapsskrå
357
0,73
0,79
Rapskage 10% fedt
313
0,91
0,97
Sojaskråfoder
427
0,88
0,91
Sojaskråfoder, afskallet
464
0,96
0,97
Sojaprotein HP 300
559
0,98
1,00
Solsikkeskrå, delv. afsk. 14% træstof
371
0,71
0,77
Solsikkeskråfoder afskallet, 18% træstof
374
0,68
0,75
Solsikkeskrå, delv. afsk. 22% træstof
317
0,54
0,63
Solsikkeskage, delv. afsk. 18% træstof
331
0,92
0,98
Solsikkeskage, delv. afsk. 15% træstof
364
0,95
1,01
Ærter
204
1,01
1,02
Valle, kategori A (Perlac 5,5)
6
0,06
0,06
Valle, kategori B (Perlac 7)
5
0,08
0,08
Fiskemel, standard
680
1,17
1,13
Fiskemel, Island
683
1,34
1,29
Svinefedt 92/10
0
3,79
3,64
Sojaolie
0
4,04
3,88
Palmeolie
0
3,81
3,66
Rapsolie
0
4,04
3,88
PFAD
0
3,77
3,62
Gærfløde, sprit
109
0,22
0,24
Hestebønner, gns. 3 sorter
268
0,93
0,95
1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 (PD meddelelse FO 08/06).