Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, foretages følgende ændringer:

1. §10 affattes således:

»Anmeldelse i henhold til § 5 skal ske elektronisk til Arbejdstilsynet.«

2. § 11, stk. 1, affattes således:

»En anmelder af et stof eller et materiale kan henvise til en anden anmelders oplysninger om det samme stof eller materiale. Anmelderen indestår for, at den anden anmelder er indforstået hermed.«

3. Bilag 1, punkt 7.2., affattes således:

»Angivelse af, om produktet indeholder teknisk fremstillede nanomaterialer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning fra den 1. april 2017.

Arbejdstilsynet, den 13. oktober 2016

Peter Vesterheden

/ Bent Horn Andersen