Den fulde tekst
L 39
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 13/10 16
Fremsat skr 13/10 16
1.beh 25/10 16
Betænkning 24/11 16
Lovf optrykt efter 2.beh 29/11 16 Tillæg H
2.beh 29/11 16
Lovf som vedt 1/12 16
3.beh 1/12 16
Lov nr 1549 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer på det finansielle område, der skal medvirke til at sikre en stærk og robust finansiel sektor.
Med lovforslaget forslås en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, sådan at der sikres en større sammenhæng mellem overtrædelsens grovhed, instituttets størrelse og bødernes niveau.
Lovforslaget indebærer desuden en ændring af reglerne om udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og indfasning af kapitalbufferkrav samt indførelse af skærpede krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI’er.
Derudover omfatter lovforslaget en lempelse af kravene til startkapital for fondsmæglerselskaber, ligesom det forslås, at Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsens tilsyns- og kontrolbeføjelser udvides for at imødegå markedsmisbrug.
Endelig foreslås det, at offentliggørelsesreglerne udvides, så Finanstilsynet fremover bl.a. kan offentliggøre frifindende domme.
Loven træder i kraft den 1. januar 2017, dog træder enkelte elementer i kraft på andre tidspunkter.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 10 (EL), hverken for eller imod stemte 0.