Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 66-16 om borgerstyret personlig assistance - sektoransvar - behandling på sygehus - udmåling

Resumé:

Borgerstyret personlig assistance er et tilskud, som ydes til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

En borger har ikke ret til at medtage borgerstyret personlig assistance ved behandling og indlæggelser m.v. på sygehus

Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den offentlige myndighed, der udbyder en ydelse eller en service, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Regionen har derfor til opgave at stille det nødvendige personale til rådighed ved gennemførelsen af behandlinger på sygehuset.

Kommunen kan dog fastsætte et serviceniveau, der giver mulighed for, at borgeren medtager hjælpere ved behandling på sygehuset.

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om, at borgeren ikke kunne medtage en ekstra hjælper under sygehusophold. Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var forpligtet til at yde hjælp til forflytninger under behandling på sygehuset med henvisning til sektoransvarlighedsprincippet. Det fremgik af sagen, at borgeren havde behov for hjælp hele døgnet, også ved behandlinger på sygehuset.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 - § 96

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om en borger har ret til borgerstyret personlig assistance ved behandlinger på sygehuset.

2. Reglerne

Lov om social service § 96, stk. 1, fastslår, at kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

3. Andre principafgørelser

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

78-11 Der kunne ikke ydes merudgifter til aflastning i form af ansættelse af hjælpere til pasning af et barn under indlæggelse på et sygehus. Det følger af sektoransvaret, at sygehuset skal sørge for, at sygehusets ydelser kan modtages af barnet.

56-13 Sektoransvar ved merudgifter til transport til og fra sygehusindlæggelser.

En borger fik afslag på dækning af merudgifter til transport til of fra hospitalet i forbindelse med indlæggelser, idet bestemmelsen i serviceloven om merudgifter til subsidiær i forhold til anden lovgivning, og Regionsrådet har hjemmel til at bevilge transport i forbindelse med sygebehandling efter sundhedsloven.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på at medtage to hjælpere ved sygehusophold. X Kommune afgjorde sagen den 28. september 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til at medtage en ekstra hjælper ved sygehusophold.

Det betyder, at vi stadfæster X Kommunes afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Vi kritiserer, at X Kommune har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen er, at X Kommune ikke har overholdt genvurderingsfristen. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har pligt til at yde tilskud til hjælpere under sygehusophold.

Hvad er afgørende for resultatet

V lægger til grund, at du har søgt om hjælp til forflytninger under sygehusophold, og at du er bevilget en hjælper 24 timer i døgnet, da du udover praktisk hjælp og personlig pleje har behov for respiratorisk behandling og overvågning.

Vi vurderer, at kommunen som følge af sektoransvarlighedsprincippet ikke er forpligtet til at levere hjælp på sygehuset, når du er i behandling på sygehuset.

Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den myndighed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Vi bemærker, at Ankestyrelsen alene kan behandle kommunens forpligtelser i forhold til serviceloven, og at vi ikke har kompetence til at behandle sygehusets vurdering af dit behov for hjælp under behandling på sygehuset.

Vi finder på den baggrund, at du ikke har ret til at medtage dine egne hjælpere til behandlinger på sygehuset.

Afgørelsen i forhold til hjælper nummer et

Vi bemærker, at kommunens afslag på hjælper under sygehusophold alene angår tilskud til at medtage en ekstra hjælper ved sygehusophold (hjælper nummer to). Du er fortsat bevilget en hjælper 24 timer i døgnet (hjælper nummer et).

Kommunen har mulighed for at bevilge hjælpere under sygehusophold som følge af sit serviceniveau. Vores afgørelse medfører derfor ikke, at du bliver frataget retten til at medtage den allerede bevilgede hjælp ved sygehusophold (hjælper nummer et).

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 96, at kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.