Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Hjemvisning af påbud om at sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau, således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud om at skulle sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau ved trappen op fra underetagen på virksomheden, således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et enigt nævn hjemviste afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke har henvist til regler, som giver hjemmel til at påbyde, at der træffes foranstaltninger, der sikrer, at arbejdet ”altid” kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der er tale om en udvendig ståltrappe.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at rengøringsassistenten, som rengør virksomhedens underetage, ikke udfører rengøringsarbejde på trappen, men benytter trappen til at bære affald, rengøringsmidler og øvrigt materiale op og ned ad trappen.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 27. september 2016 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 31. maj 2016 med påbud om at sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau ved trappen op fra [navn udeladt]s underetage på [navn udeladt], således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser Arbejdstilsynets afgørelse af 31. maj 2016 med påbud om, at [navn udeladt] skulle sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau ved trappen op fra [navn udeladt]s underetage på [navn udeladt], således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at det er uklart, hvad Arbejdstilsynet har afgivet påbud om, idet Arbejdstilsynets afgørelse efter sin ordlyd dels drejer sig om at sikre medarbejderne mod fald ved trappen ned til kælderen på [navn udeladt], og dels drejer sig om at sikre at arbejdet ”altid” kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke har henvist til regler, som giver hjemmel til at påbyde, at der træffes foranstaltninger, der sikrer, at arbejdet ”altid” kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderer desuden, at Arbejdstilsynet ikke har anvendt de rigtige regler til afgørelse af 31. maj 2016, idet Arbejdstilsynet i afgørelsen har henvist til reglerne om gulve i arbejdsrum.

Nævnet vurderer i den forbindelse, at trappen ned til kælderen på [navn udeladt] ikke er et arbejdsrum.

Nævnet lægger vægt på, at der er tale om en udvendig ståltrappe.

Nævnet lægger desuden vægt på, at rengøringsassistenten, som rengør [navn udeladt]s underetage, ikke udfører rengøringsarbejde på trappen, men benytter trappen til at bære affald, rengøringsmidler og øvrigt materiale op og ned af trappen.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af kapitlet om arbejdsrum i reglerne om faste arbejdssteders indretning, at gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyn til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Hvor der er risiko for væsentligt væskespild eller behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil.

Det fremgår desuden af reglerne om faste arbejdssteders indretning, at et arbejdsrum er ethvert rum, hvor der udføres arbejde.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets kompetence til at afgive påbud

● § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om faste arbejdssteders indretning, herunder gulve i arbejdsrum

● § 42, stk. 1, og § 43, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

● § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, § 6, samt § 26, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 6

Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

§ 43. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om indretning af faste, midlertidige, skiftende og udendørs arbejdssteder, herunder om

1) arbejdsrum, f.eks. loftshøjde, luftrum, gulve, vægge, lofter, belysning, temperatur, luftfornyelse og støj,

2) velfærdsforanstaltninger m.v., f.eks. opholds- og spiserum, garderober, omklædningsrum, toiletter, vaske- og baderum samt sovesteder og stole,

3) udgangsforhold, f.eks. færdselsveje, trapper og udgange.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejdssted, hvor der udføres arbejde for en arbejdsgiver, med de begrænsninger der følger af § 2, stk. 2 og § 3 i lov om arbejdsmiljø samt undtagelserne i § 2.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse betegner:

1) "Arbejdssted": Virksomhedens bedriftsområde, omfattende alle bygninger, bedriftsanlæg m.v. og arealer, som virksomhedens ansatte har adgang til som led i deres arbejde.

2) "Arbejdsplads": Det sted inden for arbejdsstedet, hvor den enkelte ansatte udfører et arbejde.

3) "Arbejdsrum": Ethvert rum, hvor der udføres arbejde.

Kapitel 2

Planlægning og indretning af arbejdsstedet

§ 6. Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Kapitel 5

Arbejdsrum

§ 26. Gulvet i arbejdsrummet og under de enkelte arbejdspladser skal så vidt muligt være i samme niveau og uden buler eller huller. Eventuelle niveauforskelle og huller skal være tydeligt markeret.

Stk. 2. Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyn til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Hvor der er risiko for væsentligt væskespild eller behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil.