Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Lokalisering af dyrehold
Kapitel 3 Indretning af stalde m.v.
Kapitel 4 Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg
Kapitel 5 Opbevaring af fast gødning
Kapitel 6 Opbevaring af ensilage og ludning af halm
Kapitel 7 Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand
Kapitel 8 Indretning af afløb
Kapitel 9 Drift og vedligeholdelse
Kapitel 10 Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand
Kapitel 11 Harmoniregler
Kapitel 12 Anmelderegler
Kapitel 13 Indretning og drift af pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v.
Kapitel 14 Administrative bestemmelser
Kapitel 15 Straffebestemmelser
Kapitel 16 Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Omregningsfaktorer, der finder anvendelse ved beregning af dyreenheder, jf. § 3, nr. 14.
Bilag 2 Etablering af beholderbarriere, jf. § 19, stk. 2
Bilag 3 Betingelser for udbringning af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 12, § 7 a, stk. 1, §§ 13 og 16, § 19, stk. 5, §§ 67, 73, 80, 90 og 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 2 og 3, § 8, stk. 4, §§ 63, 78 og 92 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016, og § 21, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på erhvervsmæssigt dyrehold, herunder produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Stk. 2. Reglerne finder desuden anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på hold af kødædende pelsdyr til pelsproduktion uanset pelsdyrholdets faktiske antal dyr. Bekendtgørelsens regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af fluer på pelsdyrfarme, jf. § 41, finder desuden anvendelse på pelserier uden pelsdyrhold.

Stk. 4. Reglerne vedrørende afgasset vegetabilsk biomasse, mineralsk gødning (handelsgødning), ensilage, restvand og ludning af halm finder anvendelse på virksomheder omfattet af stk. 1 eller 2 samt på virksomheder, som er registreret i Register for Gødningsregnskab, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 5. Undtaget fra bekendtgørelsens regler er butikker med almindelig dyrehandel, zoologisk haver, dyreparker, dyrehospitaler, hold af dyr i cirkus, eksportisolationsstalde, karantænefaciliteter for hunde, katte og fritter, dyrehold på politigårde og forsøgsstalde, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse som husdyrbrug efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 6. Staldanlæg m.v. til kødædende pelsdyr er ikke omfattet af reglerne i § 8, stk. 1, 2.-3. pkt., stk. 3 og 4, samt § 23, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, 4. pkt.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan ved godkendelser efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser og godkendelser efter §§ 10-12 eller § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder i forbindelse med revurderinger efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og efter kapitel 4 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, i det omfang de strider mod bestemmelser eller afgørelser truffet i medfør heraf om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning.

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Husdyrgødning: Fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr inklusiv mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr, forarbejdet og afgasset husdyrgødning, enhver blanding af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse samt bundfald.

2) Fast gødning: Faste ekskrementer og strøelse samt forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12.

3) Flydende husdyrgødning: Ajle, gylle og møddingsaft samt enhver sammenblanding af fast gødning med ajle, gylle og møddingsaft samt forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold over 0,3 kg N/ton.

4) Ajle: Urin, separeret fra den faste gødning.

5) Gylle: Blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.

6) Møddingsaft: Væske, der løber fra fast gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der falder på møddingpladsen.

7) Ensilagesaft: Væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen bortset fra væske, der betragtes som restvand.

8) Restvand: Mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift. Restvand omfatter desuden fraktioner fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold under 0,3 kg N/ton. Væske fra ensilageopbevaringsanlæg med ikke-saftgivende ensilage og væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilageopbevaringsanlæg senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage, og vand fra vask af fjerkræstalde skal betragtes som restvand, hvis kvælstofindholdet er under 0,3 kg N/ton.

9) Afgasset husdyrgødning: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas, hvor der udnyttes husdyrgødning eventuelt iblandet vegetabilsk biomasse og affald under forudsætning af, at andelen af iblandet affald ikke medfører, at reglerne om opbevaring og anvendelse i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) finder anvendelse.

10) Afgasset vegetabilsk biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas, hvor der udnyttes vegetabilsk biomasse eventuelt iblandet affald under forudsætning af, at andelen af iblandet affald ikke medfører, at reglerne om opbevaring og anvendelse i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) finder anvendelse.

11) Vegetabilsk biomasse: Organisk stof dannet ved planters fotosyntese. Undtaget herfra er vegetabilsk biomasse, der er klassificeret eller klassificeres som affald.

12) Forarbejdet gødning: Husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, der er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, hvorved der skabes produkter, der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofprocent, sammensætning og koncentrationen af gødningsstoffer.

13) Deltagelse i en produktionsmæssig sammenhæng: En landbrugsbedrift, der har indgået en skriftlig aftale med en eller flere bedrifter med kvæg, får eller geder om, at hovedparten af afgrøderne fra bedriftens arealer afsættes til og anvendes på disse bedrifter med kvæg, får eller geder.

14) Dyreenhed: En beregningsenhed, der for hver husdyrart beskriver antal dyr pr. dyreenhed ud fra gødningsproduktionen ab lager. Opgørelsen af landbrugsbedriftens samlede bestand af husdyr i dyreenheder sker på grundlag af bedriftens bestand af husdyr fordelt på husdyrarter og produktionsformer, jf. bilag 1.

15) En landbrugsbedrift: En driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Driftsenhedens arealer kan være med eller uden landbrugspligt efter reglerne i lov om landbrugsejendomme.

16) Dybstrøelse: Fast gødning, hvor udskilt urin og vandspild opsuges af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

17) Kompost: Dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingplads. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning.

18) Erhvervsmæssigt dyrehold: Et dyrehold, som i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter anses for erhvervsmæssigt.

19) Mineralsk gødning (handelsgødning): Uorganiske gødninger og urea, der indeholder hovednæringsstofferne N eller P.

20) Alarmsystem: System, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.

21) Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller søer med et areal større end 100 m².

22) Terrænændring: Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning.

23) Beholderbarriere: Barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.

24) Vandmættet jord: Jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør.

25) Oversvømmet jord: Jord, der er dækket af blankt vand.

26) Frossen bar jord: Bar jord, hvor det pga. frost ikke er muligt at nedbringe husdyrgødning. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

27) Frossen bevokset jord: Bevokset jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

28) Snedækket jord: En mark, hvor mere end 90 pct. er dækket af mere end 0,5 cm sne.

29) Opsamlingsanlæg: Anlæg placeret i tilknytning til staldanlægget eller til gødningsrender på pelsdyrfarme, hvor gødningen midlertidigt opsamles. Fortank er opsamlingsanlæg for flydende husdyrgødning. Opsamlingsanlæg omfatter ikke indretninger til opsamling af gødning direkte under arealer med dyr samt omrørebrønde i ringkanaler.

30) Løbegårde: Arealer med høj koncentration af dyr, hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

31) Vintersæd: Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug eller triticale.

32) Overdækning: Fast overdækning, tæt overdækning eller anvendelse af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning.

33) Fast overdækning: Flydedug, teltoverdækning eller lignende.

34) Tæt overdækning: En tæt overdækning af et naturligt flydelag, halm, letklinker eller lignende.

35) Søens eller vandløbets øverste kant: Overgangen mellem det skrånende terræn mod søen eller vandløbet til det flade terræn. Hvor der ikke er en identificerbar overgang mellem det skrånende terræn mod søen eller vandløbet til det flade terræn, anses søens eller vandløbets øverste kant for at være overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter.

36) Ensilageopbevaringsanlæg: Ensilagepladser, herunder plansiloer/køresiloer, i form af en plads med eller uden støttemure samt tårnsiloer til opbevaring af ensilage.

37) Bundfald: Sedimenteret husdyrgødning i beholdere med flydende husdyrgødning, som ikke længere kan omrøres i beholderen.

Kapitel 2

Lokalisering af dyrehold

§ 4. Etablering af anlæg, samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrehold, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 meter fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller

4) i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse.

Stk. 2. Dispensation til rideskoler, hestepensioner og hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v. kan dog meddeles af kommunalbestyrelsen. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v.

§ 5. Etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller, gødningsrender, opsamlingsbeholdere for husdyrgødning m.v. for hold af andre kødædende pelsdyr end ræve er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) Pelsdyrhaller m.v. med under 10.000 årstæver:

a) 100 m til nabobeboelse, og

b) 200 m til områderne, nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) Pelsdyrhaller m.v. med 10.000 årstæver og derover:

a) 200 m til nabobeboelse, og

b) 300 m til områderne, nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Etablering, udvidelse og ændring af hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 100 meter til nabobeboelse.

2) 200 meter til områderne, nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3. Etablering, udvidelser og ændring af hundepensioner er dog ikke tilladt i en afstand nærmere end

1) 200 meter til nabobeboelse eller

2) 300 meter til områderne, nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområder, dispensere fra afstandskravene efter stk. 1, nr. 1, litra b, og nr. 2, litra b.

Stk. 5. Hvor overholdelse af de i stk. 2 og 3 nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

§ 6. Etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.

2) 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.

3) 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m², jf. dog stk. 2.

4) 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej.

5) 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed.

6) 15 meter til beboelse på samme ejendom.

7) 30 meter til naboskel.

Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må endvidere ikke etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over 100 m².

Stk. 3. Ensilageoplag, ensilageopbevaringsanlæg og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholdere til restvand må ikke etableres inden for de i stk. 1, nr. 1-5 og 7, nævnte afstande.

Stk. 4. Hvor overholdelse af de i stk. 1-3 nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan herved påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt for at hindre nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

Stk. 5. Afstandskravet efter stk. 1, nr. 3, gælder ikke for dræn mellem pelsdyrhaller til kødædende pelsdyr, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse til afledning af spildevand, jf. § 37, stk. 4.

§ 7. Etablering, udvidelse og ændring af et dyrehold til afgræsning er ikke tilladt i de i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder samt inden for de i § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte afstande, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 2. Foldarealer med afgræssende dyr er ikke omfattet af afstandskravene i § 4 stk. 1, nr. 4, jf. dog stk. 3. Faciliteter såsom læskure, fodertrug og drikketrug skal dog overholde afstandskravene i § 4, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin, skal placeres i en afstand af mindst 100 meter til nabobeboelse. Folde må dog placeres på arealer, hvor der er over 50 meter til nærmeste naboskel.

Stk. 4. Afstandene, jf. stk. 3, måles fra foldens kant til nærmeste punkt til skel eller nabobeboelse.

Stk. 5. Afstandskravene i stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 kan fraviges, hvis naboer beliggende inden for de i § 4, stk. 1, nr. 4, henholdsvis stk. 3, angivne afstande skriftligt tillader dette og fremsender erklæring herom til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

Indretning af stalde m.v.

§ 8. Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. De skal have gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 22 og 23.

Stk. 2. Husdyrgødning fra anlæg omfattet af stk. 1 skal

1) føres til opsamlingsanlæg,

2) føres til mødding eller anden lovlig indretning til opbevaring af fast gødning, jf. kapitel 5,

3) føres til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning, jf. kapitel 7,

4) udbringes direkte på arealer omfattet af § 27, eller

5) afsættes efter reglerne i § 33.

Stk. 3. Fortanke skal have fast overdækning.

Stk. 4. Fast gødning må maksimalt opbevares 1 dag i opsamlingsanlæg.

Stk. 5. Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra indretninger og anlæg omfattet af stk. 2, nr. 2, til opsamlingsanlæg eller anlæg eller indretninger omfattet af stk. 1.

Kapitel 4

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

§ 9. For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, skal opbevaringsanlæg have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 og 11 samt til, at udnyttelsen af næringsstofindholdet i husdyrgødningen og den afgassede vegetabilske biomasse opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil for husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Stk. 3. Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlægget, herunder vaskevand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning opbevaret i overensstemmelse med § 13 dog fraregnes. Såfremt der foreligger specielle forhold, eksempelvis hvor kødkvæg går ude en stor del af året, skal opbevaringskapaciteten minimum svare til den periode, hvor dyrene er på stald.

Stk. 4. Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og restvand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 5. Kravet i stk. 1 om opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

§ 10. Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, jf. § 9, skal der indsendes en ny opgørelse til kommunalbestyrelsen. Kopi af aftaler efter § 9, stk. 5, skal ligeledes indsendes til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 5

Opbevaring af fast gødning

§ 11. Oplagring af fast gødning eller bundfald må kun ske på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 12 eller i en lukket container placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i § 12, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf. dog § 13. Fast gødning eller bundfald kan også opbevares efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for landbrugsejendomme i landsbyer i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.

Stk. 3. En tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 6, stk. 1.

§ 12. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Stk. 2. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften, jf. § 13.

Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning.

§ 13. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må uanset § 11 oplagres i marken. Oplaget skal opfylde afstandskravene i § 6, stk. 1, og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Stk. 2. Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Stk. 3. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.

§ 14. Markmøddinger, jf. § 11, stk. 2, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For øvrige typer fast gødning end angivet i stk. 1 gælder samme overdækningskrav, bortset fra ved lagre med daglig tilførsel, f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.

Stk. 3. I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.

Kapitel 6

Opbevaring af ensilage og ludning af halm

§ 15. Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Stk. 2. Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Åbnede wrapballer må uanset stk. 2 midlertidigt henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, mens de er i anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) De åbnede wrapballer skal opbevares på en måde, hvor der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2 og kystvande.

2) Ensilagerester på arealet skal fjernes efter anvendelse af de enkelte wrapballer.

3) Opsamlede ensilagerester skal opbevares som anden ensilage eller fast gødning, jf. stk. 1 og 2 og § 11.

§ 16. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Stk. 2. Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. De 2 meter randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, jf. dog § 24, stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.

§ 17. Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke i kommuner, der helt eller hovedsageligt er beliggende inden for en af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har været mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende region ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Miljøstyrelsen annoncerer på internettet, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Kapitel 7

Opbevaring af flydende husdyrgødning samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand

§ 18. Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, herunder fra omrøring, overdækning og tømning.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af anlægget, såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan påbyde særlige foranstaltninger, såfremt en af de i stk. 1 nævnte beholdere er anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige skader på vandindvindingsanlæg, åbne vandløb, søer over 100 m² og kystvande.

§ 19. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller åbne vandløb, skal være udstyret med et alarmsystem, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter til åbne vandløb eller søer over 100 m², skal senest den 1. oktober 2013 være udstyret med en beholderbarriere, medmindre beholderen afvikles, og kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober 2013 har modtaget en afviklingsplan for beholderen fra driftsherren, jf. stk. 5 og 6.

Stk. 3. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og mere end 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal være udstyret med en terrænændring.

Stk. 4. Beholderbarrierer, jf. stk. 2, skal opfylde betingelserne i bilag 2.

Stk. 5. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning etableret i henhold til en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt før den 15. februar 2011 og omfattet af stk. 2, skal senest være afviklet, når beholderen er 20 år gammel, medmindre der opføres beholderbarrierer. Afvikling skal dog tidligst være sket den 1. januar 2017, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, jf. § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal uanset stk. 5, tidligst være afviklet ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden, jf. dog samme lovs § 40, stk. 2.

Stk. 7. Kravet om alarmsystem i stk. 1 gælder ikke, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Beholderen er ikke beliggende i et risikoområde.

2) Inden for 100 meter fra beholderen ligger der ingen søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote, eller åbne vandløb, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

§ 20. Beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingsaft, ensilagesaft eller restvand er ikke omfattet af kravet om overdækning.

Stk. 3. Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der er etableret i henhold til en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt den 1. januar 2007 eller senere og mindre end 300 meter fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning.

Stk. 4. Beholdere for flydende husdyrgødning, der ikke er omfattet af stk. 3, og hvor der er mindre end 300 meter til nabobeboelse, skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning.

Stk. 5. Beholdere for flydende husdyrgødning, der i henhold til en tilladelse eller godkendelse meddelt den 1. januar 2007 eller senere er etableret helt eller delvist inden for eller mindre end 300 meter fra de i § 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug angivne naturtyper, skal forsynes med fast overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Stk. 6. Driftsherren skal som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt føre optegnelser i Miljøstyrelsens logbog til dokumentation for, at overdækningen er tæt, eller at teknologien, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, anvendes korrekt, jf. dog stk. 7. Miljøstyrelsen offentliggør en skabelon for logbogen på styrelsens hjemmeside www.mst.dk. For beholdere forsynet med tæt overdækning skal driftsherren mindst en gang om måneden føre optegnelser i logbogen, herunder om tilstanden og tætheden af overdækningen.

Stk. 7. I følgende tilfælde stilles der ikke krav om førelse af logbog:

1) For erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder.

2) For beholdere forsynet med fast overdækning.

3) Ved anvendelse af en teknologi, hvor automatisk logning ifølge Miljøstyrelsens anvisninger i tilstrækkelig grad kan erstatte førelse af en manuel logbog.

Stk. 8. Hvis tilsynsmyndigheden ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning eller anvendelsen af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. dog stk. 9. Ved det første tilsyn, hvor tilsynsmyndigheden konstaterer, at overdækningen er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden skriftligt indskærpe pligten til at overholde overdækningskravene og oplyse om retsvirkningerne af en manglende overholdelse, jf. 1. pkt. Tilsynsmyndigheden skal i indskærpelsen fastsætte en rimelig frist til at lovliggøre den mangelfulde overdækning.

Stk. 9. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde, herunder hvis overtrædelsen af stk. 8 er undskyldelig, efter en konkret vurdering undlade at stille krav om fast overdækning.

§ 21. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning med tæt overdækning, hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes.

Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.

Stk. 3. Pumperør monteret på åbne gyllebeholdere skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Stk. 4. Pumperør monteret på lukkede gyllebeholdere skal være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Stk. 5. Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, skal være forsynet med en timer eller lignende foranstaltning, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere gødning fra beholderen ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning fra en beholder til en anden beholder kan foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde, f.eks. ved manuel overvågning eller et alarmsystem, jf. § 3, nr. 20.

Stk. 6. Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.

Kapitel 8

Indretning af afløb

§ 22. Afløb fra stalde, gødningsrender, møddinger og ensilageopbevaringsanlæg, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

§ 23. Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning.

Stk. 2. Restvand kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder.

§ 24. Møddinger og ensilageopbevaringsanlæg skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås, jf. dog stk. 3. Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 7.

Stk. 2. På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for pladsen, skal denne overholde kravene i § 22.

Stk. 3. Tårnsiloer til opbevaring af ensilage kan udføres uden afløb.

Kapitel 9

Drift og vedligeholdelse

§ 25. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Stk. 2. Er møddingen begrænset af en randbelægning, må der ikke lægges gødning på denne. Møddingen skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for møddingen, eller der er risiko herfor.

Stk. 3. På et ensilageopbevaringsanlæg må der ikke lægges ensilage på randbelægningen.

§ 26. De i kapitel 3-8 nævnte anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Kapitel 10

Anvendelse af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand

§ 27. Næringsstofferne i husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand må kun tilføres til afgrøder, jf. dog stk. 2. Afgrøderne skal være omfattet af en kvælstofnorm ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium i henhold til retningslinjer udstedt af NaturErhvervstyrelsen for den pågældende planperiode.

Stk. 2. Afbrænding af husdyrgødning kan dog ske på miljøgodkendte anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

§ 28. Husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Stk. 2. Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved udlægning ved slange, slæbesko eller ved nedfældning.

Stk. 3. På følgende arealer skal udbringning ske ved nedfældning, jf. dog stk. 4, 6 og 10:

1) Arealer uden etablerede afgrøder til høst bortset fra arealer omfattet af § 29, stk. 1, nr. 3.

2) Arealer med fodergræsmarker.

3) Arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

Stk. 4. Nedfældning kan undlades, såfremt husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med mindst samme effekt på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning som nedfældning på den pågældende arealtype, jf. stk. 3, nr. 1-3, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Driftsherren skal ved anvendelse af en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som erstatning for nedfældning, jf. § 28 stk. 4, opbevare dokumentation for at have opnået en effekt svarende til nedfældning. Dokumentationen skal opbevares på bedriften i 5 år.

Stk. 6. På arealer omfattet af stk. 3, nr. 1, kan nedfældning endvidere undlades, såfremt husdyrgødningen på disse arealer og på et areal på samme bedrift med vintersæd eller vinterraps samme år i perioden fra 1. februar til høst inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik eller en kombination af teknikker opført på Miljøstyrelsens teknologiliste i forhold til denne bestemmelse, jf. dog stk. 7. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for, at bestemmelsen kan anvendes:

1) Arealet med vintersæd eller vinterraps, hvor der anvendes en teknik eller kombination af teknikker, skal have en sådan størrelse, som det fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste. Der kan ikke medregnes arealer, hvor anvendelsen af disse teknikker allerede er et krav i husdyrbrugets godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Driftsherren skal inden udbringningen af husdyrgødningen på de i stk. 3, nr. 1, nævnte arealer sikre, at kommunalbestyrelsen er orienteret skriftlig om, hvilke arealer der er omfattet i den pågældende planperiode, og hvilke teknikker der anvendes.

3) Efter afslutningen af udbringning af husdyrgødning på arealer omfattet af stk. 6, nr. 1, 1. pkt., skal der på bedriften foreligge dokumentation for, at der har været en tilstrækkelig anvendelse af teknikken eller kombinationen af teknikker, som Miljøstyrelsens teknologiliste kræver.

Stk. 7. I de i stk. 1 nævnte områder kan nedfældning ikke erstattes af teknikker, der ikke har mindst samme lugtreducerende effekt som nedfældning.

Stk. 8. Udbringning af flydende husdyrgødning eller flydende husdyrgødning blandet med vand må ikke ske med vandingskanon.

Stk. 9. Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand må ikke give anledning til unødige gener.

Stk. 10. Udbringning af flydende husdyrgødning på bedrifter, som er autoriserede som økologiske i henhold til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, er dog undtaget fra kravet om nedfældning på fodergræsmarker i stk. 3 i perioden fra 1. februar til 1. maj.

§ 29. I perioden fra høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller bundfald. Undtaget herfra er udbringning fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson, og udbringning fra høst til 1. oktober på følgende arealer:

1) Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.

2) Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.

3) Arealer med veletableret grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne. Grøngødningen har ingen norm for kvælstof eller fosfor og er ikke lovpligtig i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets regler samt nedvisnes først eller nedpløjes efter 20. oktober.

Stk. 2. Når der i en af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region fra og med uge 30 og inden udgangen af uge 38 samlet set har været 30 pct. mere nedbør end klimanormalen ifølge opgørelser fra DMI for ugerne 30-38, og der inden for den pågældende region fra og med uge 21 og inden udgangen af uge 38 samlet set har været mere nedbør end klimanormalen ifølge opgørelser og definitioner fra DMI for ugerne 21-38, kan flydende husdyrgødning uanset stk. 1 udbringes indtil 15. oktober på arealer, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-2, i kommuner, der helt eller hovedsageligt er beliggende i den pågældende region. Miljøstyrelsen annoncerer på internettet, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Stk. 3. I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Stk. 4. I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning).

Stk. 5. I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende husdyrgødning i flerårige afgrøder uden årlig høst.

Stk. 6. I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

§ 30. Tilførsel af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) til arealerne skal ske med en udbringningsteknik, der sikrer en ensartet fordeling.

Stk. 2. Husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette ikke lade sig gøre grundet uforudseelige omstændigheder, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt.

Stk. 3. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande. Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.

Stk. 4. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) må ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod åbne vandløb, søer over 100 m² eller kystvande inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets, søens eller kystvandets afgrænsning ved daglige vande, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. På stejle skråninger med en hældning på mellem 6° og 12° omfatter stk. 4 ikke

1) flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø, og

2) flydende mineralsk gødning (handelsgødning).

Stk. 6. Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) må ikke udbringes på arealer, der er omfattet af § 69, stk. 1, i lov om vandløb.

Kapitel 11

Harmoniregler

§ 31. På en landbrugsbedrift må der samlet højest udbringes en husdyrgødningsmængde og en mængde afgasset vegetabilsk biomasse svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode (1. august - 31. juli), jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. På en landbrugsbedrift med kvæg, får eller geder må husdyrgødningsmængden fra disse dyr på egen bedrift, dog udbringes i en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha pr. planperiode.

Stk. 3. På en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg, må der udbringes en husdyrgødningsmængde og en mængde afgasset vegetabilsk biomasse svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode. Betingelserne nævnt i bekendtgørelsens bilag 3 skal overholdes.

Stk. 4. På landbrugsbedrifter omfattet af stk. 1 og 2 må husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse højst udbringes i en mængde svarende til 170 kg. N pr. ha pr. planperiode. På landbrugsbedrifter omfattet af stk. 3 må husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse højst udbringes i en mængde svarende til 230 kg. N pr. ha pr. planperiode.

Stk. 5. Bedrifter, der deltager i en produktionsmæssig sammenhæng med de bedrifter, som er nævnt i stk. 2 og 3, er ligeledes omfattet af disse bestemmelser, jf. § 3, stk. 1, nr. 13. Økologisk autoriserede bedrifter er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 3.

§ 32. Mængden af udbragt husdyrgødning, jf. § 31, stk. 1-4, beregnes ud fra den producerede mængde korrigeret for lagerforskydninger primo og ultimo i den pågældende planperiode (1. august - 31. juli), jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, samt den mængde der er afgivet og modtaget i løbet af planperioden, jf. § 33, stk. 1. Gødning afsat af græssende dyr medregnes som udbragt, såfremt det afsættes på arealer, der kan medregnes som harmoniarealer, jf. stk. 2. Korrektion for lagerforskydning skal beregnes ud fra 100 kg N pr. dyreenhed.

Stk. 2. Harmoniarealer, jf. § 31, opgøres for hver planperiode. Ved opgørelsen fraregnes de arealer med afgrøder, som ikke har gødskningsnorm, jf. § 27, samt arealer, hvor husdyrgødning ikke må anvendes eller under normale omstændigheder ikke kan udbringes. Hvis der er stor afstand fra harmoniarealerne til opbevaringsanlægget for husdyrgødningen, kan tilsynsmyndigheden kræve dokumentation for, at arealerne reelt indgår i fordelingen af husdyrgødningen.

§ 33. Hvis en landbrugsbedrift har en større mængde husdyrgødning til rådighed, herunder gødning modtaget fra andre bedrifter, end der må udbringes på bedriftens areal, jf. §§ 31 og 32, skal der foreligge skriftlige aftaler, der sikrer, at overskydende husdyrgødning afsættes

1) til en registreret virksomhed, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

2) til et biogasanlæg,

3) til et fællesanlæg,

4) til et forarbejdningsanlæg,

5) som forarbejdet husdyrgødning, jf. stk. 2,

6) til et miljøgodkendt anlæg, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller

7) til eksport.

Stk. 2. Forarbejdet husdyrgødning deklareret i henhold til gødningsloven kan afsættes, såfremt det indberettes i henhold til regler fastsat i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 3. Den ansvarlige for et biogasanlæg, fællesanlæg, forarbejdningsanlæg eller forbrændingsanlæg, der modtager eller afsætter husdyrgødning, og som ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, skal indberette hvem anlægget har modtaget husdyrgødning fra eller afsat husdyrgødning til, i henhold til regler fastsat i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 4. Det afsatte antal dyreenheder, jf. stk. 1, beregnes ud fra den afsatte kvælstofmængde, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, således at forholdet mellem dyreenheder og kvælstofindholdet svarer til den pågældende gødningsproduktion inkl. forholdet mellem dyreenheder og kvælstofindholdet for lagerforskydningen. For gødning fra fælles gødningsanlæg (fælles biogasanlæg og lignende) skal der dog foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

Stk. 5. For husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som må udbringes med 1,4 dyreenhed per ha, kan forholdet dog øges op til 120 kg N ab lager pr. dyreenhed under følgende forudsætninger:

1) Gødningen forarbejdes ved separering.

2) Det samlede antal dyreenheder i de dannede fraktioner må ikke ændres i forhold til antal dyreenheder før forarbejdningen.

3) Antal kg N pr. dyreenhed må kun øges i de dannede fraktioner, som har en lavere koncentration af organisk kvælstof end gødningen havde inden forarbejdningen.

4) Ingen fraktion må have et forhold på mindre end 40 kg N pr. dyreenhed.

§ 34. Driftsherren skal kunne dokumentere, at harmonireglerne i §§ 31 og 32 er opfyldt.

Stk. 2. Dokumentation i form af forpagtningsaftale skal indeholde oplysninger om arealets størrelse, aftaleparternes navn, adresse, momsnummer (CVR-nr.), gyldighedsperiodens startdato, slutdato eller opsigelsesvarsel og dato for aftalens indgåelse.

Stk. 3. Dokumentation i form af aftale, jf. § 33, stk. 1 og 2, skal indeholde oplysninger som angivet i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Kapitel 12

Anmelderegler

§ 35. Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg skal der indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet, dokumentation for, at de i §§ 4-24 nævnte krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes, samt angivelse af anlæggets placering i forhold til vandforsyningsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2, kystvande, omgivende ejendomme, bebyggelse, eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan arbejdet bringes til udførelse.

Stk. 5. Hvis byggearbejdet kræver en tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug anses anmeldelse, jf. stk. 1, for indeholdt i ansøgningen herom.

Stk. 6. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

§ 36. Inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold inden for eksisterende anlæg omfattet af §§ 4-24 skal der indgives anmeldelse heraf til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal angive anlæggets placering i forhold til vandforsyningsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2, kystvande, omgivende ejendomme, bebyggelse og eksisterende, eller ifølge kommuneplanen, fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan etableringen, ændringen eller udvidelsen bringes til udførelse.

Stk. 5. Såfremt forholdet kræver en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, anses anmeldelse, jf. stk. 1, for indeholdt i ansøgningen herom.

Stk. 6. Har kommunalbestyrelsen gjort indsigelse, må etablering, udvidelse eller ændring ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.

Kapitel 13

Indretning og drift af pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v.

§ 37. Pelsdyrhaller skal være indrettet og konstrueret således,

1) at det undgås, at gødning og regnvand sammenblandes,

2) at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne,

3) at området under burene holdes tørt, og

4) at spild fra vandingssystemet ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.

Stk. 2. I pelsdyrhaller til andre kødædende pelsdyr end ræve, og hvor pelsdyrhallen er uden fast gulv og afløb, skal der til brug for opsamling af gødning være installeret gødningsrender af mindst 28 cm bredde, jf. dog § 51, stk. 3, og der skal være et halmlag under burene, som skal sikres ved, at dyrene har fri adgang til halm. Opsamlingsbeholdere i direkte tilknytning til gødningsrenderne skal være udført af bestandige materialer, være uigennemtrængelige for fugt og have en fast overdækning.

Stk. 3. Fast husdyrgødning, der er opsamlet fra kødædende pelsdyr, skal opbevares efter reglerne i kapitel 5. Flydende husdyrgødning, der er opsamlet fra kødædende pelsdyr, skal opbevares efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 4. Der må ikke på en pelsdyrfarm drænes eller etableres faskiner i tilknytning til pelsdyrhaller uden kommunalbestyrelsens tilladelse til afledning af spildevand efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer overtrædelse af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen

1) påbyde, at der inden for en nærmere fastsat frist opsættes tagrender på pelsdyrhallerne, og

2) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 1, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 38. En pelsdyrfarm skal være indrettet med en vaskeplads til at rense hvalpenet efter § 40, stk. 3, og rense foderrekvisitter efter § 42, stk. 5.

Stk. 2. Vaskepladsen skal være uigennemtrængelig for fugt og skal have afløb til en beholder til opsamling af restvand og flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7 og § 23, stk. 2.

Stk. 3. Kravet om vaskeplads til at rense foderrekvisitter efter stk. 1 gælder ikke, hvis der udelukkende anvendes tørfoder.

§ 39. Ved etablering, udvidelse eller ændring af en pelsdyrfarm med åbne pelsdyrhaller, eller ved fysisk lovliggørelse af en farm med åbne haller, hvor der ikke omkring farmen er etableret og vedligeholdt et læhegn af mindst tre rækker træer efter de hidtidigt gældende regler, skal der omkring farmen etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation ifølge en udarbejdet beplantningsplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af beplantningsplan tage hensyn til, hvis en pelsdyrfarm er lovligt etableret med en afstand til offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel, der er mindre end 5 meter.

Stk. 3. Kravet om beplantning efter stk. 1 gælder ikke inden for områder, der ved lokalplan udelukkende er udlagt til pelsdyrområder. Der skal dog etableres og konstant vedligeholdes en beplantning rundt om det udlagte pelsdyrområde under hensyn til kriterierne i stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning efter stk. 1, i det omfang der uden beplantning ikke er synlig indsigt til en pelsdyrfarm.

§ 40. Der skal renses og rengøres på en pelsdyrfarm efter de nærmere regler i stk. 2-5.

Stk. 2. Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rensning inde i bure med avlstæver og små unger kan undlades i perioden fra 25. april til 1. juli, jf. dog § 51, stk. 5. Der må ikke i burene, eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. Pelsdyrhaller, bure og redekasser skal i øvrigt rengøres én gang årligt.

Stk. 3. Brugte hvalpenet skal renses for gødningsrester m.v. Hvis hvalpenet ikke kan renses straks efter brug, skal brugte hvalpenet placeres på fast gulv, vaskeplads, møddingsplads eller andet areal, der er befæstet eller på lignende vis er uigennemtrængeligt for fugt, indtil de brugte hvalpenet kan renses. For at forebygge, at fluer kan udvikles i eller få adgang til brugte hvalpenet, skal brugte hvalpenet, der placeres på fast gulv m.v. for at blive renset senere, straks overdækkes med tætsluttende, vejrbestandigt og vandtæt materiale eller skal opbevares i vand i beholdere på det faste gulv m.v., idet vandet efter opbevaringen skal anses for og håndteres som flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 4. Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes, mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. Frekvenser for rensning og tømning af gødningsrender kan alene afviges, hvis tømning og rensning er umuliggjort af hård frost. Dog skal det i alle tilfælde sikres, at der ikke fra gødningsrenderne sker overløb af gylle og gødning. Gyllen inkl. gødningsrester skal føres til en beholder for flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 5. I pelsdyrhaller, der er indrettet med fast gulv og afløb, men uden gødningsrender, skal al halmen under burene muges ud mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. I pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober, og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. Halmen inkl. gødningsrester skal anses for og opsamles som fast husdyrgødning efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den rensning eller rengøring m.v., der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1-5, mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at manglende eller mangelfuld rensning eller rengøring m.v. på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af lugt fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen,

1) påbyde, at der skal føres logbog med angivelse af dato og metoder til rensning og rengøring m.v. efter stk. 1-5,

2) påbyde, at der inden for nærmere fastsatte frister og på nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen skal renses og rengøres m.v. efter stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i stk. 1-5, eller

3) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 41. Det skal på pelsdyrfarme effektivt forebygges, at fluer udvikles via æg-, larve- og puppestadier, og fluer skal effektivt bekæmpes, i overensstemmelse med Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme, udarbejdet af Aarhus Universitet.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den forebyggelse eller bekæmpelse af fluer, der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1, mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at manglende eller mangelfuld forebyggelse eller bekæmpelse af fluer på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af fluer fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen,

1) påbyde, at der skal føres logbog med angivelse af dato samt metoder og midler til at forebygge og bekæmpe fluer efter stk. 1,

2) påbyde, at der inden for nærmere fastsatte frister og nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen, og for at bryde cyklus for udvikling af fluer, skal

a) renses og rengøres m.v. efter § 40, stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i § 40, stk. 1-5,

b) vandes med larvicider (larvebekæmpelsesmidler), eller

c) ske udskiftning af gruslaget under burene, hvis det konstateres, at fluer på larve- eller puppestadiet i stort antal befinder sig nede i gruslaget, og idet det udskiftede grus skal håndteres på samme måde som halm med gødningsrester efter § 40, stk. 5, eller

3) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2, litra a-b eller c, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 42. Der må ikke fremstilles foder på en pelsdyrfarm, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til en pelsdyrfarms eget forbrug og til transport af eget foder mellem to eller flere pelsdyrfarme, der kan henføres til én og samme ejer eller driftsansvarlige.

Stk. 3. Foder skal opbevares i lukkede siloer, containere eller fodervogne.

Stk. 4. Proteinindholdet af omsættelig energi i foderet må ikke overstige gennemsnitligt 31 pct. i uge 30-47.

Stk. 5. Foderrekvisitter skal renses omhyggeligt efter brug.

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at fast gødning fra pelsdyr, der er konstateret inficeret med plasmacytose, oplagres i marken, når den samlede dyrebestand på en farm, der er inficeret med plasmacytose, saneres, og opbevaring af gødningen på møddingplads herefter ikke er mulig efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles som gældende fra det tidspunkt, hvor pelsdyr på farmen findes inficeret med plasmacytose, til det tidspunkt, hvor sanering, rengøring, desinfektion og fri-testning af farmen har fundet sted.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilladelse til oplagring i marken efter stk. 1 og 2 skal være ledsaget af vilkår af hensyn til formålet i § 11, stk. 3, 1. pkt. Kommunalbestyrelsen skal herunder som minimum fastsætte vilkår om, at

1) gødningen skal tilsættes halm, således at tørstofprocenten er mindst 30 ved udlægningen i markmøddingen,

2) markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse,

3) markmøddingen skal straks ved oplagring i marken og herefter konstant overdækkes med tætsluttende, vejrbestandigt og vandtæt materiale, og

4) markmøddingen skal placeres således, at den overholder afstandskravene efter § 6, stk. 1.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at resthalm, hvoraf husdyrgødning fra plasmacytose-inficerede pelsdyr er frasepareret og er ført til opbevaring som fast husdyrgødning efter kapitel 5 og opbevaring som flydende husdyrgødning efter kapitel 7, afbrændes på farmen eller farmens arealer, når den samlede dyrebestand på en farm med plasmacytose-inficerede pelsdyr saneres, og veterinære hensyn taler imod at transportere den plasmacytose-inficerede resthalm til afbrænding på miljøgodkendte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen til afbrænding af resthalm på farmen eller farmens arealer, herunder vilkår om afstandskrav.

Kapitel 14

Administrative bestemmelser

§ 44. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende husdyrbrug efter § 4, stk. 2, og § 6, stk. 4, og kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende hundehold m.v. efter § 5, stk. 5, kan påklages efter reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

§ 45. For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i lov om miljøbeskyttelse kapitel 9 og reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 5, dog således at NaturErhvervstyrelsen udfører tilsynet med, at reglerne i § 30, stk. 6, og kapitel 11, bortset fra bestemmelsen i bilag 3, nr. 9, litra b, for så vidt angår opbevaringskapacitet for gødning, overholdes.

§ 46. Miljøstyrelsen kan godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 4-34, §§ 37-41 og § 42, stk. 1-3, for anlæg, herunder staldsystemer og pelsdyrhaller. Opførelse og drift af anlæg i overensstemmelse med godkendte byggeblade er lovligt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 4-34 til forsøgs-, test- udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi til husdyrbrug.

§ 47. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 5, stk. 1-3, § 6, stk. 1-3, §§ 7-10, § 11, stk. 1, §§ 12-15, § 16, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1-3, § 20, stk. 1 og 3-6, §§ 21-23, § 24, stk. 1 og 2, §§ 25 og 26, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1-6, § 29, stk. 1 og 3-5, § 30, stk. 1-4 og 6, § 31, § 33, stk. 1, § 34, § 37, stk. 1-4, § 38, stk. 1, § 39, stk. 1 og 3, 2. pkt., § 40, stk. 1-5, § 41, stk. 1, § 42, stk. 1 og 3-5, og § 51, stk. 4,

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 18, stk. 2 og 3, § 20, stk. 8, § 37, stk. 5, § 40, stk. 6, og § 41, stk. 2,

3) påbegynder bygge- og anlægsarbejder ved et af de i kapitel 2-8 eller 13 nævnte anlæg eller driver dette i strid med § 35, jf. § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

4) etablerer, udvider, ændrer eller driver dyrehold i strid med § 36, jf. § 91, stk. 1, nr. 5, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

5) undlader i strid med §§ 9 og 10 at indsende oplysninger eller regnskaber, hindrer tilsynsmyndighedens adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer, eller tilsidesætter krav til aftalernes udformning, jf. § 9, stk. 5,

6) etablerer sådanne anlæg og staldsystemer, som efter § 46 er fritaget for at overholde kravene i §§ 4-34, §§ 37-41 eller § 42, stk. 1-3, i strid med beskrivelserne i landbrugets byggeblade, eller overtræder fastsatte driftsforskrifter, eller

7) overtræder vilkår i dispensationer og tilladelser meddelt efter § 4, stk. 2, § 5, stk. 4 eller 5, § 6, stk. 4, § 11, stk. 2, § 12, stk. 3, § 37, stk. 4, § 39, stk. 4, § 42, stk. 2, § 43 eller § 46.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt fare for skade på natur, dyr, planter, landskaber eller mennesker, eller de øvrige interesser, som lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug tilsigter at beskytte, jf. § 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder luft, vand, jord og undergrund, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. ophæves.

§ 50. For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden har en godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug §§ 10-12 eller § 16, træder bekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Stk. 2. Afgørelser, som er truffet i medfør af regler, nævnt i stk. 2, samt tidligere bekendtgørelser om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., eller tidligere bekendtgørelser om pelsdyrfarme m.v., bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse, lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

Stk. 3. § 16 gælder ikke for anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage.

Stk. 4. § 20, stk. 8, 1. pkt., gælder ikke, hvis det første tilsyn, hvor der blev konstateret mangelfuld overdækning efter § 20, stk. 3, blev foretaget før den 1. august 2012.

§ 51. Eksisterende anlæg m.v. til kødædende pelsdyr, der senest den 31. december 2016 er lovligt etableret og lokaliseret efter de regler, der ophæves ved denne bekendtgørelses § 49, stk. 3, og som overholder de hidtidigt gældende regler for lokalisering og afstande til omboende og øvrige omgivelser, kan fortsat være placeret det samme sted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan eksisterende opsamlingsanlæg for husdyrgødning fra kødædende pelsdyr, der ligger nærmere end 50 meter fra nabobeboelse eller 100 m fra områder, nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, kun være fortsat placeret det samme sted, hvis anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Eksisterende anlæg må dog altid indeholde gødning til og med én uges produktion eller maksimalt 30 m3.

Stk. 3. Uanset § 37, stk. 2, kan der i eksisterende pelsdyrhaller til andre kødædende pelsdyr end ræve, der senest den 31. december 2016 er lovligt indrettet med gødningsrender med en rendebredde på mindre end 28 cm, opretholdes denne indretning, indtil udskiftning af gødningsrenderne som følge af almindeligt slid eller indtil etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller på anlægget.

Stk. 4. I pelsdyrhaller til ræve skal der til brug for opsamling af gødning og urin tilføres halm eller andet tørstof, som kan opsuge den udskilte urin og sikre, at der ikke sker nedsivning fra burene.

Stk. 5. I pelsdyrhaller til ræve kan rensning inde i bure med avlstæver og små unger undlades i perioden fra 25. april til 15. juli, jf. dog § 40, stk. 2, 3. pkt.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. november 2016

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Omregningsfaktorer, der finder anvendelse ved beregning af dyreenheder, jf. § 3, nr. 14.

Afsnit A

Omregningsfaktorerne i dette afsnit, der svarer til omregningsfaktorerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006, skal anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne i perioden fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen den 31. juli 2010 eller tidligere.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen senest den 9. juli 2009 og inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse.

d) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse.

e) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af hjemviste sager vedrørende tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse, og ansøgeren senest 4 uger efter at have modtaget meddelelsen om hjemvisningen har meddelt kommunalbestyrelsen, at sagen ønskes behandlet efter omregningsfaktorerne i dette afsnit.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2000, der er udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning og offentliggjort i DJF-rapport nr. 36 (november, 2001). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem med mindst kvælstoftab. Dyreenheder for kvæg er dog fastholdt på samme niveau som i bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998, hvor 1 dyreenhed blev fastsat som 100 kg N ab lager ud fra et gennemsnit af staldsystemer.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt
1 årsko
0,85
Malkekøer Jersey uden opdræt
1 årsko
1,00
Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. tung race
Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. Jersey
1 årsdyr
1 årsdyr
4,9
6,4
Opdræt 6-28 mdr. tung race
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
1 årsdyr
1 årsdyr
2,6
3,6
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400- 600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,9
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning ( 440 kg ) tung race
1 produceret dyr
4,5
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
1 produceret dyr
12,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning ( 328 kg ) Jersey
1 produceret dyr
8,2
Avlstyre tung race
1 årstyr
2,15
Avlstyre Jersey
1 årstyr
2,9

1) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

1) Fra fødsel til 6 måneder: 1600 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

2) Fra 6 måneder til slagtning: 1000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

Jersey:

1) Fra fødsel til slagtning: 1500 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

2) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race: Årsdyr per DE = 8,87/((gennemsnitsalder i mdr. *0,1124)+1,48).

b) Opdræt, Jersey: Årsdyr per DE = 8,90/((gennemsnitsalder i mdr*0,0866)+1,14).

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,2 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,2 til 30 kg
1 produceret dyr
175
Slagtesvin fra 30 til 102 kg
1 produceret dyr
35

3) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 102 kg beregnes polte som slagtesvin.

4) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Fra 7,2 - 40 kg: 4000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 2500 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægte over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

5) Ved en højere fravænningsvægt end 7,2 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 4). Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
167
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1360
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1050
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
4500
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3900
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2900
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
2400
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2600
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1200
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
340
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
190
Ænder
1 produceret
900
Gæs
1 produceret
290

6) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 30-46 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

For slagtekyllinger under 40 dage korrigeres med 200 producerede kyllinger per DE per dag.

Slagtekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

Skrabekyllinger korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam
1 årsfår
7
Geder med kid
1 årsged
7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,9
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
44
Ræve, finnracon o.l.
1 årstæve
18
Struds, voksne
1 årsdyr
8
Struds, opdræt 14 mdr.
1 produceret dyr
10
Krondyr hind med kalv
1 årsdyr
5
Dådyr då med kalv
1 årsdyr
9

7) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

8) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) kan der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT B

Omregningsfaktorerne i dette afsnit, der svarer til omregningsfaktorerne i punkt A i bilag 1 A til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006, som indsat ved bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, skal anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne i perioden fra den 1. august 2009 til den 31. juli 2010.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, og for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey
1 årstyr
2,4

1) Ved en mindre mælkeydelse end normen skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 9234 kg mælk, således at antal køer per DE er 1/(0,5654+0,0000833*kg mælk).

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 6555 kg mælk, således at antal køer per DE er 1/(0,4356+0,000107*kg mælk).

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07.

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

Jersey:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40-87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
167
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1360
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1050
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4900
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
4500
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3900
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2900
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
2400
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2600
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1200
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
340
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
190
Ænder
1 produceret
900
Gæs
1 produceret
290

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 30-46 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 40 dage korrigeres med 200 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Skrabekyllinger korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
44

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

– Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

– Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

– Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT C

Omregningsfaktorerne i dette afsnit, der svarer til omregningsfaktorerne i punkt B i bilag 1 A til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006, som indsat ved bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 og bilag 2 til bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010, skal anvendes ved:

a) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen senest den 31. juli 2010, medmindre kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen senest den 9. juli 2009 og inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse.

b) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen senest den 31. juli 2010, medmindre kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af hjemviste sager vedrørende tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2009 har visiteret ansøgningen og senest den 31. december 2009 har truffet afgørelse om tilladelse eller godkendelse, medmindre ansøgeren senest 4 uger efter at have modtaget meddelelsen om hjemvisningen har meddelt kommunalbestyrelsen, at sagen ønskes behandlet efter omregningsfaktorerne i afsnit A.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, og for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey
1 årstyr
2,4

1) Ved afvigende mælkeydelse skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er 1/(0,5654+0,0000833*kg mælk)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres således at antal køer per DE er 1/(0,4356+0,000107*kg mælk)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til frav. (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

a) Under - 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE

6) Ved en afvigende fravænningsvægt på mere end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
166
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1100
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4200
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3700
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3000
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2200
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1700
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1300
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
310
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
170
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
270

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
30

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

– Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

– Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

– Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT D

Omregningsfaktorerne i dette afsnit, der svarer til omregningsfaktorerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006, som indsat ved bilag 1 til bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010, skal anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne i perioden fra den 1. august 2010 til den 31. juli 2011.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder, jf. §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. august 2010 til den 31. juli 2011.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. august 2010 til den 30. september 2012.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse, og for mink er der taget hensyn til, at erhvervet inden 2015 vil reducere kvælstofudskillelsen med 15 %. )

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey
1 årstyr
2,4

1) Ved afvigende mælkeydelse skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er 1/(0,5654+0,0000833*kg mælk)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal køer per DE er 1/(0,4356+0,000107*kg mælk)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07.

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
166
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1100
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4200
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3700
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3000
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2200
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1700
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1300
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
310
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
170
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
270

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
34

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT E

Omregningsfaktorerne i dette afsnit, der svarer til omregningsfaktorerne i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006, som indsat ved bilag 1 til bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010, og som ændret ved bilag 1 til bekendtgørelse nr. 114 af 11. februar 2011, skal anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne i perioden fra den 1. august 2011 til den 31. juli 2012.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. august 2011 til den 30. september 2012.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse, og for mink er der taget hensyn til, at erhvervet inden 2015 vil reducere kvælstofudskillelsen med 15 %.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey
1 årstyr
2,4

1) Ved en mælkeydelse, som afviger fra 9234 kg (tung race) og 6555 kg (jersey), skal der korrigeres på følgende måde :

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,56414+0,0000833*kg mælk)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,43498+0,000107*kg mælk)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 6555 og 9234 kg mælk korrigeret med følgende faktor:

(total leveret mælk * 1,07)/(antal årskøer af jersey * 6555 + antal årskøer af stor race * 9234)

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt på mere end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
166
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1100
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4200
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3700
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3000
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2200
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1700
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1300
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
310
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
170
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
270

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
34

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT F

Omregningsfaktorerne i dette afsnit anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne i perioden fra den 1. august 2012 til den 31. juli 2013.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 31. september 2013.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 31. september 2013.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse, og for mink er der taget hensyn til, at erhvervet inden 2015 vil reducere kvælstofudskillelsen med 15 %.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9297 kg EKM**)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (8395 kg EKM**)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey og visse mindre racer*
1 årstyr
2,4

* En ko defineres som en jerseyko, hvis der er mindst 87,5 % gener fra Jersey. Ved »visse mindre racer« menes Dexter, Galloway og Skotsk Højlandskvæg. For disse mindre racer gælder, at 75 % af generne skal komme fra summen af de tre racer. Man vil i relation til omregningsfaktorene ikke kunne anvende omregningsfaktoren for jersey og visse mindre racer, hvis faderracen ikke er kendt i de to foregående generationer.
** EKM = energikorrigeret mælk

1) Ved en mælkeydelse, opgjort som EKM, som afviger fra 9297 kg EKM (tung race) og 8395 kg EKM (jersey), skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,5738+0,0000817*kg EKM)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,4429+0,0000826*kg EKM)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg EKM fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret EKM per årsko * 1,055.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både Jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 8395 og 9297 kg EKM korrigeret med følgende faktor:

(total leveret EKM * 1,055)/(antal årskøer af Jersey * 8395 + antal årskøer af stor race * 9297)

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey og visse mindre racer:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Tyre af Jersey og visse mindre racer: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for tyre af Jersey og visse mindre racer.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage. Opdræt og stude med en alder over 27 mdr. (tung race) og 25 mdr. (Jersey og visse mindre racer) indgår i beregningen af gennemsnitsalder med en alder på henholdsvis 27 mdr. og 25 mdr.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt på mere end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
166
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1100
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4200
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3700
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3000
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2200
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1700
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1300
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
310
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
170
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
270

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
34

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende inklusiv anlæg baseret på afgasset vegetabilsk biomasse) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT G

Omregningsfaktorerne i dette afsnit anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2013.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2008/2009, der er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (nu Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel går på dybstrøelse.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9297 kg EKM**)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (8395 kg EKM**)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,0
Opdræt 6-25 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
2,7
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
4,0
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey og visse mindre racer*
1 årstyr
2,4

* En ko defineres som en jerseyko, hvis der er mindst 87,5 % gener fra Jersey. Ved »visse mindre racer« menes Dexter, Galloway og Skotsk Højlandskvæg. For disse mindre racer gælder, at 75 % af generne skal komme fra summen af de tre racer. Man vil i relation til omregningsfaktorene ikke kunne anvende omregningsfaktoren for jersey og visse mindre racer, hvis faderracen ikke er kendt i de to foregående generationer.

** EKM = energikorrigeret mælk

1) Ved en mælkeydelse, opgjort som EKM, som afviger fra 9297 kg EKM (tung race) og 8395 kg EKM (jersey), skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,5738+0,0000817*kg EKM)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,4429+0,0000826*kg EKM)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg EKM fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret EKM per årsko * 1,055.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både Jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 8395 og 9297 kg EKM korrigeret med følgende faktor:

(total leveret EKM * 1,055)/(antal årskøer af Jersey * 8395 + antal årskøer af stor race * 9297)

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey og visse mindre racer:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Tyre af Jersey og visse mindre racer: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for tyre af Jersey og visse mindre racer.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage. Opdræt og stude med en alder over 27 mdr. (tung race) og 25 mdr. (Jersey og visse mindre racer) indgår i beregningen af gennemsnitsalder med en alder på henholdsvis 27 mdr. og 25 mdr.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,3 kg)
1 årsso
4,3
Smågrise fra 7,3 til 32 kg
1 produceret dyr
200
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
36

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt på mere end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
166
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1400
Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock)
1 produceret
1100
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4200
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3700
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3000
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2200
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1700
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2400
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1300
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
310
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
170
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
270

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet 25-50 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 250 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 233 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 160 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger inkl. skrabekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
8,7
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
30

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende inklusiv anlæg baseret på afgasset vegetabilsk biomasse) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

AFSNIT H

Omregningsfaktorerne i dette afsnit anvendes ved:

a) Beregning af dyreenheder for så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014.

b) Beregning af husdyrbrugets størrelse omregnet i dyreenheder ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2014 eller senere.

c) Vurderingen efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ved behandlingen af ansøgning om eller klage over tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 eller godkendelse af arealer efter § 16 i lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder ved behandlingen af hjemviste sager, hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2014 eller senere.

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer, 2013, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, Foulum (DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem, hvor kvælstofindholdet i husdyrgødningen er størst. Der tages dog ikke hensyn til forældede staldsystemer, for visse dyretyper tages heller ikke hensyn til, at en lille andel dyr går på dybstrøelse.)

Kvæg
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Malkekøer tung race uden opdræt (9517 kg EKM**)
1 årsko
0,75
Malkekøer Jersey uden opdræt (8594 kg EKM**)
1 årsko
0,88
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race
1 årsdyr
3,7
Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
5,0
Opdræt 6-27 mdr. tung race
1 årsdyr
2,1
Opdræt 6-25 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 årsdyr
2,8
Ammekøer uden opdræt, under 400 kg
1 årsdyr
2,3
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg
1 årsdyr
1,6
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg
1 årsdyr
1,4
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race
1 produceret dyr
8,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race
1 produceret dyr
3,9
Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
11,5
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (328 kg) Jersey og visse mindre racer*
1 produceret dyr
5,1
Avlstyre tung race
1 årstyr
1,8
Avlstyre Jersey og visse mindre racer*
1 årstyr
2,4

* En ko defineres som en jerseyko, hvis der er mindst 87,5 % gener fra Jersey. Ved »visse mindre racer« menes Dexter, Galloway og Skotsk Højlandskvæg. For disse mindre racer gælder, at 75 % af generne skal komme fra summen af de tre racer. Man vil i relation til omregningsfaktorerne ikke kunne anvende omregningsfaktoren for jersey og visse mindre racer, hvis faderracen ikke er kendt i de to foregående generationer.

**EKM = energikorrigeret mælk

1) Ved en mælkeydelse, opgjort som EKM, som afviger fra 9517 kg EKM (tung race) og 8594 kg EKM (jersey), skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,560556 + 0,0000812 * kg EKM)

Jersey:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,433370 + 0,0000818 * kg EKM)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg EKM fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret EKM per årsko * 1,055.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både Jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 8594 og 9517 kg EKM korrigeret med følgende faktor:

(total leveret EKM * 1,055)/(antal årskøer af Jersey * 8594 + antal årskøer af stor race * 9517)

2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde:

Tung race:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 858 kg tilvækst beregnes som 1 DE

Jersey og visse mindre racer:

a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE

b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE

For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder.

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde:

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race.

Tyre af Jersey og visse mindre racer: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder, og herefter 28 kg pr. måned.

Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for tyre af Jersey og visse mindre racer.

3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler:

a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr: Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr: Årsdyr per DE = 9,11/((gennemsnitsalder i mdr*0,146)+1,93)

c) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 0-6 mdr: Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

d) Opdræt, Jersey og visse mindre racer, 6-25 mdr: Årsdyr per DE = 9,08/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46)

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage. Opdræt og stude med en alder over 27 mdr. (tung race) og 25 mdr. (Jersey og visse mindre racer) indgår i beregningen af gennemsnitsalder med en alder på henholdsvis 27 mdr. og 25 mdr.

Svin
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Søer med grise til fravænning (4 uger~7,2 kg)
1 årsso
4,4
Smågrise fra 7,2 til 32 kg
1 produceret dyr
208
Slagtesvin fra 32 til 107 kg
1 produceret dyr
39

4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i »søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal der korrigeres på følgende måde:

a) Under 40 kg: 5167 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

b) Fra 40 - 87 kg: 3088 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

c) Fra vægt over 87 kg: 2254 kg tilvækst beregnes som 1 DE.

6) Ved en afvigende fravænningsvægt på mere end 7,2 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise.

Fjerkræ
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Høner til ægproduktion
1 årsdyr
170
Hønniker til konsumægproduktion
1 produceret
1440
Hønniker til rugeægsproduktion (HPR)
1 produceret
1750
Slagtekyllinger 30 dage
1 produceret
4210
Slagtekyllinger 32 dage
1 produceret
3640
Slagtekyllinger 35 dage
1 produceret
3020
Slagtekyllinger 40 dage
1 produceret
2270
Slagtekyllinger 45 dage
1 produceret
1790
Skrabekyllinger 56 dage
1 produceret
2460
Økologiske slagtekyllinger 81 dage
1 produceret
1290
Kalkuner tunge, hunner
1 produceret
315
Kalkuner tunge, hanner
1 produceret
173
Ænder
1 produceret
820
Gæs
1 produceret
266

7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i over 25 dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde:

a) Slagtekyllinger under 32 dage korrigeres med 285 producerede kyllinger per DE per dag.

b) Slagtekyllinger mellem 32-35 dage korrigeres med 310 producerede kyllinger per DE per dag.

c) Slagtekyllinger mellem 35-40 dage korrigeres med 150 producerede kyllinger per DE per dag.

d) Slagtekyllinger mellem 40-50 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

e) Skrabekyllinger (50-62 dage) korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag.

f) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag.

Andre husdyrarter
   
Dyretype
Enhed
Antal enheder til 1 DE
Moderfår med lam, kød- og malkegeder med kid
1 årsfår/ged
7
Mohairgeder med kid
1 årsged
6,3
Heste under 300 kg
1 årshest
4,7
Heste 300 kg-under 500 kg
1 årshest
2,9
Heste 500 kg-under 700 kg
1 årshest
2,3
Heste 700 kg og derover
1 årshest
1,9
Mink, ildere o.l.
1 årstæve
29

8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge):

Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab.

Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE.

Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE.

9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende inklusiv anlæg baseret på afgasset vegetabilsk biomasse) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.


Bilag 2

Etablering af beholderbarriere, jf. § 19, stk. 2

Etablering af beholderbarriere, jf. § 19, stk. 2, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i henhold til § 35, stk. 2, og skal ved anmeldelsen opfylde følgende betingelser:

1) Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer, som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.

2) Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 meter. Barrierens højde må maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn.

3) Barrieren placeres ikke nærmere end 30 meter til naboskel.

4) Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske.


Bilag 3

Betingelser for udbringning af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3

På en landbrugsbedrift må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3, på følgende betingelser:

1) På kvægbruget skal 70 pct. eller mere af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning dyrkes med roer, græs eller græsudlæg. Opgørelsen af arealet til rådighed følger bekendtgørelsens § 32, stk. 2.

2) I dette bilag forstås ved:

a) Roer: Foderroer.

b) Græs: Permanente græsarealer eller græs i omdrift.

c) Græsudlæg: Græs udlagt før eller efter høst, dog senest 1. august i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs.

d) Pløjelag: De øverste 30 cm af agerjorden, hvor jordbundsanalysen foretages for at sikre korrekt gødskning.

3) Husdyrgødning må ikke udbringes i perioden 31. august til 1. marts på et græsareal, som pløjes i samme planperiode. Der skal foreligge en dateret erklæring underskrevet af driftsherren til dokumentation heraf.

4) Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni, hvorefter arealet skal dyrkes med en afgrøde med kvælstofbehov, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

5) Græsudlæg må tidligst nedpløjes eller nedvisnes 1. marts.

6) Bælgsæd og andre kvælstoffikserende afgrøder som f.eks. rød- og hvidkløver må ikke dyrkes på de arealer, som bedriften har til rådighed. Dette gælder dog ikke kløver og lucerne i græsmarker med under 50 pct. kløver og lucerne og byg/ærter, der er udlagt med græs.

7) Der skal foretages N- og P-analyser af pløjelaget mindst hvert 4 år pr. 5 ha på hele arealet i omdrift, som kvægbruget har til rådighed i den planperiode, hvor prøverne foretages. Der skal foreligge dateret dokumentation herfor f.eks. i form af N-min-beregning og jordanalysekort.

8) Virksomheden skal for hver planperiode, hvor undtagelsen ønskes anvendt, senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort, ansøge om anvendelse af undtagelsen, samt foretage en gødningsplanlægning, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, i Fødevareministeriets Tast Selv-service via www.virk.dk eller www.naturerhverv.dk.

9) Kvægbrugets gødningsplan for dyrkede og udyrkede arealer skal udover de forhold, der følger af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, indeholde følgende:

a) en skitse, der viser de enkelte markers beliggenhed,

b) oplysning om antallet af husdyr, en beskrivelse af opstaldnings- og opbevaringssystemer, herunder opbevaringskapaciteten for gødning,

c) en beregning af det fosfor, der produceres på bedriften,

d) en beskrivelse af eventuel gødningsbehandling og forventede egenskaber for den behandlede gødning,

e) oplysning om mængde og type af husdyrgødning, som leveres udenfor eller modtages på bedriften,

f) oplysning om afgrødens forventede fosforbehov for hver mark,

g) en beregning af fosfor, der tilføres med husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) for hver mark og

h) angivelse af tidspunkt for tilførsel af husdyrgødning og mineralsk gødning (handelsgødning).

10) Kvægbrugets gødningsplan skal revideres senest syv dage efter enhver ændring.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).