Den fulde tekst

Fremsat den 25. oktober 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod minareter

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om et forbud mod at opføre minareter ved moskeer i Danmark.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med indeværende forslag er at sikre, at der indføres et forbud mod at opføre minareter ved moskeer i Danmark. En minaret er et tårn ved en moské, som bliver brugt til at kalde til bøn.

Dansk Folkeparti har tidligere fremsat beslutningsforslag om at afholde en vejledende folkeafstemning om et forbud mod minareter i Danmark (Folketingsåret 2009-10, beslutningsforslag nr. B 104). Forslaget var motiveret af et lignende forslag fra Schweiz. Her havde man netop afholdt en folkeafstemning om et forbud mod minareter. Afstemningen fandt sted den 29. november 2009, og her stemte 57,5 pct. af vælgerne for et forbud mod minareter (»DF vil have minareter forbudt i Danmark«, bt.dk, den 29. november 2009).

Synlige og markante islamiske symboler bidrager negativt til samfundsudviklingen ved at understrege forskellene mellem muslimer og danskere, ligesom disse symboler også er hindrende for integrationen af muslimer i Danmark.

På den baggrund ønsker Dansk Folkeparti at forbyde opførelse af minareter ved moskeer i Danmark. Dansk Folkeparti så helst et totalt forbud mod bygning af moskeer og ønsker også at forhindre udenlandske donationer som finansiering af opførelse af religiøse og kulturelle symboler, der relaterer sig til islam.

Dansk Folkeparti anerkender, at vælgerne har sammensat Folketinget på en sådan måde, at vi står alene med disse synspunkter i Folketinget, og derfor omhandler dette forslag alene et forbud mod minareter. Dansk Folkeparti opfatter dette forslag som et afbalanceret og mildt indgreb, som vil være med til at værne det danske samfund imod yderligere splittelse, uro og frustration over den manglede vilje til tilpasning fra de muslimske samfunds side.

Som religion og ideologi er islam et forstyrrende element i Danmark. Dansk Folkeparti ser med stigende bekymring på den voksende islamisering af samfundet, og derfor har vi også hilst det velkommen, at en række partier har indgået en aftale, der eksempelvis kriminaliserer religiøs oplæring i vold, undertrykkelse, incest og lign. (Enighedspapir – Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring af 31. maj 2016, Justitsministeriet).

Ud over aftalen er der dog også et stigende behov for at gøre op med de symboler, som er med til at skabe splittelse i Danmark, og som bidrager til at styrke den islamiske identitet i en tid, hvor der er brug for, at moderate og herboende muslimer nedtoner de dele af islam, som splitter og opdeler os.

Skriftlig fremsættelse

Martin Henriksen (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minareter.

(Beslutningsforslag nr. B 15)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.