Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen (V)).
Lovf som fremsat 26/10 16
Fremsat skr 26/10 16
1.beh 11/11 16
Betænkning 7/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 16 Tillæg H
2.beh 15/12 16
Lovf som vedt 19/12 16
3.beh 19/12 16
Lov nr 1715 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Christian Rabjerg Madsen (S), Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Fødevareudvalget(MOF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget sammenlægges to af Miljø- og Fødevareministeriets øverste klageinstanser, henholdsvis Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til ét nyt uafhængigt nævn for klager over afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område.
Et væsentligt formål med lovforslaget er at modernisere, forenkle og ensarte den gældende retstilstand, idet det nye nævn vil kunne dække hele Miljø- og Fødevareministeriets sagsområde. Nævnet skal indgå på lige fod med de øvrige klagenævn i Nævnenes Hus. Både sammenlægningen til ét nævn og integrationen i Nævnenes Hus forventes at give øget fleksibilitet, større tilpasningsevne og mindre sårbarhed i forbindelse med klagebehandlingen.
Loven skal træde i kraft den 1. februar 2017.
Lovforslaget er en udmøntning af regeringens udspil »Vækst og udvikling i hele Danmark« fra november 2015 og aftalen »Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet« fra juni 2016 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 78 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.