Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017

(Satserne er gældende til og med 30. juni 2017, hvor dagpengereformen træder i kraft. Der vil i 2. kvt. 2017 blive udsendt en oversigt for satser på arbejdsløshedsforsikringens område for perioden den 1. juli 2017 og senere)

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1134 af 29. august 2016, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2017 udgør 2,0 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, hvilket fremgår af lov nr. 832 af 7. juli 2015 om arbejdsløshedsforsikring m.v. Denne er, som det fremgår af § 47 a, stk. 2, 0,4 pct. i 2017, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. i 2017.

Paragrafferne nedenfor henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

 
 
Satstabeller mv.
         
Tabel 1. Dagpenge, arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og efterløn
Satserne træder i kraft den 2. januar 2017
 
Lovhenvisning
 
Sats*
Dagpenge, lønmodtagere
Fuldtidsforsikrede
 
§ 47
 
849
Deltidsforsikrede
 
§ 70
 
566
Mindstesats
 
§ 50, stk. 1
 
696
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
696
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
464
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
607
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede
 
§ 49, stk. 5
 
405
Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2
 
425
Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 2
 
283
Dagpenge, selvstændige
       
Maksimal sats
 
§ 47
 
849
Mindstesats
 
§ 50, stk. 1
 
696
Midlertidigt ophør (82 pct. sats)
 
§ 16, jf. § 20 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011
 
696
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
       
Hel dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
849
Halv dagpengegodtgørelse
 
§ 84, stk. 1
 
425
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
       
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)
 
§ 52 j, stk. 1
 
679
Andre personer (60 pct. sats)
 
§ 52 j, stk. 1
 
509
Dagpenge under uddannelsesløft
       
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a
 
679
Deltidsforsikrede (80 pct. sats)
 
§ 48 a
 
453
Efterløn
       
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 1
 
849
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 2
 
566
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
773
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)
 
§ 74 l, stk. 3
 
515
*) Kr. pr. dag.
         
Tabel 2. Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
Satserne træder i kraft den 2. januar 2017
 
Lovhenvisning
Fuldtids- forsikret*
Deltidsforsikret*
Over 25 år
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 48, jf. §§ 47 og 70
849
566
Under 25 år, ingen uddannelse
       
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1
849
566
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 2
425
283
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
849
566
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
425
283
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
849
566
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (50 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 3
425
283
Under 25 år, gennemført uddannelse
       
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
       
Dagpenge (individuel sats):
 
§ 52 a, stk. 1
849
566
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
       
Dagpenge (individuel sats)
 
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
849
566
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:
Dagpenge (82 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 4
696
464
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud
       
(på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv
       
Beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt
       
over for børn:
       
Dagpenge (71,5 pct. sats)
 
§ 52 a, stk. 1 og 4
607
405
*) Kr. pr. dag
         
Tabel 3. Satser for fradragsfri indtjening, beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed og ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger
Beløbene træder i kraft den 1. januar 2017
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden
       
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
 
§ 74 g, stk. 1
 
77.498
Nedre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
101.147
Øvre grænse (962 timer)
 
§ 74 f, stk. 7
 
202.298
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
 
§ 6, stk. 4 i bek. nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn
 
49.300
*) Kr. pr. år
         
Tabel 4. Bundfradrag for 2017 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
Efter § 74 j, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. reguleres bundfradraget for personer, der får udstedt efterlønsbevis, overgår eller er overgået til efterløn, med satsreguleringsprocenten, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2017
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Bundfradrag
 
§ 74 j, stk. 10
 
15.400
*) Kr. pr. år
       
 
Tabel 5. Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2017
Efter § 74 e, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsættes grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag i efterlønsperioden.
Beløbet har virkning fra 1. januar 2017
 
Lovhenvisning
 
Beløb*
Grænse for arbejdsindtægt
 
§ 74 e, stk. 3
 
37.577
*) Kr. pr. år
       
         
 
       
Tabel 6. Beløb for den skattefrie præmie for 2017
Efter § 74 m, stk. 1 og 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan et medlem, der opfylder 2 års reglen, ved at arbejde herudover optjene en skattefri præmieportion for hver 481 timers beskæftigelse, dog højst 12 portioner.
En præmieportion svarer til 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis på den dag, hvor medlemmet fylder 65 år eller dør. Der henvises til § 74 m, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
   
1 præmieportion*
Skattefri præmie
       
For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
 
 
13.244
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
   
8.830
*) Kr.
       
         

Tabel 7. Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Efterlønnens årlige beløb skal efter lovens § 74 o, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 5 i bekendtgørelsen om udbetalingen af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz, i Grønland eller på Færøerne.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
     
Fuldtids-
forsikret*
Deltids-forsikret*
Reduktionsbeløb
Efterløn
   
446
332
*) Kr. pr. måned
     
 
     
Tabel 8. Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2017 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Den skattefri præmie skal efter lovens § 74 m, stk. 16, reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksibel efterløn.
Beløbene har virkning fra 2. januar 2017
     
Fuldtids-
forsikret*
Deltidsforsikret*
Reduktionsbeløb
Efterløn
   
446
332
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn
   
446
332
*) Kr. pr. måned
       
         

Tabel 9. Månedlige arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag til staten for 2017
Arbejdsløshedsforsikringsbidraget og efterlønsbidraget reguleres på baggrund af satsreguleringsprocenten, mens ATP-bidraget afhænger af den forventede ledighed og det forventede antal a-kassemedlemmer i 2017, samt efterreguleringer fra tidligere år.
Bidragene træder i kraft den 2. januar 2017
 
Arbejdsløsheds-forsikringsbidrag*
(§ 77, stk. 2 og 3)
Efterløns-
bidrag*
(§ 77, stk. 4 og 6)
ATP-bidrag*
(§ 77, stk. 8)
Dagpengeforsikrede
       
Fuldtidsforsikrede
 
340
495
9
Deltidsforsikrede
 
226
330
6
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Fuldtidsforsikrede
 
340
-
-
Deltidsforsikrede
 
226
-
-
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn
Fuldtidsforsikrede
 
340
-
9
Deltidsforsikrede
 
226
-
6
Medlemmer under 25 år omfattet af § 52 a
Fuldtidsforsikrede
 
127
495
9
Deltidsforsikrede
 
85
330
6
*) Kr. pr. måned
 
 
Tabel 10. Omregningssats for 2017
Jf. bekendtgørelse nr. 1154 af 20. december 1995 fastsættes omregningssatsen for 2017.
Omregningssatsen er gældende fra den 2. januar 2017
     
Beløb*
Omregningssats
   
230,08
*) Kr. pr. time
 
Tabel 11. Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2016
Jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015, fastsættes omregningsfaktoren for optjeningsåret 2016
     
Faktor
Omregningsfaktor
   
0,0955
 

Tabel 12. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2017
Satserne er gældende fra 2. januar 2017
     
ATP-sats*
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
       
Dagpenge, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34
Efterløn, frivilligt
§ 6 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34
Dagpenge (under aktivering), obligatorisk
 
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
 
1,34

*) Kr. pr. time

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. oktober 2016

Kasper Håkansson

/