Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre

Hermed bekendtgøres lov nr. 178 af 29. april 1970 om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 447 af 30. juni 1993 og § 18 i lov nr. 628 af 8. juni 2016.

§ 1. Denne lov omfatter pensioner, der udbetales på grundlag af funktionstid som minister før den 1. november 1969.

§ 2. De af denne lov omfattede pensioner ydes med grundbeløb, der for personer, som har opnået pension forud for lovens ikrafttræden, udgør det pr. 1. marts 1970 udbetalte pensionsbeløb multipliceret med 100/133. For personer, der opnår pension efter 31. marts 1970, udgør grundbeløbet samme brøkdel af det samlede pensionsbeløb efter de ældre regler med tillæg efter de pr. 1. marts 1970 gældende satser.

Stk. 2. Grundbeløb efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, respektive bortfald, af børnepensionstillæg efter 31. marts 1970.

Stk. 3. De af stk. 1 omfattede pensioner omberegnes pr. 1. januar 1994 efter §§ 5 og 11 i lov nr. 194 af 5. juni 1959 med senere ændringer om vederlag og pension m.v. til ministre.

§ 3. Regulering af pensioner efter § 2 sker efter § 27 i lov om tjenestemandspension.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 62, stk. 2, 67, stk. 2, og 68, stk. 1 b)-d), i lønnings- og pensionsloven af 1958 og dertil svarende regler i tidligere tjenestemandslove kommer ikke til anvendelse for pensioner, der omfattes af nærværende lov.

§ 5. Bestemmelsen i § 68, stk. 1 a), i lønnings- og pensionsloven af 1958 om bortfald af enkepension ved indgåelse af nyt ægteskab og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Såfremt en enke, der oppebærer enkepension, tillige er berettiget til ægtefællepension på grundlag af ægtefællens funktionstid som minister efter den 1. november 1969, sker der kun udbetaling af den pension, der er størst.

§ 6. Udbetaling Danmark anviser pension efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Finansministeren.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven har virkning fra den 1. april 19701). Bestemmelserne i §§ 4-5 har dog virkning fra 1. juli 1969.


Lov nr. 447 af 30. juni 1993 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:2)

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende3) og har virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:4)

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Finansministeriet, den 16. juni 2017

Kristian Jensen

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Loven blev bekendtgjort i det hæfte af Lovtidende, der udkom den 12. maj 1970. Loven trådte dermed i kraft den 19. maj 1970, jf. den dagældende bestemmelse i lovtidendelovens § 3, 2. pkt.

2) Lovændringen vedrører § 2, stk. 3, § 3 og § 6.

3) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 1. juli 1993.

4) Lovændringen vedrører § 6.