Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

Herved bekendtgøres lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 9. september 1993, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 og § 14 i lov nr. 628 af 8. juni 2016.

§ 1. Denne lov omfatter pensioner og ventepenge efter lønnings- og pensionsloven af 1958 og tidligere tjenestemandslove til personer, hvis pensionsrettigheder eller ret til ventepenge beror på ansættelse i staten, folkeskolen eller folkekirken, som er ophørt før 1. juli 1969.

Stk. 2. Loven gælder tilsvarende for pensioner i henhold til lov nr. 157 af 7. juni 1958 og tidligere love om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m.v.

§ 2. De af denne lov omfattede pensioner og ventepenge ydes med grundbeløb, der for personer, som har opnået pension eller ventepenge forud for lovens ikrafttræden, udgør det pr. 1. marts 1970 udbetalte pensions- eller ventepengebeløb multipliceret med 100/133. For personer, der opnår pension efter 31. marts 1970, udgør grundbeløbet samme brøkdel af det samlede pensionsbeløb efter de ældre regler med tillæg efter de pr. 1. marts 1970 gældende satser.

Stk. 2. Grundbeløb efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes ved erhvervelse, resp. bortfald, af børnepensionstillæg efter 31. marts 1970.

Stk. 3. De af stk. 1 omfattede pensioner omberegnes pr. 1. januar 1994 efter § 40 i lov om tjenestemandspension, dog således at indplaceringen foretages på det skalatrin, hvor pensionen ligger nærmest under den nuværende pension, og forskellen udlignes med et personligt tillæg. Omberegningen foretages på grundlag af den omregnede pensionsalder i nærværende lovs § 8.

Stk. 4. Enkepensioner, der påbegyndes udbetalt som følge af egenpensionistens død 1. januar 1994 eller senere, beregnes efter reglerne i § 12 i lov om tjenestemandspension på grundlag af den pensionsalder og det skalatrin, hvorpå egenpensionen indplaceres pr. 1. januar 1994.

Stk. 5. Personligt tillæg beregnet efter stk. 3 og 4 reguleres efter § 27, stk. 1, i lov om tjenestemandspension.

§ 3. Regulering af pensioner efter § 2 sker efter bestemmelserne om regulering af pensioner i § 27 i lov om tjenestemandspension.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 52, 62, stk. 2, 67, stk. 2, og 68, stk. 1 b)-d), i lønnings- og pensionsloven af 1958 og dertil svarende regler i tidligere tjenestemandslove kommer ikke til anvendelse for pensioner, der omfattes af nærværende lov.

§ 5. Bestemmelserne i § 58, stk. 1 og 3, i lønnings- og pensionsloven af 1958 og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse, når den ene af to samgifte tjenestemænd efter 1. juli 1969 har ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov om tjenestemandspension.

§ 6. Bestemmelsen i § 68, stk. 1 a), i lønnings- og pensionsloven af 1958 om bortfald af enkepension ved indgåelse af nyt ægteskab og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Såfremt en enke, der oppebærer enkepension, tillige er berettiget til ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov om tjenestemandspension, sker der kun udbetaling af den pension, der er størst.

§ 7. (Ophævet)

§ 8. Det tillæg, der i henhold til § 2, stk. 3, ydes til pensionister, der ikke er fyldt 67 år, beregnes på grundlag af en omregnet pensionsalder.

Stk. 2. Omregning efter stk. 1 af pensionsalder, der er lagt til grund ved fastsættelse af pensioner i henhold til lønnings- og pensionsloven af 1958, foretages således:

Egenpension.
   
En pensionsalder
   
under 10 år
omregnes til 25 år
fra 10-12 år -
-
- 26 -
- 12-14 -
-
- 27 -
- 14-16 -
-
- 28 -
- 16-18 -
-
- 29 -
- 18-20 -
-
- 30 -
- 20-22 -
-
- 31 -
- 22-24 -
-
- 32 -
- 24-26 -
-
- 33 -
- 26-28 -
-
- 34 -
- 28-31 -
-
- 36 -
- 31 år og derover
-
- 37 -
     
Enkepension.
   
En pensionsalder
   
under 7 år
omregnes til 24 år
fra 7-12 år -
-
- 25 -
- 12-16 -
-
- 28 -
- 16-20 -
-
- 29 -
- 20-24 -
-
- 31 -
- 24-28 -
-
- 33 -
- 28-32 -
-
- 35 -
- 32 år og derover
-
- 37 -

Stk. 3. Omregning efter stk. 1 af pensionsalder, der er lagt til grund ved fastsættelse af pensioner i henhold til tjenestemandsloven af 1946, foretages således:

Egenpension.
   
En pensionsalder
   
under 4 år
omregnes til 16 år
fra 4 - 7 år
-
- 21 -
- 7-10 -
-
- 26 -
- 10-12 -
-
- 27 -
- 12-14 -
-
- 28 -
- 14-16 -
-
- 29 -
- 16-18 -
-
- 30 -
- 18-20 -
-
- 31 -
- 20-22 -
-
- 32 -
- 22-24 -
-
- 33 -
- 24-25 -
-
- 34 -
- 25-26 -
-
- 35 -
- 26-27 -
-
- 36 -
- 27 år og derover
-
- 37 -
     
Enkepension.
   
En pensionsalder
   
på 0 år
omregnes til 19 år
fra 0-7 år
-
- 25 -
- 7-12 -
-
- 28 -
- 12-16 -
-
- 30 -
- 16-20 -
-
- 31 -
- 20-24 -
-
- 33 -
- 24-26 -
-
- 34 -
- 26-28 -
-
- 36 -
- 28 år og derover
-
- 37 -

Stk. 4. Omregning af pensionsalder, der er lagt til grund ved fastsættelse af pensioner i henhold til tjenestemandslove før 1946, foretages efter reglerne i stk. 3 på grundlag af den pensionsalder, der er anvendt ved beregning af omregningstillæg i henhold til lov nr. 606 af 21. december 1946.

§ 8 a. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. april 1970. Bestemmelserne i §§ 4-6 har virkning fra 1. juli 1969.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 2-3 i lov nr. 81 af 21. marts 1959 om pensioner, der er fastsat i henhold til de før 1. april 1958 gældende lønnings- og pensionslove, ophæves.


Lov nr. 447 af 30. juni 1993 om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., lov om vederlag og pension m.v. for ministre og lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre (Ophævelse af regler om samordningsfradrag og tilpasning til skattereform og arbejdsmarkedsbidrag) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende2) og har virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 346 af 2. juni 1999 om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love (Opfølgning på nedsættelsen af folkepensionsalderen, ændring af reglerne om tjenestemandsretterne, afskedigelse af åremålsansatte, ansættelse af personer uden dansk indfødsret m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:3)

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.4)

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. For tjenestemænd, hvis åremålsansættelse er påbegyndt ved lovens ikrafttræden, gælder de hidtidige regler om uansøgt afsked.

Stk. 5-6. (Udelades)


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:5)

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Finansministeriet, den 18. maj 2017

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 2, stk. 3 og 5, §§ 3 og 7 og § 8, stk. 1.

2) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 1. juli 1993.

3) Lovændringen vedrører § 8 a.

4) Loven blev bekendtgjort i Lovtidende den 3. juni 1999.

5) Lovændringen vedrører § 8 a.