Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 487 af 6. maj 2010, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 628 af 8. juni 2016.

§ 1. Loven gælder for tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne.

Stk. 2. Loven gælder endvidere for personer, der pr. 30. april 1993 er ansat som

1) tjenestemand i den amtskommunale folkeskole,

2) tjenestemandsansat ungdomsskoleinspektør eller pædagogisk medhjælp i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune eller forstander eller heltidsbeskæftiget lærer ved ungdomskostskoler,

3) tjenestemandsansat forstander eller lærer ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune eller

4) tjenestemandsansat leder eller lærer ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune.

§ 2. Lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension samt lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken finder tilsvarende anvendelse for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, jf. dog §§ 3-11.

§ 3. Ansættelse og afskedigelse af de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, foretages af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.

§ 4. Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf. §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Bestemmelser som nævnt i § 29 i lov om tjenestemænd og § 6, stk. 9, i lov om tjenestemandspension, der er eller bliver fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, gælder dog også for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 2. Pensionen til de i § 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1.

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter de bestemmelser, der er nævnt i § 58 i lov om tjenestemænd.

§ 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i konkrete sager i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til § 2, stk. 3, § 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., § 4 a, § 4 b, § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 11, stk. 3, § 16 b, stk. 2, og § 16 c, stk. 2. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter lov om tjenestemandspension.

§ 7. Sager, som efter § 12 i lov om tjenestemænd er henlagt til det nævn, der er omtalt i lovens § 13, afgøres efter reglerne i § 4, stk. 1, 1. pkt.

§ 8. De tjenestemænd, der er nævnt i § 1, er omfattet af de regler om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål, der gælder for tjenestemænd i kommunerne i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer.

§ 9. Sager om overtrædelse eller fortolkning af indgåede aftaler eller bestemmelser, som træder i stedet for aftaler, behandles efter de regler, der gælder for behandling af sager om overtrædelse eller fortolkning af sådanne bestemmelser vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§ 10. Sager som nævnt i § 53, stk. 1, nr. 2, og § 54 i lov om tjenestemænd behandles efter de regler, der gælder for behandling af sådanne sager vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§ 11. Bestemmelserne i § 1, §§ 3-5, § 8, §§ 13-15, §§ 19-26, § 31, stk. 2, § 33, stk. 3, jf. § 31, stk. 2, § 34, §§ 40-54 j og § 58 b i lov om tjenestemænd finder ikke anvendelse.

§ 12. Staten afholder udgiften til pension til fratrådte tjenestemænd, der har været ansat i stillinger svarende til de i § 1 nævnte, og deres efterladte. Det samme gælder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, hvis tjenestemandsansættelsen inden for de i § 1 nævnte områder er sket før 1. april 1992.

Stk. 2. Af statens udgift til de i stk. 1 nævnte pensioner, der nyanlægges fra 1. april 1993, betaler kommunerne 2 pct., der modregnes i statstilskuddet til kommunerne i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. For hvert af årene fra 1994 til 2001 forhøjes denne modregningsprocent med 2 procentpoint om året. Fra 2002 og fremefter gælder modregningsbeløbet i 2001 opgjort i faste priser.

Stk. 3. Den enkelte kommune henholdsvis region afholder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte.

Stk. 4. Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune henholdsvis region pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for tjenestemænd i Københavns Kommune inden for de i § 1 nævnte undervisningsområder og deres efterladte. Statens udgifter til pension fastsættes på grundlag af det pensionsniveau, der lægges til grund vedrørende de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 6. Ministeren for offentlig innovation fastlægger efter drøftelse med kommuner og regioner regler om administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i stk. 1 nævnte områder.

§ 13. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993, jf. dog § 12, stk. 4, der har virkning fra den 1. april 1992.

§ 14. Bestemmelser, der er fastsat i henhold til § 58 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 5. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat af regionsrådet.

Stk. 2. Bestemmelser om løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat som nævnt i § 4, stk. 1. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat som nævnt i § 4, stk. 1, jf. § 15 b.

§ 15. Tjenestemænd, der har tjenestebolig, bevarer retten hertil, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i kommunerne.

Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1, der overgår til ansættelse i regionerne, bevarer retten til tjenestebolig, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i regionerne. Indtil sådanne regler er fastsat, finder reglerne for tjenestemænd i kommunerne dog fortsat anvendelse.

§ 15 a. Regionsrådet udøver kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 6, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne.

§ 15 b. Løn- og andre ansættelsesvilkår, der gælder for tjenestemænd i regionerne, træder, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne, i stedet for de i § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 8 nævnte regler for kommunale tjenestemænd.

§ 16. Sager som nævnt i § 8, der er indbragt for Undervisningsministeriet før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Sager som nævnt i §§ 9 og 10, der er opstået før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.


Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

Finansministeriet, den 18. maj 2017

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 6, stk. 2, 2. pkt.