Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Anmeldelsespligt og krav til anlæggets påbegyndelse
Kapitel 3 Afgørelse om VVM-pligt/ikke VVM-pligt
Kapitel 4 Fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold (scoping)
Kapitel 5 VVM-redegørelsen
Kapitel 6 Høring af offentligheden over VVM-redegørelsen
Kapitel 7 Offentliggørelse af afgørelser om og tilladelser til VVM-pligtige anlæg
Kapitel 8 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings, Miljøstyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser
Kapitel 9 Behandling af klager ved Natur- og Miljøklagenævnet
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1 Projekter omfattet af § 1, stk. 2.
Bilag 2 Projekter omfattet af § 1, stk. 3.
Bilag 3 Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1.
Bilag 4 Oplysninger der skal gives i henhold til § 5, stk. 3.
Bilag 5 Anmeldeskema
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning1)

I medfør af § 11 g, stk. 3 og 4, § 11 h, stk. 1-4, § 11 i, § 58, stk. 2, og § 64, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 35, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2016, og § 67, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens regler om anlæg, som er opført på bilag 1 eller 2, omfatter gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden.

Stk. 2. Anlæg opført på bilag 1 (VVM-pligt) er underlagt VVM-proceduren i § 2 og §§ 4-7.

Stk. 3. Anlæg opført på bilag 2 er underlagt proceduren i §§ 2-7.

Stk. 4. Bekendtgørelsens regler om bygherre omfatter den person eller selskab (juridisk person), der ansøger om godkendelse eller tilladelse til et privat anlæg, samt den offentlige myndighed, som tager initiativ til et anlæg.

Stk. 5. Bekendtgørelsens regler om den kompetente myndighed omfatter kommunalbestyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen og regionsrådet for anmeldelser omfattet af §§ 9-11 og § 13. Hvis anmeldelsen er omfattet af § 9, § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, videresender kommunalbestyrelsen umiddelbart anmeldelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Hvis anmeldelsen er omfattet af § 10, stk. 1, videresender kommunalbestyrelsen umiddelbart anmeldelsen til Miljøstyrelsen. Dette gælder også for anmeldelser, der indgives ved digital selvbetjening efter § 2, stk. 3, som skal videresendes ved anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en anmeldelse nævnt i § 2, stk. 3, ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen snarest videresende anmeldelsen til den kompetente myndighed, såfremt denne er Miljøstyrelsen.

Stk. 6. Den kompetente myndighed har pligt til ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, jf. § 2, stk. 3, at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår en sag er afgjort.

Stk. 7. Undtaget fra bestemmelserne i §§ 2-8 er anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov samt anlæg, der tager sigte på det nationale forsvar, hvis Forsvarsministeriet skønner, at anvendelsen af §§ 2-8 i relation til det konkrete anlæg vil kunne skade nationens sikkerhed.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt og krav til anlæggets påbegyndelse

§ 2. Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 eller 2 skal bygherre indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse af anlæg omfattet af § 7 i råstofloven skal dog indgives til regionsrådet.

Stk. 2. Anmeldelse af anlæg opført på bilag 2 skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i bilag 5, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Anmeldelse af anlæg skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, når

1) en anlægskategori er optaget på bilag 2, og

2) anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse for anlæg, der helt eller delvist er omfattet af § 7 i råstofloven.

Stk. 5. Den kompetente myndighed afviser anmeldelse af anlæg nævnt i stk. 3, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Stk. 7. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle anmeldelsen.

Stk. 8. Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før den kompetente myndighed skriftligt

1) har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, dvs. ikke er VVMpligtigt, jf. § 3, stk. 3, eller

2) har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til bestemmelserne i § 7.

Kapitel 3

Afgørelse om VVM-pligt/ikke VVM-pligt

§ 3. Når den kompetente myndighed har modtaget anmeldelsen fra bygherre, jf. § 2, stk. 1-3, skal den kompetente myndighed foretage en vurdering af, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt). Ved vurderingen skal den kompetente myndighed tage hensyn til kriterierne i bilag 3. Den kompetente myndigheds afgørelse om ikke VVM-pligt skal begrundes.

Stk. 2. Den kompetente myndighed skal så vidt muligt tilrettelægge sagsbehandlingen således, at myndigheden kan meddele afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33 samt afgørelse efter stk. 1 samtidig, såfremt bygherre har indgivet anmeldelse af et anlæg nævnt i § 2, stk. 3, samtidig med indgivelse af ansøgning om afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33.

Stk. 3. Afgørelsen om ikke VVM-pligt offentliggøres umiddelbart efter, at afgørelsen meddeles bygherren. Offentliggørelsen skal stille følgende oplysninger til rådighed for offentligheden, så snart disse med rimelighed kan gives:

1) Anmeldelsen efter § 2.

2) Den trufne afgørelse med begrundelse.

3) Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger.

Stk. 4. I tilfælde, hvor anlægget efter anden lovgivning ikke må påbegyndes uden tilladelse, som skal offentliggøres, kan offentliggørelsen af afgørelsen om ikke VVM-pligt dog finde sted senest samtidig med offentliggørelsen af denne tilladelse.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 3-4 kan ske udelukkende på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Stk. 6. Træffer den kompetente myndighed afgørelse om VVM-pligt for anlæg opført på bilag 2 efter stk. 1, skal afgørelsen med begrundelse herfor meddeles bygherren.

Stk. 7. Hvis den kompetente myndighed træffer afgørelse om VVM-pligt for anlæg nævnt i § 2, stk. 3, finder stk. 2 ikke anvendelse.

Kapitel 4

Fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold (scoping)

§ 4. Forud for igangsættelsen af arbejdet med VVM-redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet, offentliggør den kompetente myndighed en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold (scoping). Beskrivelsen skal tillige indeholde følgende oplysninger:

1) Angivelse af, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.

2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse, hvis et sådant foreligger, samt efter hvilken lov afgørelsen skal træffes.

3) Hvorvidt de miljøoplysninger, der er indhentet af bygherren eller den kompetente myndighed til brug for sagens behandling, er til rådighed for offentligheden.

4) Hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.

5) Hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse i VVM-proceduren.

Stk. 2. Følgende anlæg skal underkastes en scoping:

1) Anlæg opført på bilag 1, som en bygherre har anmeldt efter § 2, stk. 1.

2) Anlæg opført på bilag 2, hvorom der er truffet afgørelse om VVM-pligt efter § 3, stk. 6.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 med henblik på høring af offentligheden kan ske udelukkende på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Kapitel 5

VVM-redegørelsen

§ 5. For anlæg omfattet af § 4, stk. 2, udarbejder den kompetente myndighed en VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Redegørelsen udarbejdes på grundlag af den i § 4, stk. 1, foretagne scoping.

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) Mennesker, fauna og flora.

2) Jordbund, vand, luft, klima og landskab.

3) Materielle goder og kulturarv.

4) Samspillet mellem disse faktorer.

Stk. 3. Redegørelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4.

Stk. 4. Redegørelsen skal tillige i relevant omfang forholde sig til de forhold, som har været fremdraget af offentligheden.

Kapitel 6

Høring af offentligheden over VVM-redegørelsen

§ 6. Når den kompetente myndighed har udarbejdet VVM-redegørelsen, offentliggør den kompetente myndighed redegørelsen med henblik på høring af offentligheden og berørte myndigheder.

Stk. 2. Redegørelsen skal sendes i høring i mindst 8 uger, hvilket skal fremgå af offentliggørelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 med henblik på høring af offentligheden kan ske udelukkende på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Kapitel 7

Offentliggørelse af afgørelser om og tilladelser til VVM-pligtige anlæg

§ 7. På grundlag af den foretagne høring efter § 6, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, hvorvidt anlægget kan tillades. Afgørelsen om at tillade et anlæg skal offentliggøres, og offentliggørelsen skal indeholde følgende:

1) Oplysning om indholdet af beslutningen, begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for beslutningen.

2) En beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger af anlægget.

3) VVM-tilladelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til den.

Stk. 2. Den kompetente myndighed må ikke meddele VVM-tilladelse til at påbegynde et anlæg, før det nødvendige plangrundlag for anlægget er gældende efter planlovens regler herom.

Stk. 3. VVM-tilladelsen skal offentliggøres umiddelbart efter, at tilladelsen meddeles bygherren.

Stk. 4. Har den kompetente myndighed truffet afgørelse om ikke at tillade et anlæg, skal denne afgørelse og begrundelsen herfor offentliggøres samt meddeles bygherren.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 1, 3 og 4 kan ske udelukkende på den kompetente myndigheds hjemmeside.

§ 8. VVM-tilladelsen erstattes af en tilladelse efter § 7 i lov om råstoffer. Tilladelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. VVM-tilladelsen erstattes af en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller af en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18, for så vidt angår de forhold, som disse godkendelser eller tilladelser regulerer. Disse godkendelser eller tilladelser for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. VVM-tilladelsen erstattes i fuldt omfang af en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, hvis det konkrete anlæg kan etableres indenfor rammerne af en før tidspunktet for tilladelsen til det VVM-pligtige anlæg gældende lokalplan. Godkendelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf. § 7, stk. 1, må dog tidligst meddeles, jf. § 2, stk. 8, nr. 2, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings, Miljøstyrelsens og regionsrådets opgaver og beføjelser

§ 9. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, eller hvor en anden stat har anmodet om oplysninger om anlægget.

§ 10. Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, hvor godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter § 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse er henlagt til miljø- og fødevareministeren.

§ 11. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for følgende anlæg omfattet af denne bekendtgørelse:

1) Anlæg, hvor staten er bygherre, hvis anlægget ikke er omfattet af § 10, stk. 1.

2) Anlæg, hvor Energinet.dk er bygherre, hvis anlægget ikke er omfattet af § 10, stk. 1.

3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to kommuner, hvis anlægget ikke omfattet af § 10, stk. 1.

4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner.

5) Vindmøller på 150 m totalhøjde eller derover.

6) Anlæg med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.

Stk. 2. Ved staten forstås

1) aktieselskaber omfattet af selskabsloven §§ 6 og 7, jf. § 5, nr. 31,

2) datterselskaber organiseret som aktieselskaber, hvor moderselskabet er omfattet af nr. 1, og

3) juridiske personer, der ikke er organiseret som aktieselskaber, såfremt den relevante ressortmyndighed anser disse for at være ejet af staten.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning henholdsvis Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget, uanset om styrelsen i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af anlægget.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde, hvor Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vurderer, at statens interesse i et konkret projekt anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til at varetage opgaven til kommunalbestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen anmoder herom.

§ 12. Inden Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning henholdsvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt anlægget kan tillades, jf. § 7, stk. 1, 1. pkt., skal styrelsen sende kopi af de i forbindelse med den offentlige høring indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger samt en sammenfattende redegørelse til den eller de berørte kommunalbestyrelser og give kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne lejlighed til at afgive en udtalelse inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 2. Den i stk. 1 omtalte sammenfattende redegørelse skal omfatte følgende:

1) Indholdet af den forventede afgørelse, herunder de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

2) Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

3) Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.

4) Udkast til VVM-tilladelsen, herunder udkast til de eventuelle tilladelser og godkendelser, som helt eller delvist erstatter VVM-tilladelsen, jf. § 8.

§ 13. Når dele af et anlæg kræver tilladelse efter § 7 i råstofloven, varetager regionsrådet kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget.

Stk. 2. Regionsrådet skal høre berørte myndigheder, inden regionsrådet træffer afgørelse efter § 3.

Kapitel 9

Behandling af klager ved Natur- og Miljøklagenævnet

§ 14. Klager over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse behandles af Natur- og Miljøklagenævnet i den læge sammensætning, jf. lov om planlægning § 58. Dog behandles klage over afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse af Natur- og Miljøklagenævnet i den sagkyndige sammensætning, hvis det anmeldte anlæg er omfattet af § 10, stk. 1.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, kan formanden for nævnet eller en stedfortræder for denne beslutte, at en sag skal behandles af nævnet i en anden sammensætning, eller af formanden eller en stedfortræder for denne, jf. §§ 6, 7 og 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Kapitel 10

Straf

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) undlader at indgive skriftlig anmeldelse til enten kommunalbestyrelsen eller regionsrådet efter § 2, stk. 1-3, eller

2) i strid med § 2, stk. 8, påbegynder et anmeldt anlæg før kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller Miljøstyrelsen har truffet afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning ophæves.

§ 17. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for klage over afgørelser truffet før den 1. januar 2017. For sådanne klager finder reglerne i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning anvendelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter indgivet før den 1. januar 2017. For sådanne anmeldelser finder reglerne i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning anvendelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. november 2016

Esben Lunde Larsen

/ David Fjord Nielsen


Bilag 1

Projekter omfattet af § 1, stk. 2.

1.
Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.
2.
a.
Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW.
 
b.
Kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer1) (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).
3.
a.
Anlæg til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel.
 
b.
Anlæg, der er bestemt:
   
i)
til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel
   
ii)
til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald
   
iii)
til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel
   
iv)
udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald
   
v)
udelukkende til deponering (planlagt til at vare i mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted end produktionsstedet.
4.
a.
Integrerede jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.
 
b.
Anlæg til udvinding af non-ferro-råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer.
5.
Anlæg til udvinding af asbest og til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 20.000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 tons færdige produkter; for så vidt angår anden anvendelse af asbest, med et årligt forbrug heraf på over 200 tons.
6.
Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er:
 
a.
til fremstilling af organiske grundkemikalier
 
b.
til fremstilling af uorganiske grundkemikalier
 
c.
til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)
 
d.
til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider
 
e.
til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces
 
f.
til fremstilling af sprængstoffer.
7.
a.
Nyanlæg til jernbanefjerntrafik samt lufthavne2) med en start- og landingsbane på mindst 2.100 m.
 
b.
Anlæg af motorveje og motortrafikveje3).
 
c.
Anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km.
8.
a.
Indre vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør en del af søterritoriet, og som kan anløbes af fartøjer på over 1.350 tons.
 
b.
Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af fartøjer på over 1.350 tons.
9.
Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag I til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald4), afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv.
10.
Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.
11.
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m³/år.
12.
a.
Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 mio. m³/år.
 
b.
I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2.000 mio. m³/år, og den overførte vandmængde overstiger 5 pct. af denne mængde.
 
I begge tilfælde er overførsel af drikkevand via rørledninger ikke omfattet.
13.
Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter som defineret i artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand5).
14.
Kommerciel udvinding af råolie og naturgas.
15.
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m³.
16.
a.
Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km med eventuelle tilknyttede pumpestationer:
   
-
til transport af gas, olie, kemikalier og
   
-
til transport af kuldioxidstrømme (CO2) med henblik på geologisk lagring,
 
b.
Rørledninger på mere end 1 km til transport af giftige, miljøfarlige eller brandfarlige væsker udenfor den pågældende virksomheds eget område.
 
c.
Transmissionsledninger længere end 2 km længde for naturgas og linjestationer i forbindelse med transmissionsledninger, dog undtaget ledninger med en diameter op til 12” med tryk på 25 bar og derunder.
17.
Industrianlæg til fremstilling af:
 
a.
papirmasse af træ eller andre fibermaterialer
 
b.
papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 tons per dag.
18.
Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19.
Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding indenfor de i en endeligt vedtaget råstofplan udpegede graveområder.
20.
Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km.
21.
Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover.
22.
Lagringslokalitet som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid6).
23.
Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg omfattet af dette bilag med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF, eller hvor den samlede opsamling af CO2 årligt ligger på 1,5 megatons eller derover.
24.
Anlæg af synlige rørledninger med en ydre diameter på mere end 100 cm over større afstande end 500 m.
25.
Anlæg med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.
26.
Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.
   
1)
Kernekraftværker og andre kernereaktorer ophører med at betragtes som sådanne, når alt nukleart brændsel og andre radioaktivt kontaminerede elementer er blevet permanent fjernet fra anlæggets område.
2)
Jf. definitionen for lufthavne i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for international civil Luftfart (bilag 14).
3)
Ved motortrafikveje forstås veje, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.
4)
EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
5)
Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand.
6)
Direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.


Bilag 2

Projekter omfattet af § 1, stk. 3.

Anlæg, der samtidig er omfattet af bilag 1, behandles efter §§ 2-8.

1.
LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR
 
a)
Projekter vedrørende sammenlægninger.
 
b)
Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.
 
c)
Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.
 
d)
Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
 
e)
Intensivt fiskeopdræt.
2.
UDVINDINGSINDUSTRIEN
 
a)
Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
b)
Minedrift i underjordiske brud.
 
c)
Dybdeboringer (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), navnlig:
   
i)
geotermiske boringer
   
ii)
boringer til deponering af nukleart affald
   
iii)
vandforsyningsboringer
   
Boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed er ikke omfattet.
 
d)
Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.
3.
ENERGIINDUSTRIEN
 
a)
Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
b)
Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
c)
Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
d)
Oplagring af naturgas over jorden.
 
e)
Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.
 
f)
Oplagring af fossilt brændsel over jorden.
 
g)
Industriel brikettering af sten- og brunkul.
 
h)
Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
i)
Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.
 
j)
Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m (husstandsmøller).
 
k)
Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg, der ikke er omfattet af bilag 1, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF.
4.
PRODUKTION OG FORARBEJDNING AF METALLER
 
a)
Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.
 
b)
Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af:
   
i)
varmtvalsning
   
ii)
smedning med hamre
   
iii)
anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.
 
c)
Smelteanlæg for jernmetaller.
 
d)
Anlæg til smeltning inkl. legering, af non-ferro-metaller undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f.eks. forædling, støbning).
 
e)
Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces.
 
f)
Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.
 
g)
Skibsværfter.
 
h)
Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.
 
i)
Fremstilling af jernbanemateriel.
 
j)
Eksplosionsformgivning (dybtrykning).
 
k)
Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.
5.
MINERALINDUSTRIEN
 
a)
Koksværker (tørdestillation af kul).
 
b)
Anlæg til cementfremstilling.
 
c)
Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
d)
Anlæg til fremstilling af glas inklusive glasfibre.
 
e)
Anlæg til smeltning af mineralske stoffer inklusive fremstilling af mineraluldsfibre.
 
f)
Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.
6.
DEN KEMISKE INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER OMFATTET AF BILAG 1)
 
a)
Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.
 
b)
Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og peroxider.
 
c)
Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.
7.
LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN
 
a)
Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.
 
b)
Konservering af animalske og vegetabilske produkter.
 
c)
Fremstilling af mejeriprodukter.
 
d)
Brygning og maltning.
 
e)
Sukkervareindustrien.
 
f)
Slagterier.
 
g)
Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.
 
h)
Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.
 
i)
Sukkerfabrikker.
8.
TEKSTIL-, LÆDER-, TRÆ- OG PAPIRINDUSTRIEN
 
a)
Industrianlæg til produktion af papir og pap (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
b)
Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.
 
c)
Anlæg til garvning af huder og skind.
 
d)
Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.
9.
GUMMIINDUSTRIEN
 
Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.
10.
INFRASTRUKTURPROJEKTER
 
a)
Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
 
b)
Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
 
c)
Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
d)
Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
d)
Bygning af veje (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
f)
Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne.
 
g)
Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
 
h)
Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
i)
Sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.
 
j)
Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1).
 
k)
Anlæg af vandledninger over større afstande.
 
l)
Kystanlæg anlagt inden for dagligvandlinjen til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinjen, f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.
 
m)
Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
 
n)
Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, som ikke er omfattet af bilag 1.
11.
ANDRE PROJEKTER
 
a)
Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.
 
b)
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
c)
Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
d)
Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.
 
e)
Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.
 
f)
Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.
 
g)
Anlæg til fremstilling af kemofibre.
 
h)
Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.
 
i)
Destruktionsanstalter.
12.
TURISME OG FRITID
 
a)
Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.
 
b)
Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.
 
c)
Permanente campingpladser.
 
d)
Forlystelsesparker og lign.
13.
a)
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
 
b)
Projekter i bilag 1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end 2 år.


Bilag 3

Kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1.

1. Anlæggets karakteristika

Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:

anlæggets dimensioner

kumulation med andre projekter

anvendelsen af naturressourcer

affaldsproduktion

forurening og gener

risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

nuværende arealanvendelse

naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

a) vådområder

b) kystområder

c) bjerg- og skovområder

d) reservater og naturparker

e) Vadehavsområdet

f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

h) tætbefolkede områder

i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

påvirkningens grænseoverskridende karakter

påvirkningsgrad og -kompleksitet

påvirkningens sandsynlighed

påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 4

Oplysninger der skal gives i henhold til § 5, stk. 3.

1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder navnlig:

1.1. En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold.

1.2. En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f. eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold.

1.3. Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand-, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.

3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora1), jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer2) samt en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold.

4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af:

4.1. Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer.

4.2. Luftforurening.

4.3. Støjbelastning.

4.4. Anvendelsen af naturlige råstoffer.

4.5. Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald.

4.6. Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.

6. Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne.


Bilag 5

Anmeldeskema

Basisoplysninger
Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson
 
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav
 
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
 
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives
 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)
Målestok angives:
Forholdet til VVM reglerne
Ja
Nej
 
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse
   
Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse
   
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Projektets karakteristika
Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
 
Projektets karakteristika
Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
 
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
 
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?
     
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?
   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?
   
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
   
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?
   
Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
   
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika
Ja
Nej
Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
   
Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
   
Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?
   
Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?
     
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?
     
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)
     
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?
     
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
     
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?
     
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.
     
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
     
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?
     
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?
     
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?
     
Projektets placering
Ja
Nej
Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
     
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
     
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?
     
 
41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
 
Dato:________________________
Bygherre/anmelder:_____________________________

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1.

1) Beskrivelsen skal omfatte virkningerne på akut truede, sårbare, sjældne eller fredede plante- og dyrearter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

2) Beskrivelsen skal anføre anlæggets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive og negative virkninger.