Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri

(Lønnet/ulønnet praktik)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 150 af 15. februar 2013 om uddannelsen til professionsbachelor i optometri foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, fastsættes:«

2. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Praktikken er lønnet, men kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2016.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 15. november 2016

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert