Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk1)

I medfør af § 82 b, stk. 4, jf. § 72 a, stk. 5 og § 82 a, stk. 2, og § 88, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 fastsættes:

Bekendtgørelsens formål, anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at skabe gennemsigtighed for kunder ved at fastsætte, hvordan en elhandelsvirksomhed skal indberette priser samt tilhørende vilkår på elprodukter for kunder med et forbrug op til 100.000 kWh om året på prisportalen elpris.dk.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på elhandels- virksomheder, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 7.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Abonnementspris«: Fast løbende betaling, der knytter sig til målepunkter, og som er forbrugsuafhængigt.

2) »Fast pris«: Et elprodukt kendetegnet ved, at den fremtidige standardpris ligger fast over en periode på mindst 3 sammenhængende måneder og dermed er kendt på forhånd af kunden.

3) »Obligatorisk gebyr«: Et obligatorisk gebyr, som opkræves i forbindelse med kundens køb af el, og som ikke kan fravælges, eksempelvis betalingsgebyr.

4) »Øvrige gebyrer«: Gebyrer, som alene udløses ved en bestemt anmodning eller hændelse.

5) »Midlertidig pris«: Pris, som elhandelsvirksomheden tilbyder kunder i en begrænset tidsperiode.

6) »Kombinationsprodukt«: Elprodukt, hvor forbrugeren tilpligtes til samtidigt at købe et andet produkt.

7) »Kunde«: Fysisk/juridisk person, der er ejer eller bruger af et forbrugssted, og som gennem en aftale med en elhandelsvirksomhed aftager et elprodukt fra denne via distributionsnettet.

8) »Rabat«: Forskellen mellem en standardpris for et elprodukt og det beløb, som elhandelsvirksomheden faktisk modtager fra kunden for køb af elektricitet.

9) »Standardpris«: Prisen på et elprodukt, som tilbydes alle kunder.

10) »Standardrabat«: En rabat, som tilbydes alle kunder.

11) »Standardvilkår«: Generelle vilkår for kundens køb af et elprodukt.

12) »Variabel pris«: Et elprodukt, hvor prisen ændrer sig løbende i henhold til en veldefineret elbørs, og er gældende for en periode på under 3 måneder.

Stk. 4. Omfattet af faste og variable priser er standardpriser, forsyningspligtpriser, standardrabatter, abonnementspriser og midlertidig pris.

Hvilke oplysninger skal indberettes

§ 2. Elhandelsvirksomhederne skal til prisportalen elpris.dk indberette oplysninger om gældende priser for salg af elektricitet, som fremgår af elhandelsvirksomhedens hjemmeside, jf. elforsyningslovens § 72 a, stk. 5.

Stk. 2. Priserne skal indberettes i kategorierne fast eller variabel i øre pr. kWh.

Stk. 3. For elprodukter skal elhandelsvirksomheden oplyse følgende:

1) elproduktets navn,

2) pris,

3) type – fast eller variabel,

4) privat,

5) erhverv,

6) klimakategori,

7) dato for senest ændret,

8) leveringsperiode,

9) kontrakts- og betalingsbetingelser vedrørende blandt andet abonnement, betalingsform, og opsigelsesperiode,

10) bindingsperiode,

11) kombinationsprodukt,

12) obligatoriske gebyrer, og

13) øvrige gebyrer.

Stk. 4. Såfremt det er muligt for en kunde at opnå rabat ved at kombinere flere produkter med et elprodukt, eller kunden generelt forpligtiges til at købe et andet produkt sammen med et elprodukt, så skal dette indberettes under kombinationsprodukt.

Stk. 5. For kombinationsprodukter skal indberettes den samlede abonnementspris, jf. § 2, stk. 3, nr. 2.

Stk. 6. Elhandelsvirksomheden skal kun indberette oplysninger vedrørende stk. 3, nr. 10, 11, 12 og 13, hvis virksomheden tilbyder kombinationsprodukt, opkræver gebyr og/eller opkræver øvrige gebyrer.

Stk. 7. Elhandelsvirksomheden skal under stk. 3, nr. 8 og 9, oplyse, hvis kunden skal overføres til et andet elprodukt på prisportalen elpris.dk, når et elprodukt med midlertidig pris udløber.

Stk. 8. Elhandelsvirksomheden skal på prisportalen elpris.dk markere forsyningspligts- eller tilbagefaldsprodukter.

§ 3. De til hver en tid gældende priser og vilkår skal indberettes efter § 2. Enhver pris- og vilkårsændring skal straks og senest ved ikrafttræden være indberettet efter § 2, stk. 3, nr. 1-13.

Sanktionsbestemmelser

§ 4. Energitilsynet kan i henhold til elforsyningslovens § 85 c meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 2 og § 3.

Stk. 2. Energitilsynets påbud kan påklages til Energiklagenævnet i henhold til elforsyningslovens § 89.

Stk. 3. Energitilsynet skal på prisportalen elpris.dk oplyse om påbud udstedt i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at efterkomme påbud udstedt med hjemmel i denne bekendtgørelses § 4, eller

2) undlader at foretage offentliggørelse eller foretager offentliggørelse i strid med § 2, stk. 1, § 3, stk. 1-4 og § 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Energitilsynet, den 25. oktober 2016

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55-93.