Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1251 af 11. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 202, stk. 2, og § 216, stk. 1 og 6, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »740 kr.« til: »750 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.640 kr.« til: »1.680 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.100 kr.« til: »2.150 kr.«

5. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »3.020 kr.« til: »3.090 kr.«

6. I § 11, 1. pkt., ændres »6.020 kr.« til: »6.150 kr.«

7. I § 11, 2. pkt., ændres »4.190 kr.« til: »4.280 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 27. oktober 2016

Søren Pind

/ Mette Kjølby Miller-Harris