Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 7-21 A

Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, BL 7-21, 5. udgave af 16. november 2005

Udgave 1, 27. oktober 2016

I Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, BL 7-21, 5. udgave af 16. november 2005, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 54, § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:«

2. Overskriften til afsnit 6 affattes således:

»6. Etablering og drift af meldekontor for lufttrafiktjeneste«.

3. I afsnit 6 indsættes som pkt. 6.4:

»6.4 Et meldekontor for lufttrafiktjeneste skal drives i overensstemmelse med de ATS-instrukser for Alarmeringstjeneste og Lufttrafiktjenestemeldinger, der er fastsat i medfør af BL 7-6 og de særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen. Bortset herfra gælder kun denne BL’s bestemmelser i afsnit 20 for meldekontor for lufttrafiktjeneste.«

4. Pkt. 8.1.1.1 affattes således:

»8.1.1.1 De lufttrafiktjenesteenheder, der er nævnt i pkt. 8.1.1 a. og b., skal være oprettet som organisatoriske underafdelinger af kontroltårnet, og ansvaret for disse enheder skal varetages af den udpegede lufttrafiktjenesteudøver eller den daglige leder af kontroltårnet, hvor en sådan er udpeget.«

5. I afsnit 20 indsættes som pkt. 20.1, d:

»d. den, der driver et meldekontor for lufttrafiktjeneste under tilsidesættelse af de ATS-instrukser, der er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen.«

6. BL’en træder i kraft den 1. januar 2017.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 27. oktober 2016

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock