Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 7-8

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland

Udgave 6, 27. oktober 2016

I medfør af § 54 og § 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume II, seneste udgave.

1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave.

1.3 BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.4 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.5 BL 7-17, Bestemmelser om meteorologisk tjeneste m.v., seneste udgave.

1.6 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste for offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.7 Pjecen »Kvalitetsstyring«, udgivet af Statens Luftfartsvæsen, seneste udgave.

1.8 ATS-instrukser, udgivet af Trafik- og Byggestyrelsen, seneste udgave.

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.3 - 1.6 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk. Samtlige dokumenter nævnt i pkt. 1.1 - 1.8 kan endvidere fås ved henvendelse til

Trafik- og Byggestyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Tel. : 7221 8800

Fax: 7262 6790

E-post: info@tbst.dk

2. Definitioner

Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland.

Anm. 1: Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste og om drift af meldekontor for lufttrafiktjeneste findes i BL 7-21.

Anm. 2: Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste findes i BL 7-6.

4. Generelt

4.1 Lufttrafiktjenesteenheder skal drives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL, de ATS-instrukser, der er fastsat i medfør af BL’en, og de særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen.

4.2 Den, der i henhold til BL 7-21 er ansvarlig for, at der etableres lufttrafiktjeneste, i det følgende kaldet koncessionshaveren, skal sikre,

a. at der ansættes det personale, der er nødvendigt for lufttrafiktjenesteenhedens drift, og at dette personale har den nødvendige uddannelse og de nødvendige kvalifikationer for udøvelse af deres funktioner, og

b. at der udpeges en daglig leder af lufttrafiktjenesteenheden, jf. afsnit 8.

4.2.1 I overensstemmelse med, hvad der er angivet i driftshåndbogen, kan koncessionshaverens opgaver og pligter i et nærmere angivet omfang uddelegeres til andre.

4.3 Den daglige leder af en lufttrafiktjenesteenhed er ansvarlig for,

a. at lufttrafiktjenesteenheden drives i overensstemmelse med de bestemmelser, der er indeholdt i ATS-instruks 17, og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og de forskrifter og særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen,

b. at der er etableret den fornødne kvalitetsstyring i lufttrafiktjenesteenheden, jf. afsnit 6,

c. at der hvert år inden udgangen af marts måned til Trafik- og Byggestyrelsen indsendes en opgørelse over de registreringer, som lufttrafiktjenesteenhedens kvalitetsstyring er resulteret i, samt hvilke foranstaltninger dette har givet anledning til i det forløbne kalenderår,

d. at der fastsættes lokale ATS-instrukser,

e. at der indgås aftaler om samarbejde med andre danske lufttrafiktjenesteenheder,

f. at Trafik- og Byggestyrelsens medarbejdere i inspektionsøjemed har uhindret adgang til enhedens materiel, lokaliteter, håndbøger m.v., og

g. at varetage forbindelsen med Trafik- og Byggestyrelsen i alle anliggender vedrørende tjenesten.

4.4 Lufttrafiktjenestepersonalet på det enkelte tjenestested er ansvarlig for, at udøvelse af lufttrafiktjeneste ved lufttrafiktjenesteenheden sker i overensstemmelse med de ATS-instrukser, der er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen, samt i overensstemmelse med de lokale ATS-instrukser, der er fastsat af den daglige leder af lufttrafiktjenesteenheden.

4.5 En lufttrafiktjenesteenhed kan drives af Trafik- og Byggestyrelsen, af en anden offentlig myndighed eller af et privat foretagende, der er godkendt hertil af Trafik- og Byggestyrelsen.

4.6 En lufttrafiktjenesteenhed skal sikre, at personale, som udøver lufttrafiktjeneste, taler og forstår engelsk og dansk.

4.7 Lufttrafiktjenesteenheder skal udarbejde og publicere beredskabsplaner til iværksættelse i tilfælde af forstyrrelse eller afbrydelse i udøvelse af lufttrafiktjeneste og dens understøttende tjenester inden for enhedens ansvarsområder. Sådanne beredskabsplaner skal koordineres med tilstødende lufttrafiktjenesteenheder.

5. Godkendelse

5.1 En lufttrafiktjenesteenhed skal, før den tages i brug, være operationelt godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen. Ansøgning om godkendelse skal være vedlagt følgende:

a. Oplysning om, hvilken kategori lufttrafiktjenesteenhed eller kombination af lufttrafiktjenesteenheder der ønskes godkendt (meldekontor, AFIS, kontroltårn, indflyvningskontrol, kontrolcentral eller flyveinformationscentral).

b. Angivelse af tjenestetid for hver enkelt kategori lufttrafiktjenesteenhed.

c. Målsatte tegninger over operationslokale(r) med angivelse af arbejdspositioners placering.

d. Opgørelse over de enkelte arbejdspositioners fastmonterede udstyrsdele.

e. Et eksemplar af den lokale ATS-instruks for lufttrafiktjenesteenheden.

6. Kvalitetsstyring

Der skal i lufttrafiktjenesteenheden være etableret et kvalitetsstyringssystem, der omfatter følgende elementer:

a. Beskrivelse af virksomhedens organisation, ressourcer, kommandoveje og arbejdsgange i et håndbogssystem.

b. Etablering af et rapporteringssystem, der sikrer virksomheden og Trafik- og Byggestyrelsen indblik i de vigtigste sikkerhedsmæssige aspekter ved virksomhedens drift.

c. Etablering af en auditfunktion, der regelmæssigt kontrollerer, om virksomheden følger de arbejdsgange, der er beskrevet i håndbogssystemet, jf. pkt. a.

Anm. 1: Kvalitetsstyring er beskrevet i pjecen “Kvalitetsstyring”, udgivet af Statens Luftfartsvæsen i 1996, som indeholder de basale elementer til brug for opbygningen af et kvalitetsstyringssystem.

Anm. 2: ATS-instruks 17, afsnit 6, Kvalitetsstyring, indeholder bestemmelser, som udbygger BL’ens bestemmelser om kvalitetsstyring over for de daglige ledere af lufttrafiktjenesteenhederne.

7. Bemanding

7.1 Lufttrafiktjeneste må kun udøves af personale, der er certificeret eller på anden måde godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

7.2 Den, der udøver helikopterflyveplads-flyveinformationstjeneste ved en HIS-enhed, er omfattet af luftfartslovens § 74.

Anm. : Efter luftfartslovens § 74 kan det bestemmes, at luftfartslovens § 50 vedrørende tjeneste under påvirkning af alkohol, sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, opstemmende eller bedøvende midler eller lignende også finder anvendelse i anden stilling af betydning for flyvesikkerheden, dvs. udover piloter, kabinebesætningsmedlemmer, flyveledere eller flyvemekanikere.

8. Daglig leder

8.1 Til daglig leder af en lufttrafiktjenesteenhed skal udpeges en person, som er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

8.1.1 Ansøgning om godkendelse som daglig leder af en lufttrafiktjenesteenhed skal indsendes af koncessionshaveren og medunderskrives af den indstillede person.

8.1.2 Godkendelse som daglig leder gives med gyldighed ved en eller flere lufttrafiktjenesteenheder.

8.2 Godkendelse som daglig leder er betinget af,

a. 1. at den pågældende enten er i besiddelse af gyldigt certifikat med ret til at udøve tjeneste ved den pågældende enhed, eller

2. at den pågældendes uddannelse og erfaring efter Trafik- og Byggestyrelsens opfattelse opfylder de krav, der stilles til tjenesten ved den pågældende enhed, samt

b. at den pågældende i mindst 2 år har beskæftiget sig med udøvelse af den pågældende form for lufttrafiktjeneste i en offentlig myndighed eller et privat foretagende, der har tilladelse til at drive lufttrafiktjeneste, og

c. at den pågældende er heltidsansat af koncessionshaveren eller af den, der i henhold til indgået kontrakt med koncessionshaveren har fået til opgave at levere lufttrafiktjeneste.

8.3 Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af en person som daglig leder af en lufttrafiktjenesteenhed vil blive tilbagekaldt, hvis

a. koncessionshaveren eller den pågældende selv anmoder herom,

b. den daglige leder ikke længere opfylder betingelserne, der er nævnt i pkt. 8.2, eller

c. den daglige leder groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne BL eller de forskrifter, der i øvrigt gælder for denne tjeneste.

8.4 Godkendelsen som daglig leder af en lufttrafiktjenesteenhed bortfalder, hvis

a. Trafik- og Byggestyrelsen tilbagekalder koncessionshaverens tilladelse til at drive lufttrafiktjeneste, eller

b. retten til at udøve virksomheden som daglig leder af tjenesten frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

9. Ophør

Trafik- og Byggestyrelsen kan tilbagekalde eller ændre en givet tilladelse til at drive en lufttrafiktjenesteenhed, hvis

a. der under udøvelsen af virksomheden finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af i øvrigt gældende love, bestemmelser eller vilkår for virksomheden,

b. betingelserne for opnåelse af operationel godkendelse ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Trafik- og Byggestyrelsen, eller

c. det må antages, at koncessionshaver ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed.

10. Dispensation

Trafik- og Byggestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

11. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

12. Straffebestemmelse

12.1 Med bøde straffes

a. den, der driver en lufttrafiktjenesteenhed uden at være godkendt hertil,

b. den, der tager en lufttrafiktjenesteenhed, der ikke er operationelt godkendt, i brug,

c. den daglige leder, der tilsidesætter bestemmelserne i pkt. 4.3, og

d. den, der udøver lufttrafiktjeneste under tilsidesættelse af de ATS-instrukser, der er fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen, eller tilsidesætter de lokale ATS-instrukser, der er fastsat af den daglige leder af lufttrafiktjenesteenheden.

12.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

13. Ikrafttræden

13.1 BL’en træder i kraft den 1. januar 2017.

13.2 BL 7-8, 5. udgave af 21. november 2003 ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 27. oktober 2016

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock