Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 479 af 10. maj 2013, bekendtgørelse nr. 353 af 7. april 2014 og bekendtgørelse nr. 238 af 27. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 32 og 34, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, og under henvisning til § 3 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger fastsættes:«

2. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For læger, der allerede har gennemført en speciallægeuddannelse, som anført i punkt 5.1.3 i bilag V til Europa-Parlamentets- og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og som søger om merit til gennemførelse af et andet speciallægeuddannelsesforløb, som er nævnt i direktivets punkt 5.1.3 i bilag V, kan der gives merit svarende til højst halvdelen af minimumsvarigheden af den pågældende speciallægeuddannelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2017.

Sundhedsstyrelsen, den 2. februar 2017

Søren Brostrøm

/ Lisbeth Høeg-Jensen