Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Opfyldelse af sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven
Kapitel 3 Generelle sikkerhedskrav
Kapitel 4 Særlige sikkerhedskrav m.v.
Kapitel 5 Dokumentation
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel1)

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, § 5, stk. 2, § 8, stk. 5, § 31, stk. 1-2, og § 34, stk. 2, i lov nr. 525 af den 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for følgende:

1) Elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på under 50 V vekselstrøm og 75 V jævnstrøm.

2) Elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på over 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm.

3) Elmålere, spændingsgivere til elektriske hegn samt stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende, uanset at de ikke er omfattet af spændingsgrænserne i nr. 1-2.

§ 2. Elektrisk materiel, som er fremstillet eller bragt i omsætning i en anden EU-medlemsstat eller Tyrkiet, eller som er lovligt fremstillet i en EFTA-stat, der er en kontraherende part i EØS-aftalen, kan lovligt og frit indføres og anvendes i Danmark, hvis det opfylder sikkerhedsstandarder svarende til dem, der kræves i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Opfyldelse af sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven

§ 3. Sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 4, jf. denne bekendtgørelses §§ 4-12, anses for opfyldt, hvis det elektriske materiel er fremstillet i overensstemmelse med danske sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, der er offentliggjort af Dansk Standard (DS).

Stk. 2. Findes der ikke sådanne sikkerhedsstandarder, som nævnt i stk. 1, anses sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 4, jf. denne bekendtgørelses §§ 4-12, for opfyldt, hvis det elektriske materiel er fremstillet i overensstemmelse med europæiske sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, der er offentliggjort af Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC).

Stk. 3. Findes der ikke sådanne sikkerhedsstandarder, som nævnt i stk. 1-2, anses sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 4, jf. denne bekendtgørelses §§ 4-12, for opfyldt, hvis det elektriske materiel er fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder offentliggjort af Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC).

Stk. 4. De anvendte standarder efter stk. 1-3 skal adressere alle identificerede sikkerhedsrisici ved det elektriske materiel.

Stk. 5. Anvendes der ikke standarder eller anvendes disse kun delvist, skal det dokumenteres, at sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 4 er opfyldt, jf. § 16, stk. 2.

Kapitel 3

Generelle sikkerhedskrav

Almindelige betingelser

§ 4. Det elektriske materiel og dets enkelte dele skal udføres således, at det kan tilsluttes og anvendes på en sikker og forsvarlig måde.

§ 5. Det elektriske materiel skal udformes og fremstilles på en sådan måde, at personer, husdyr og ejendom sikres beskyttelse mod de farer, som er anført under §§ 6-12 i hele det elektriske materiels levetid under forudsætning af forudseeligt brug.

Beskyttelse mod farer, som kan hidrøre fra det elektriske materiel

§ 6. Personer og husdyr skal beskyttes mod farer for legemsbeskadigelse eller andre skader, der kan forårsages af direkte eller indirekte berøring.

§ 7. Der må ikke kunne opstå temperaturer, lysbuer eller udstrålinger, som kan fremkalde fare for personer, husdyr eller ejendom.

§ 8. Personer, husdyr eller ejendom skal beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art, som hidrører fra det elektriske materiel.

§ 9. Isolation skal tilpasses forudseelige påvirkninger.

Beskyttelse mod farer, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel

§ 10. Det elektriske materiel skal kunne modstå mekaniske påvirkninger under forudseeligt brug, således at der ikke opstår fare for personer, husdyr eller ejendom.

§ 11. Det elektriske materiel skal kunne modstå ikke-mekaniske påvirkninger under forudseelige omgivelsesforhold, således at der ikke opstår fare for personer, husdyr eller ejendom.

§ 12. Det elektriske materiel må ikke udsætte personer, husdyr eller ejendom for fare under forudseelige overbelastningsforhold.

Kapitel 4

Særlige sikkerhedskrav m.v.

§ 13. Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde den gældende udgave af DS 60884-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer.

§ 14. Hospitalsstikpropper skal opfylde den gældende udgave af DS 60884-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer, normblad DK 2-8a, og hospitalsstikkontakter skal opfylde den gældende udgave af DS 60884-2-D1, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer, normblad DK 1-8a eller DK 1-8b.

Stk. 2. Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt elektrisk materiel til brug i strømkredse på hospitaler og lignende områder.

§ 15. De standarder, som denne bekendtgørelse henviser til, indføres ikke i Lovtidende, men kan købes ved Dansk Standard eller gennemses ved Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 5

Dokumentation

§ 16. Den, der fremstiller elektrisk materiel og den, der importerer elektrisk materiel til Danmark skal, som dokumentation for overholdelse af sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 4, sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Oplysninger om, hvem der har fremstillet det elektriske materiel.

2) Beskrivelse af det elektriske materiel, som entydigt identificerer det ved angivelse af typebetegnelse, produktionsnummer, serienummer eller lignende.

3) Generel beskrivelse af det elektriske materiel.

4) Testrapporter.

5) En risikovurdering, der beskriver, hvilke farer der kan opstå ved opbevaring, transport, installation, ibrugtagning og drift af det elektriske materiel, både når det anvendes som foreskrevet og ved forudseelig brug, samt hvordan det er sikret, at sikkerhedskravene i kapitel 3-4 overholdes, så det elektriske materiel er sikkert i hele dets levetid.

Stk. 2. Anvendes der ikke sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, jf. § 3, stk. 1-3, eller anvendes de kun delvist, skal den, der fremstiller elektrisk materiel og den, der importerer elektrisk materiel til Danmark, ud over indholdet i stk. 1, sikre, at følgende dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Konstruktions- og produktionstegninger, komponentlister og elektriske diagrammer.

2) Beskrivelser og forklaringer, som er nødvendige til forståelse af dokumentation efter stk. 2, nr. 1.

3) Beskrivelse af løsninger, som er valgt for at opfylde de generelle sikkerhedskrav, jf. kapitel 3.

Stk. 3. Dokumentation efter stk. 1-2 skal kunne stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning i Danmark.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte en rimelig tidsfrist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1-2. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.

Kapitel 6

Straf

§ 17. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

1) overtræder de generelle sikkerhedskrav i §§ 4-12,

2) overtræder de særlige sikkerhedskrav i §§ 13-14, eller

3) ikke fremlægger den krævede dokumentation efter § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse af 1. januar 1977 om Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 111, 1. udgave, Koge og varmeapparater til husholdningsbrug o.l.

2) Bekendtgørelse af 1. juli 1978 om Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 22 om klemmer for aluminiumledere.

3) Bekendtgørelse af 1. juli 1992 om Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 146 om bestemmelser for konstruktion og installation af materiel til modstandssvejsning og lignende processer.

4) Bekendtgørelse af 1. oktober 1994 om Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 148 om afbrydere for apparater.

5) Bekendtgørelse af 10. april 1996 om Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 138 om belysningsarmaturer.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 4. november 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lone Saaby

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).