Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Teknologiliste
Bilag 2 Normtimesatser
Bilag 3 Beregning af ansøgningens prioriteringsscore
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2 og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter i det primære økologiske jordbrug, hvor formålet er at forøge den økologiske produktion. Investeringerne kan forbedre produktiviteten, dyrevelfærden og øge det økologiske areal samt øge eller opretholde produktionen og landbrugsbedriftens resultat. Der kan søges om tilskud inden for følgende indsatsområder:

1) Svin.

2) Kvæg.

3) Frugt, bær og grønt.

4) Planteavl.

5) Æg og fjerkræ.

6) Får og geder.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, som ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom, jf. bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. Ansøgningen om autorisation skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor ansøgningsfristen for at søge tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse udløber.

Stk. 2. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, skal være på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 2.

Stk. 3. Producentorganisationer, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage tilskud til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansøgningens prioriteringsscore: Den prioriteringsscore, der beregnes for den samlede ansøgning til det pågældende indsatsområde, jf. bilag 3.

2) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

3) Normtimesatser: De satser, der fremgår af bilag 2.

4) Primær jordbrugsbedrift: Bedrift, der producerer primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af "primær produktion".

5) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af Traktatens bilag 1.

6) Producentorganisation: Producentorganisation som defineret i forordning nr. 1308/2013, kapitel III, afdeling 1.

7) Programområde: Danmark, jf. Det Danske Landdistriktsprogram 2014 – 2020.

8) Projektområde: Det område hvorpå investeringen befinder sig.

9) Rimelige udgifter: Det der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

10) SMV: Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder som defineret i artikel 2, i bilaget til Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36).

11) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

12) Teknologiens økonomiske effekt: Den forventede økonomiske effekt af en teknologi på en referencebedrift set over hele teknologiens levetid, jf. bilag 3.

13) Teknologiliste: Listen af tilskudsberettigede teknologier i bilag 1.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal ske via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i perioden 1. november 2016 til 17. januar 2017.

Stk. 3. Der kan alene indgives en ansøgning pr. indsatsområde. Der kan maksimalt søges om tilskud til 10 teknologier pr. indsatsområde.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

3) Kopi af autorisationsansøgningen, hvis bedriften på ansøgningstidspunktet ikke er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan, på baggrund af en konkret vurdering, dispensere fra stk. 4, nr. 2, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 6. Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 4, ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter,

5) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 10,

6) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 11 eller 12,

7) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

8) det samlede tilskudsberettigede beløb er over 5,5 mio. kr. pr. CVR-nr. eller pr. CPR-nummer,

9) ansøger ikke er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller har vedlagt kopi af autorisationsansøgningen, hvis bedriften på ansøgningstidspunktet ikke er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion, eller

10) de samlede tilskudsberettigede udgifter pr. ansøgning ikke beløber sig til mindst 100.000 kr. på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud og på tidspunktet for tilsagnsgivning.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 8. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2-8.

Stk. 2. Den bevillingsmæssige ramme på samlet 40,5 mio. kr. er indikativt fordelt på 8 mio. kr. til svinesektoren, 8 mio. kr. til kvægsektoren, 3,5 mio. kr. til frugt-, bær- og grøntsektoren, 10 mio. kr. til planteavl, 10 mio. kr. til æg- og fjerkræbranchen, og 1 mio. kr. til får og geder.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen prioriterer på baggrund af en prioriteringsscore, der beregnes for den samlede ansøgning, jf. bilag 3, på baggrund af den økonomiske effekt og investeringens størrelse for den ansøgte teknologi, samt tidspunkt for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 4. Ansøgninger med en prioriteringsscore, jf. bilag 3, på under følgende, kommer ikke i betragtning til tilskud:

1) 0,1 under indsatsområdet svin.

2) 0,1 under indsatsområdet kvæg.

3) 0,25 under indsatsområdet frugt, bær og grønt.

4) 0,05 under indsatsområdet planteavl.

5) 0,1 under indsatsområdet æg- og fjerkræ.

6) 2 under indsatsområdet får og geder.

Stk. 5. Hvis der på baggrund af den økonomiske ramme skal gives afslag på ansøgninger inden for et indsatsområde, sker den videre prioritering efter ansøgningens prioriteringsscore, idet en ansøgning med højere prioriteringsscore prioriteres forud for en ansøgning med en lavere prioriteringsscore.

Stk. 6. Hvis rammerne for et indsatsområde ikke er opbrugt efter prioriteringen i stk. 5, og der er samme prioriteringsscore blandt de ansøgninger, der er prioriteret umiddelbart efter de ansøgninger, som får tilsagn, så prioriteres ansøgninger, hvor bedriften har opnået autorisation til økologisk produktion den 1. november 2014 eller senere, eller hvor ansøgerbedriften har ansøgt om autorisation senest på tidspunkt for ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse, forud for en ansøgning, hvor bedriften har opnået autorisation til økologisk jordbrugsproduktion før 1. november 2014.

Stk. 7. Hvis rammerne for indsatsområderne 1-5 ikke er opbrugt efter prioriteringen i stk. 6, og der er samme prioriteringsscore blandt de ansøgninger, der er prioriteret umiddelbart efter de ansøgninger, som får tilsagn, bliver disse ansøgningers prioriteringsscore beregnet på ny. I beregningen erstattes investeringens størrelse i kr., jf. bilag 1, med det tilskudsberettigede beløb. En ansøgning med højere ny prioriteringsscore prioriteres forud for en ansøgning med en lavere ny prioriteringsscore. Hvis rammen for indsatsområde 6 ikke er opbrugt efter prioriteringen i stk. 6, og der er samme prioriteringsscore blandt de ansøgninger, der er prioriteret umiddelbart efter de ansøgninger, som får tilsagn, bliver den videre prioritering foretaget på baggrund af ansøgningens samlede tilskudsberettigede beløb. En ansøgning med et lavere samlet tilskudsberettiget beløb prioriteres forud for en ansøgning med et højere samlet tilskudsberettiget beløb.

Stk. 8. Hvis rammerne for et indsatsområde 1-5 ikke er opbrugt efter prioriteringen i stk. 7, og der er ansøgninger med samme nye prioriteringsscore, der er prioriteret umiddelbart efter de ansøgninger, som får tilsagn, gives der afslag på disse ansøgninger. Hvis rammen for indsatsområde 6 ikke er opbrugt efter prioriteringen i stk. 7 og der er ansøgninger med samme tilskudsberettigede beløb blandt de ansøgninger, der er prioriteret umiddelbart efter de ansøgninger, som får tilsagn, gives der afslag på disse ansøgninger.

Stk. 9. Hvis det fulde beløb for det enkelte indsatsområde ikke søges, eller hvis der ikke gives tilsagn for det fulde beløb, omfordeles overskudsmidlerne til de øvrige indsatsområder proportionalt i forhold til de indkomne ansøgninger.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At ansøger er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

3) At teknologien er omfattet af teknologilisten.

4) At projektet gennemføres på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

5) At tilsagnshaver ejer investeringerne.

6) At tilsagnshaver har opnået autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden anmodning om første udbetaling.

7) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden den første anmodning om udbetaling.

8) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

9) At tilsagnshaver inden for opretholdelsesperioden, jf. § 10, nr. 8, til stadighed har et årligt arbejdskraftbehov, jf. § 2, stk. 2.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at etablere projektet med det i tilsagnet anførte antal teknologier samt den anførte kapacitet.

2) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.

3) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 14, stk. 1.

4) At sende udbetalingsanmodning rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 16, stk. 1 og 3.

5) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

6) At holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

7) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

8) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i 3 år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, er tilsagnshaver dog forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører, flyttes uden for programområdet eller ændres væsentligt i de første 5 år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71, i forordning nr. 1303/2013.

9) At afgive de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, i op til to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter til investeringer i teknologier, der er omhandlet af bilag 1.

2) Udgifter til montering og installering af teknologierne i nr. 1.

3) Udgifter til honorarer til arkitekter, ingeniører og eksterne konsulenter, dog højest 15 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat NaturErhvervstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 13, stk. 3.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel.

4) Udgifter til leje og leasing.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, c), i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

12) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøger har indsendt sin ansøgning om tilsagn om tilskud.

13) Udgifter til simple genanskaffelser.

14) Almindelige driftsomkostninger.

15) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

16) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

17) Værdien af eget arbejde.

18) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 5,5 mio. kr. pr. CVR-nr. eller pr. CPR-nummer.

Stk. 3. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 3, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 14. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan maksimalt godkende én budgetændring pr. år.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Antallet af teknologier kan ændres, og/eller teknologierne kan udskiftes med andre fra teknologilisten, hvis projektet i sin ændrede form opnår mindst samme samlede økonomiske effekt som på tilsagnstidspunktet og projektet i sin ændrede form ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Dokumentation for betaling af udgifterne.

4) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

5) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

6) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte udbetalingsanmodning skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor slutudbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

§ 18. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 19,

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 9 ikke er opfyldt, eller

5) tilsagnshaver ikke inden for opretholdelsesperioden, jf. § 10, nr. 8, til stadighed opfylder støttekriterierne i § 2, stk. 1 og 2.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 10, jf. dog §§ 20-26.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter NaturErhvervstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

§ 20. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 10, nr. 3:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og eventuelt bortfald af allerede udbetalt tilskud.

§ 21. NaturErhvervstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 16, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 22. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 20 og 21, sanktioneres alene efter § 20.

§ 23. Ved manglende skiltning, jf. § 10, nr. 2, og som beskrevet i bilag III i forordning nr. 808/2014, nedsætter NaturErhvervstyrelsen udbetalingen ud fra en konkret vurdering af overtrædelsen.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 25. NaturErhvervstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis bestemmelserne i § 10, nr. 5, eller nr. 6, ikke overholdes:

1) Ved første fysiske kontrol, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

2) Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 10, nr. 8. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-18 måneder, eller hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i 0-36 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis tilsagnshaver er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, eller hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, og projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver, som ikke er en SMV, flytter den produktive aktivitet uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. § 10, nr. 8.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. november 2016 og har virkning fra den 1. november 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1263 af 28. oktober 2016 om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 3. november 2016

Jette Petersen

/ Sofie Bisbjerg


Bilag 1

Teknologiliste

Teknologi nr.
Indsatsområde
Navn på teknologi (definition af én enhed af teknologien)
Investeringens størrelse (kr.)
Økonomisk effekt (kr.)
1.1
Svin
Moderne farehytter
(1 farehytte)
6.000
1.013
1.2
Svin
Vandforsyning
(4 drikkekopper og 100 meter rør)
4.000
8.838
1.3
Svin
Foderblandingsanlæg
(1 foderblandingsanlæg)
175.000
831.214
1.4
Svin
Fodertrug der reducerer foderspild
(1 fodertrug med låg)
500
1.810
1.5
Svin
Automatisk vægt med registreringssystem
(1 automatisk vægt)
30.000
74.582
1.6
Svin
Tilsætning af syre til overbrusningsvandet
(1 doseringsanlæg til 100 stipladser)
10.000
4.154
1.7
Svin
Dyretransportvogn
(1 dyretransportvogn)
85.000
3.612
1.8
Svin
Halmstrøningsmaskine til hytter og stalde
(1 halmstrøningsmaskine til montering på traktor)
160.000
68.838
1.9
Svin
Strøelsesanlæg - hængebane til dybstrøelsessystemer
(1 strøelsesmaskine)
335.000
291.132
1.10
Svin
Sensorovervågning af lagre
(1 basisstation og 8 spyd)
20.000
23.921
1.11
Svin
Afskalningsanlæg
(1 afskalningsanlæg)
200.000
65.664
2.1
Kvæg
Intelligente låger og led
(1 låge)
60.000
76.263
2.2
Kvæg
Intelligente låger og led for AMS gårde
(2 låger)
120.000
412.075
2.3
Kvæg
Materiale til drivveje og vejoverføringer/tunneler (1500 m2)
210.000
57.660
2.4
Kvæg
Sensorbaseret måling af græsnings- og ædetid, samt adfærd og sundhed
(165 sensorer og 1 styre- og registreringssystem)
165.000
166.623
2.5
Kvæg
Græstilbud og måling af biomasse
(1 måleudstyr)
25.000
135.596
2.6
Kvæg
Mobil malkeanlæg (herunder robot)
(1 mobilt malkeanlæg)
357.000
-67.922
2.7
Kvæg
Varmebehandlingsanlæg (toastere)
(1 varmebehandlingsanlæg)
450.000
107.031
2.8
Kvæg
Crimpning af korn og bælgsæd
(1 crimpningsmaskine)
300.000
93.378
2.9
Kvæg
Software og computer til managementprogrammer
(1 management software program)
10.000
199.236
2.10
Kvæg
Adfærdssensorer til reproduktion
(165 adfærdssensorer, samt 1 modtager og 1 interface)
140.000
195.222
2.11
Kvæg
Intelligent mobil vejning, separation og udfodring - til udendørs brug
(1 enhed med kapacitet til 50 dyr)
130.000
32.055
2.12
Kvæg
Udstyr til at opsamle og udfodre frisk græs i stalden
(1 vogn)
300.000
66.125
2.13
Kvæg
Strømaskiner
(1 strømaskine)
125.000
67.066
2.14
Kvæg
Udstyr til bearbejdning af kompostbund i stalde
(1 sæt udstyr til fræsning)
50.000
51.386
2.15
Kvæg
Udstyr til indhegning
(1 ATV med bor og udstyr til udlægning og udflytning af hegn)
75.000
44.149
2.16
Kvæg
Mælketaxa, mælkeautomater og pasteuriseringsudstyr (1 mælketaxa med mælkeautomater og pasteuriseringsudstyr)
60.000
47.469
2.17
Kvæg
Multifunktionelle telte til alle husdyr
(2 telte)
50.000
-23.234
2.18
Kvæg
Frostfri vandforsyning
(4 drikkekopper og 100 meter rør)
25.000
-17.538
2.19
Kvæg
Specialudstyr til græsklipning under hegn (1 klipper til montering på traktor)
50.000
105.856
2.20
Kvæg
Robotudmugning
(1 robot)
125.000
61.064
2.21
Kvæg
Sensorovervågning af lagre
(1 basisstation og 8 spyd)
20.000
23.921
2.22
Kvæg
Frostfri drikkevandsforsyning inkl. solceller (4 enheder inkl. solceller og 100 meter rør)
21.000
-4.074
2.23
Kvæg
Intelligent system til at skræmme bl.a. råger og gæs væk
(1 system)
35.000
85.041
2.24
Kvæg
Strøelsesanlæg - hængebane til dybstrøelsessystemer
(1 strøelsesanlæg)
500.000
322.761
2.25
Kvæg
Små gårdbiogasanlæg
(1 biogasanlæg)
5.000.000
2.260.307
2.26
Kvæg
Transportvogne med/uden mobil fangefold
(1 transportvogn med/uden fangefold)
110.000
25.360
2.27
Kvæg
Kameraovervågning af husdyr
(2 store kameraer, 1 lille kamera og en videooptager)
26.000
80.844
2.28
Kvæg
System til råmælkshåndtering
(1 system til råmælkshåndtering og 1 fryser)
30.000
498.520
2.29
Kvæg
Brovægt til grovfoder på kvægbrug.
(1 brovægt)
200.000
65.011
3.1
Bær, frugt og grønsager
Kølerum med kontrolleret atmosfære (CA eller ULO)
(1 kølerum)
1.000.000
508.627
3.2
Bær, frugt og grønsager
Dyrkningstunnel til beskyttet produktion
(Dyrkningstunnel på 1000 m2)
1.500.000
979.665
3.3
Bær, frugt og grønsager
Plastichus til beskyttet produktion
(Plastikhus på 1 hektar)
5.300.000
1.204.938
3.4
Bær, frugt og grønsager
Sorteringsanlæg med NIR-teknologi
(1 sorteringsanlæg)
5.000.000
2.713.462
3.5
Bær, frugt og grønsager
Lagringskasser til CA-lagring
(100 kasser)
400.000
160.930
3.6
Bær, frugt og grønsager
Gødevandingsudstyr
(Udstyr til 1 ha)
150.000
92.624
3.7
Bær, frugt og grønsager
Mobilrobotter til græsslåning og monitering i frugt- og bærplantager
(1 mobilrobot)
70.000
36.399
3.8
Bær, frugt og grønsager
Sensorstyret lugemaskine til rækker af frugttræer og bærbuske
(1 sensorbaseret lugemaskine)
100.000
67.389
3.9
Bær, frugt og grønsager
Autostyret (GPS/kamera) og automatisk plantemaskine
(1 autostyret og automatisk plantemaskine)
750.000
199.317
3.10
Bær, frugt og grønsager
Faste sprinkler til sprøjtning med svovl
(Fast sprinkleranlæg til 3,5 hektar)
170.000
97.660
3.11
Bær, frugt og grønsager
Varmtvandsbehandling
(1 varmtvandsbehandlingsanlæg)
500.000
144.816
3.12
Bær, frugt og grønsager
Markiser til beskyttelse mod regn
(Markiser til 1 hektar)
400.000
192.092
3.13
Bær, frugt og grønsager
Løvopsamler
(1 løvopsamler)
75.000
62.885
3.14
Bær, frugt og grønsager
Tørringsanlæg med varmegenindvinding
(1 tørringsanlæg)
1.500.000
1.014.378
3.15
Bær, frugt og grønsager
Klimastationer til beslutningsstøttesystemer til svampebekæmpelse
(1 klimastation og 1 varslingssystem)
50.000
16.777
3.16
Bær, frugt og grønsager
Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer
(1 udstyr til mekanisk blomsterudtynding)
100.000
85.196
3.17
Bær, frugt og grønsager
Sprøjteteknologi i økologisk frugt og bær
(1 tunnelsprøjte eller sensorafblænding af 1 tågesprøjte)
200.000
173.667
3.18
Bær, frugt og grønsager
Høstmaskiner til skånsom høst
(1 høstmaskine)
2.000.000
879.368
3.19
Bær, frugt og grønsager
Bedsystem med faste kørespor
(1 RTK-GPS enhed og ombygning af 1 redskab)
210.000
447.524
3.20
Bær, frugt og grønsager
Bedsystem med faste kørespor og reduceret jordbehandling
(1 RTK-GPS enhed og ombygning af 1 redskab)
240.000
171.762
3.21
Bær, frugt og grønsager
Udstyr for placering af Økologisk-gødningsudtræk og pelleteret økologisk gødning
(1 radrenser m. integreret gødningsudstyr og såskær)
200.000
838.337
3.22
Bær, frugt og grønsager
Online markdatabase og beslutningsstøttesystemer
(1 online jordfugtighedsmåler og1 IT baseret beslutningsstøttesystem)
50.000
212.172
3.23
Bær, frugt og grønsager
Lugevogn
(1 lugevogn)
88.000
230.692
3.24
Bær, frugt og grønsager
Autostyring af radrensersektioner på rad- og bedrenser med stor arbejdsbredde
(Udstyr til autostyring af 1 radrenser)
313.000
1.607.617
3.25
Bær, frugt og grønsager
Mekanisk/fysisk ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækker af udplantede afgrøder
(1 lugerobot)
600.000
1.275.132
4.1
Planteavl
Autostyring af radrensersektioner på radrenser med stor arbejdsbredde
(Udstyr til autostyring af 1 radrenser)
383.000
385.607
4.2
Planteavl
Autostyring af radrensesektioner og radrenseraggregater for individuel sænkning og løft ved forager og i kiler
(GPS og udstyr til autostyring af 1 radrenser)
550.000
317.536
4.3
Planteavl
Ukrudtsbrænder med energioptimeret teknik for ukrudtsbrænding
(1 fladebrænder)
90.000
22.514
4.4
Planteavl
Opsamling og destruktion af ukrudtsfrø ved høst
(1 avnopsamler og 1 enhed til destruktion af avn/frø til montering på mejetærsker)
350.000
181.901
4.5
Planteavl
Udstyr til effektiv etablering af slætgræs, grøngødningsafgrøde og efterafgrøder monteret på radrenser
(1 radrenser med såudstyr og tank)
356.000
379.229
4.6
Planteavl
Ukrudtsstrigling med aut. trykregulering af fjedretænder
(1 ukrudtsharve)
156.000
278.671
4.7
Planteavl
Frilægning af udløbere af rodukrudt, for efterfølgende udtørring og/eller sammenrivning og fjernelse
(1 udstyr til frilægning og udtørring/opsamling af rodukrudt)
550.000
56.087
4.8
Planteavl
Autostyring af køretøjer og redskaber for etablering og ukrudtsbekæmpelse i afgrøder og efterafgrøder
(1 RTK-GPS enhed, 1 redskab)
160.000
934.406
4.9
Planteavl
Systemer til justering af lufttryk i dæk under kørsel
(1 udstyr til trykregulering)
80.000
137.336
4.10
Planteavl
Træk på aksler, og forskudt sporfølgning og lavtryksdæk (Elektronik og hydraulik til 1 gyllevogn)
100.000
125.446
4.11
Planteavl
Kamdyrkning
(1 RTK-GPS enhed, 1 stk. kamformer og tilpasning af 1 maskine)
200.000
280.266
4.12
Planteavl
Nedfældning/placering af husdyrgødning
(1 nedfælder og udstyr til styring af 1 nedfælder)
250.000
212.547
4.13
Planteavl
Findeling, udlægning og nedmuldning af ensilage og grøngødning med reduceret frigivelse af lattergas
(1 maskine til findeling, udlægning og nedmulding)
150.000
-105.226
4.14
Planteavl
Kompostvender
(1 kompostvender + installering)
225.000
271.744
4.15
Planteavl
Stubharve med fuld gennemskæring, skrælplov eller fræser, kombineret med såmaskine og såskær for optimal placering og dermed fremspiring af efterafgrødeudsæd
(1 stubharve kombineret med såmaskine med såskær)
200.000
728.698
4.16
Planteavl
Skrælplov for økologisk reduceret jordbearbejdning
(1 skrælplov)
150.000
298.127
4.17
Planteavl
Græsmarkslufter og græsmarksgrubber
(1 græsmarkslufter)
80.000
-33.238
4.18
Planteavl
Udstyr for placering af Økologisk gødningsudtræk og pelleteret økologisk gødning
(1 radrenser m. integreret gødningsudstyr og såskær)
400.000
337.970
4.19
Planteavl
Høst med ribbe-/plukkebord
(1 ribbebord)
300.000
113.656
4.20
Planteavl
Energibesparende tørringsanlæg via automatisk styring
(1 tørringsanlæg)
20.000
14.356
4.21
Planteavl
Rengøringsvenlige tørrings- og opbevaringssystemer
(1 tørringsanlæg)
950.000
332.383
4.22
Planteavl
Korn- og frørenser, herunder oprensning af blandsæd
(1 korn- og frørenser)
160.000
152.360
4.23
Planteavl
Sorteringsteknologi; Optisk inspektion af frø og korn til udsæd (1 sorteringsanlæg)
800.000
-397.237
4.24
Planteavl
Afskalningsanlæg
(1 afskalningsanlæg)
200.000
120.777
4.25
Planteavl
Forbehandlingsanlæg for plantebiomasse til økologisk biogas
(1 forbehandlingsanlæg)
2.500.000
-717.631
4.26
Planteavl
Små gårdbiogasanlæg
(1 biogasanlæg)
5.000.000
737.088
5.1
Æg og fjerkræ
Teknik til hyppig udmugning
(Udstyr til hyppig udmugning i 1 æglæggerstald med 30.000 hønepladser)
1.679.472
843.813
5.2
Æg og fjerkræ
Gylletank
(1 gylletank)
175.616
685.290
5.3
Æg og fjerkræ
Overdækning af gyllebeholdere
(Overdækning til 1 gyllebeholder)
150.000
-102.097
5.4
Æg og fjerkræ
Sensorovervågning af lagre
(1 basisstation og 8 spyd)
20.000
23.921
5.5
Æg og fjerkræ
System til klækning af kyllinger direkte i stalden (1 klækningssystem til 1 staldrum med 4800 kyllingepladser)
115.000
62.872
5.6
Æg og fjerkræ
Varmeveksler til forbedring af staldklima og reduktion af varmeudgifter
(1 varmeveksler til en slagtekyllingestald med 3 sektioner á 4.800 kyllingepladser)
450.000
833.740
5.7
Æg og fjerkræ
Mobile hønsehuse
(1 mobilt hønsehus med 300 hønepladser)
360.000
132.007
5.8
Æg og fjerkræ
Etageopdrætssystem i hønnikestalde
(1 etageopdrætssystem med 28.800 hønnikepladser)
864.000
2.311.518
5.9
Æg og fjerkræ
Hængebanesystem til grovfoder til hønsestalde
(1 hængebanesystem til 30.000 hønepladser)
475.000
1.856.694
5.10
Æg og fjerkræ
Hængebanesystem til grovfoder til kyllingestalde
(1 hængebanesystem til 14.400 kyllingepladser)
310.000
279.260
5.11
Æg og fjerkræ
Afskalningsanlæg til hønsestalde
(1 afskalningsanlæg)
200.000
570.091
5.12
Æg og fjerkræ
Afskalningsanlæg til kyllingestalde
(1 afskalningsanlæg)
200.000
160.007
5.13
Æg og fjerkræ
Rovdyrsikret hegn (hønsestald)
(Hegn til hønsestald med 30.000 hønepladser)
250.000
320.385
5.14
Æg og fjerkræ
Rovdyrsikret hegn (kyllingestald)
(Hegn til slagtekyllingestald med 3 x 4.800 kyllingepladser)
150.000
177.238
5.15
Æg og fjerkræ
Hævbare slats i hønnikestalde
(Hævbare slats til en hønnikestald med 6 x 4.800 hønnikepladser)
288.000
934.240
5.16
Æg og fjerkræ
Kunstige kyllingemødre til levekyllinger
(1 kunstig kyllingemor til 6 x 4.800 hønnikepladser)
312.000
1.041.286
5.17
Æg og fjerkræ
Mobile kyllingehuse
(1 mobilt kyllingehus med 1.730 kyllingepladser)
290.000
59.608
5.18
Æg og fjerkræ
Mobile andehuse
(1 mobilt andehus med plads til 1.125 ællinger)
290.000
278.209
Teknologi nr.
Indsatsområde
Navn på teknologi
Økonomisk effekt
Skala (1-10)
6.1
Får og geder
Mobilt lammeskjul
4
6.2
Får og geder
Mobile foderhække
4
6.3
Får og geder
System med mobil fangefold på trailer (ATV og trailer til uvejsomme områder).
8
6.4
Får og geder
Mobil vægt med IT registreringsprogrammer
8
6.5
Får og geder
Mobil hegn til naturarealer m. låger i letmetal
7
6.6
Får og geder
Foder- og halmstrøelsesmaskine med blæsersystem som også kan håndtere ensilage og hø
4
6.7
Får og geder
Frostfri vandforsyning
5
6.8
Får og geder
Specialudstyr til græsklipning under hegn
5
6.9
Får og geder
Strøelsesanlæg - hængebane til dybstrøelsessystemer
1


Bilag 2

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år
 
---------- areal (ha) ----------
 
   
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
 
Korn/raps/frø/ærter m.v.
 
25
22
20
16
14
 
Handelsroer/kartofler
 
62
47
40
35
35
 
Foderroer
 
46
37
37
37
37
 
Sædskiftegræs/helsæd
 
21
13
10
9
9
 
Vedvarende græs
 
8
6
5
5
5
 
Udyrkede arealer
 
3
3
2
2
2
 
       
Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
 
Timer pr. årsko
 
69
52
47
42
37
 
       
Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- producerede slagtekalve ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. slagtekalv
 
10
7
 
       
Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. årsko
 
37
29
 
       
Søer og smågrise, antal timer/årsso
 
---------- årssøer ----------
 
   
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
 
Timer pr. årsso
 
21
16
14
13
12
 
       
Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
 
---------- producerede slagtesvin ----------
 
   
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
 
Timer pr. 100 slagtesvin
 
113
77
52
44
37
 
       
Bier, antal timer pr. bistade/år
 
------------------- bistade -------------------
 
   
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
 
Timer pr. bistade
 
25
21
17
13
8
4
 
       
Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
   
Heste, timer pr. avlsdyr
37
 
Mink, timer pr. avlstæve
2
 
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
 
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15
 
   
Slagtekyllinger, antal timer/1.000 producerede stk.
---------- producerede stk. ---------
 
   
< ½ mio.
≥ ½ mio.
 
Timer pr. 1.000 producerede stk.
4,6
3,9
 
       
Frilandsgartneri
antal timer/ha/år
 
Jordbær medselvpluk
180
 
Jordbær uden selvpluk
1200
 
Konsumgulerødder
30
 
Industrigulerødder
25
 
Hvidkål og kinakål
300
 
Blomkål og rosenkål
300
 
Icebergsalat
300
 
Porrer
850
 
Kepaløg, såløg
170
 
Knoldselleri
350
 
   
Væksthuse
antal timer/m2/år
 
Grøntsager
1
 
Afskårne blomster
1
 
Store potteplanter
2
 
Små potteplanter
5
 
       
Frugtplantage
antal timer/ha/år
 
Konsum
320
 
Industri
120
 
   
Pyntegrønt
antal timer/ha/år
 
Juletræer og klippegrønt
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
             
100
     


Bilag 3

Beregning af ansøgningens prioriteringsscore

For indsatsområderne 1 til 5 beregnes ansøgningens prioriteringsscore (PS) på følgende måde:

l1

Økonomisk effekt: Den forventede økonomiske effekt af én teknologi på en referencebedrift set over hele teknologiens levetid, jf. bilag 1. Den økonomiske effekt for alle de teknologier der søges om støtte til, skal indgå i beregningen, hvor ”n” er lig med antallet af teknologier, der søges om støtte til.

I det tilfælde hvor der søges om flere enheder af samme teknologi ganges den økonomiske effekt med antallet af enheder for den konkrete teknologi, hvor ”a” er lig med antal enheder. Definition af en enhed af den konkrete teknologi fremgår af bilag 1.

Investeringens størrelse: Investeringens størrelse, som angivet for den enkelte teknologi i bilag 1. Investeringens størrelse for alle de teknologier der søges om støtte til skal indgå i beregningen, hvor ’n’ er lig med antallet af teknologier, der søges om støtte til.

I det tilfælde hvor der søges om flere enheder af samme teknologi ganges investeringens størrelse med antallet af enheder for den konkrete teknologi, hvor ”a” er lig med antal enheder. Definition af en enhed af den konkrete teknologi fremgår af bilag 1.

For indsatsområdet 6, får og geder, beregnes ansøgningens prioriteringsscore (PS) på følgende måde:

l2

Økonomisk effekt: Den forventede økonomiske effekt af en teknologi på en referencebedrift set over hele teknologiens levetid, jf. bilag 1. Den økonomiske effekt for alle de teknologier der søges om støtte til skal indgå i beregningen, hvor ”n” er lig med antallet af teknologier, der søges om støtte til.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.